ΕΡΤ: Ρομποτική Βιβλιοθήκη LTO-9 της IBM από AmyDV.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα :«Αποδοχή Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου».

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

5.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

6.    Την υπ' αριθμ.21/15.12.2023 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1360/2023),

7.    Την υπ' αριθμ 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023 Θ. 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

8.    Την υπ' αριθμ.5860/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023-Θ.2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: 9Ε77465Θ1Ε-ΥΩΚ), 

9.    Την με αριθμ.πρωτ:5381/23.02.2023 (ΑΔΑ:9ΟΞΤ465Θ1Ε-ΓΛΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε (Πρακτικό 325/23.02.2023 θέμα 61Ο« έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 ».

10.    Την με αριθμ.πρωτ.4704/17.03.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ έτους 2023 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ:6ΝΩΕ465Θ1Ε-ΚΞΩ) ΑΤΕ:16-04882,ΔΕΣΜ-16-04689, ΛΟΓ.12.00.00.

11.    Την με αριθμ.πρωτ.14728/28.09.2023 (ΑΔΑ:ΡΛΗΖ465Θ1Ε-Η0Ρ) απόφαση Έγκρισης διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε.

12.    Την με αριθμ.πρωτ.14729/28.09.2023(ΑΔΑ:9ΝΠΨ4651Ε-ΖΡ1) απόφαση Έγκρισης όρων του τεύχους της διακήρυξης και Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, επιτροπής παραλαβής-παρακολούθησης για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε και την τροποποίηση αυτής με αριθμ.15587/13.10.23.

13.    Το τεύχος της διακήρυξης με αριθμ.πρωτ. 14814/29.09.2023 (αρ. 103/2023, αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :236179 και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC013516606 2023-10-03) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8.

14.    Την με αριθμ.πρωτ.15445/12.10.2023 απόφαση Τροποποίησης όρων των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αριθμ.πρωτ.14814/29.09.2023 διακήρυξης ( αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :236179 ) του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) και Παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών.

15.    Την με αριθμ.πρωτ.18888/13.12.2023 απόφαση του Γ.Δ.Τ&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε Αποδοχής Πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα :«Αποδοχή Πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 4837/28-06-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 299/28-06-2022) Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα» (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε- ΨΙΠ).

9.    Την με αριθμ.πρωτ:5381/23.02.2023 (ΑΔΑ:9ΟΞΤ465Θ1Ε-ΓΛΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε (Πρακτικό 325/23.02.2023 θέμα 61Ο« έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 ».

10.    Την με αριθμ.πρωτ.4704/17.03.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ έτους 2023 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ:6ΝΩΕ465Θ1Ε-ΚΞΩ) ΑΤΕ:16-04882,ΔΕΣΜ-16-04689, ΛΟΓ.12.00.00.

11.     Την με αριθμ.πρωτ.14728/28.09.2023 (ΑΔΑ:ΡΛΗΖ465Θ1Ε-Η0Ρ) απόφαση Έγκρισης διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε.

12.    Την με αριθμ.πρωτ.14729/28.09.2023(ΑΔΑ:9ΝΠΨ4651Ε-ΖΡ1) απόφαση Έγκρισης όρων του τεύχους της διακήρυξης και Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, επιτροπής παραλαβής-παρακολούθησης για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε και την τροποποίηση αυτής με αριθμ.15587/13.10.23.

13.    Το τεύχος της διακήρυξης με αριθμ.πρωτ. 14814/29.09.2023 (αρ. 103/2023, αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:236179 και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC013516606 2023-10-03) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8.

14.    Την με αριθμ.πρωτ.15445/12.10.2023 απόφαση Τροποποίησης όρων των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αριθμ.πρωτ.14814/29.09.2023 διακήρυξης ( αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :236179 ) του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8) και Παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών.

15.    Τις προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τους οικονομικούς φορείς ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ A.E και AMY A.E

16.    Το από 23/11/23 Πρακτικό αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών
Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ A.E και AMY A.E.

17.    Το από 23/11/23 Πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Την Πέμπτη 23/11/2023 η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης συνεδρίασε με θέμα την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών της διακήρυξης {ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 103/2023).
Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Λουκάκης Ανδρέας, Πρίντεζης Πέτρος, Αλεξόπουλος Βασίλης όπως ορίστηκαν με την απόφαση με Αρ.Πρωτ.: 14729/28.09.2023 (ΑΔΑ: 9ΝΠΨ465Θ1Ε-ΖΡ1). Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Επιτροπής, τα μέλη της προέβησαν στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού, σε ηλεκτρονική μορφή και εντός των οριζόμενων από την διακήρυξη χρονοδιαγραμμάτων. Μετά την ως άνω διαδικασία η επιτροπή αποφάσισε τα εξής:

