ΕΡΤ: Προμήθεια Υλικών επέκτασης του Υπάρχοντος Αποθηκευτικού Χώρου INFOTREND από Comart ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣΘέμα : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ INFOTREND»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

5.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

6.    Την υπ' αριθμ.21/15.12.2023 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1360/2023),

7.    Την υπ' αριθμ 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023 Θ. 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε- Λ22), 

8.    Την υπ' αριθμ.5860/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023-Θ.20) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: 9Ε77465Θ1Ε-ΥΩΚ),

9.    Την από 10.01.2024 αίτηση παραγγελίας (Κωδικός Αιτήματος 2083) της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της ΕΡΤ Α.Ε για την Προμήθεια Υλικών Επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου INFOTREND, Infotrend Συρτάρι 60 θέσεων (Ποσ.:1) και Σκληρών Δίσκων SAS 18TB (Ποσ.:41), προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά Ευρώ (€ 29.927,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, με συνημμένα την έκθεση σκοπιμότητας, την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας (ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 30233000-1 & 30233130-1),

10.    Την με αρ.πρωτ.: 1242/24.01.2024 (ΑΔΑ: 97ΛΑ465Θ1Ε-ΔΛ6) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2024 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ: 24REQ014208752), με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ: 16-05691/2024, ΔΕΣΜ: 16-05308/2024, ΛΟΓ. 12.00,

11.    Την με αρ.πρωτ.: 2062/05.02.2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στις εταιρείες με την επωνυμία ADACOM, TELMACO, COMART, PTS & SPACE HELLAS (ΑΔΑΜ: 24PROC014216312),

12.    Την υπ'αριθμ.: 240212_5350/12.02.2024 μοναδική προσφορά που ελήφθη από την εταιρεία «COMART Α.Ε.» συνολικού ποσού 27.325,90€ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α,

13.    Το από 12.02.2024 ηλεκτρονικό έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης της ΕΡΤ Α.Ε με το οποίο βεβαιώνεται η τεχνική καταλληλότητα της προαναφερόμενης προσφοράς καθώς πληροί στο σύνολό της τις τεχνικές προδιαγραφές της αίτησης παραγγελίας και επιπρόσθετα αιτείται άσκηση του δικαιώματος προσαύξησης της ποσότητας του δεύτερου ζητούμενου είδους, σε ποσοστό 17,1% της Προμήθειας Σκληρών Δίσκων SAS 18TB (Ποσ.:48), ήτοι 7 τεμάχια επιπλέον προσφερόμενα για το δεύτερο είδος από την προσφέρουσα εταιρεία,

14.    Την από 14.02.2024 επικαιροποιημένη προσφορά της εταιρείας «COMART Α.Ε» με προσαυξημένη ποσότητα κατά 7 τεμάχια επιπλέον, προσφορά συνολικής ποσότητας ενός Infotrend Συρτάρι 60 θέσεων και σαράντα οκτώ Σκληρών Δίσκων SAS 18TB, συνολικής αξίας είκοσι εννέα
χιλιάδων επτακοσίων πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτών (29.705,20€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ,

15.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «COMART Α.Ε.», από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρθρο 73,παρ.1 κ' 2 , Ν. 4412/16).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, λόγω εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς, στην μοναδική προσφέρουσα εταιρεία με την επωνυμία «COMART Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «COMART», η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Συγγρού αριθμός 155 T.K 17121, στον Νομό ΑΤΤΙΚΗΣ, διαθέτει Α.Φ.Μ. 099935353 και υπάγεται στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, της Προμήθειας Υλικών Επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου INFOTREND, Infotrend Συρτάρι 60 θέσεων (Ποσ.:1) και Σκληρός Δίσκος SAS 18TB (Ποσ.:48) - CPV: 30233000-1 & 30233130-1, συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτών (29.705,20€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τους όρους της με αρ.πρωτ.: 2062/05.02.2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς, την υπ'αριθμ.: 240212_5350b/14.02.2024 προσφορά του Αναδόχου μέσω της οποίας δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην από 05.02.2024 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Αναλυτικός Πίνακας προσφερόμενου είδους:Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στους χώρους που θα του υποδειχθούν από την ΕΡΤ A.E πλήρως εγκατεστημένα, παραμετροποιημένα και σε πλήρη λειτουργία.

Το σύστημα αποθήκευσης ESDS-JB3060R1L/R διαθέτει εγγύηση 3 ετών και οι δίσκοι ST18000NM004J εγγύηση 5 ετών.

Χρονοδιάγραμμα

Το μέγιστο χρονικό διάστημα παράδοσης των ζητούμενων υλικών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης.
Τόπος παράδρσης: Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στη Λεωφ.Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία.

Υπεύθυνος Παραλαβής: Ο κύριος Ανδρέας Μουράτος του Τμήματος Ανάπτυξης & Υποστήριξης Υποδομών της ΕΡΤ Α.Ε. με τηλέφωνο επικοινωνίας 2106092371 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου με άπαξ καταβολή, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του υλικού και την καλή λειτουργία αυτού σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών μετά από την ημερομηνία παράδοσης του υλικού, εφόσον δεν διαπιστωθεί ανωμαλία στη λειτουργία ή ασυμφωνία με τους όρους των προδιαγραφών, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση 0,1% (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 Α/59), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%) (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143/05-12-2014, Φ.Ε.Κ. Β' 3335/2014).

Εάν μετά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση.
2)    Την σχετική πρόσκληση.
3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16.
4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.
5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 22.2.2024 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 3155 - ΑΔΑΜ: 24REQ014208752

Στην ίδια κατηγορία