ΕΡΤ3: Προμήθεια - Αντικατάσταση Expansion Unit Κεντρικού Storage με SYNOLOGY RX1217RP από COMART.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster από την Μακεδονία μας:ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EXPANSION UNIT ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ STORAGE ΕΡΤ3»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 (Κεφάλαιο ΙΑ' Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια) του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) κ.λ.π. διατάξεις»

3.    Την υπ' αρ. πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

4.    Την υπ' αρ. Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός δύο (2) μελών στο Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2022).

5.    Την υπ' αρ. πρωτ. 4837/28.06.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022, Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα» - ΑΔΑ: 6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ.

6.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5296/02.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό321/02.02.2023, θέμα 13α: «Πλήρωση θέσης ευθύνης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3», ΑΔΑ: Ψ8ΕΛ465Θ1Ε-Ε2Α), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 456/23.02.2023, τ. Γ'.

7.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5468/23.03.2023 (Αρ. Πρακτικού 327/23.03.2023, Θέμα 35ο: «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων» ΑΔΑ:ΕΖΞΤ465Θ1Ε-8ΓΓ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.

8.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.    Την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2023 της ΕΡΤ ΑΕ (υπ' αριθ. 9294/29.12.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ΑΔΑ: 6ΙΓΔ46ΜΓΨ7-ΙΧΩ).

10.    Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό της εταιρείας για το 2023.

11.    Τη βεβαίωση του τμήματος Υποδομών Δικτύων και Πληροφορικής ΕΡΤ-3.

12.    Το τιμ. 8398/02.05.2023 της εταιρίας COMART A.E. .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση δαπάνης ύψους χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.970,80€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., που αφορά στη προμήθεια - αντικατάσταση expansion unit κεντρικού storage ΕΡΤ3 και συγκεκριμένα SYNOLOGY RX1217RP (CPV:48823000-3), από την εταιρεία «COMART A.E.» (ΑΦΜ: ΑΔΑ: ΨΘ87465Θ1Ε-5ΔΣ 099935353, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Πειραιά, η οποία εδρεύει επί της οδού Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 155, ΤΚ 17121, Ν. Σμύρνη, Αττική), για τις ανάγκες του τμήματος Υποδομών Δικτύων και Πληροφορικής Γ.Δ. ΕΡΤ3.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων την Ανάδοχο Εταιρεία βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Ν. 4013/2011) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%..

Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 1.970,80€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Γ.Δ. ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2023 (ΑΤΕ-15-01600/23.05.2023, ΔΕΣΜ-15-01536/24.05.2023, Κωδ. Λογ/σμού: 62.07.02).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ3 - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ721/25.05.2023 

Στην ίδια κατηγορία