1.    Για την προσφορά της εταιρείας AMY Α.Ε: Την αποδοχή της οικονομικής
προσφοράς της εταιρείας, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

2.    Για την προσφορά της ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. (PTS Technosystems SA): Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες:

1) ΑΜΥΑΕ


2) ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. (PTS Technosystems SA)


2.2 Πόρισμα Οικονομικής αξιολόγησης:

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΜΥ Α.Ε, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την προσφερόμενη τιμή με γενικό σύνολο πλέον ΦΠΑ (αριθμητικώς) : 169.894,25 € και γενικό σύνολο 210.668,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό είναι εντός του ορίου της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α: € 248.000,00 Συνεπώς η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας στην ΑΜΥ Α.Ε. και κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρίας στο σύνολό της και την ανάδειξη αυτής σε προσωρινό ανάδοχο, για την προμήθεια, 1 ρομποτικής βιβλιοθήκης και 400 κασετών LTO 9 ,ως προσφέρουσα της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση μόνο την τιμή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Την αποδοχή του από 23/11/2023 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8.

2.    Την αποδοχή του από 23/11/2023 Πρακτικού Ελέγχου Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

3.    Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιριών ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ A.E και AMY A.E

4.    Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των εταιριών ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ A.E και AMY A.E για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8.

5.    Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΑΜΥ Α.Ε ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ:094171175, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), Τροίας 58 & Πριάμου, Τ.Κ 15235 Βριλήσσια, ως προσωρινής αναδόχου, του διαγωνισμού, για την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8 με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των Εκατόν εξήντα εννέα οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (169.894,25€) πλέον ΦΠΑ, με υλικά του κατασκευαστικού οίκου ΙΒΜ μοντέλο TS4500 και την κάτωθι συγκρότηση:

Αναλυτικά:

Η προαναφερόμενη ως προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρίας.
Θεωρήθηκε για το νομικό μέρος.    

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

18.    Την με αριθμ.πρωτ.19007/14.12.2023 πρόσκληση υποβολής, των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην προσωρινή ανάδοχο εταιρία «ΑΜΥ Α.Ε ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

19.    Το από 12/01/2024 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την ανάδειξη της εταιρίας «ΑΜΥ Α.Ε ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως
οριστικού αναδόχου με συνολικό ποσό κατακύρωσης 169.894,25€ πλέον φ.π.α.

20.    Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε του οικονομικού έτους 2024 (αριθμ.πρωτ 2463/12.02.2024 (ΑΔΑ:6ΙΗΗ465Θ1Ε-3ΟΕ)απόφαση μεταφοράς εγκεκριμένων και δεσμευμένων ποσών που αφορούν δαπάνες Προμήθειας Περιεχομένου ,Αγαθών και Υπηρεσιών (ΑΤΕ-16-05756)).

21.    Την με αριθμ.πρωτ.2692/14.02.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ έτους 2024 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ:9ΛΠΜ465Θ1Ε-ΒΞ8) ΑΤΕ:16-05756,ΔΕΣΜ-16-05380, ΛΟΓ.12.00.00.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι.Την αποδοχή του από 12/01/2023 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια και εγκατάστασης ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8 και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου.

2.Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΑΜΥ Α.Ε ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ:094171175, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), Τροίας 58 & Πριάμου, Τ.Κ 15235 Βριλήσσια, ως οριστικού αναδόχου, του διαγωνισμού, για την προμήθεια και την εγκατάσταση ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9 CPV: 30233120-8 με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των Εκατόν εξήντα εννέα οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (169.894,25€) πλέον ΦΠΑ, με υλικά του κατασκευαστικού οίκου ΙΒΜ μοντέλο TS4500 και την κάτωθι συγκρότηση:

Αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, εντός τριάντα (ημερών) μετά την εγκατάσταση και την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Πέντε (5) έτη για το σύνολο του εξοπλισμού με πλήρη υποστήριξη από πλευράς ανταλλακτικών, με on-site επέμβαση μηχανικών της εταιρείας εντός 4 εργασίμων ωρών από την αναγγελία της βλάβης και σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου εταιρίας.

ΧΡΟΝΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παράδοση και η εγκατάσταση του εξοπλισμού και του απαραίτητου λογισμικού ορίζεται αυτό των ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Η ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού και του απαραίτητου λογισμικού θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την παράδοση τους.

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού και του απαραίτητου λογισμικού θα πραγματοποιηθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την παράδοση τους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της προσκλήσεώς του, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης οριστικού αναδόχου στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση κληθεί και δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομα του από κάθε γενικά δικαίωμά του απ' αυτόν και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται βάσει του Ν. 4412/2016.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 22.2.2024 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 3157

Στην ίδια κατηγορία