ΕΡΤ: Υπηρεσίες Εξειδικευμένου Γραφιστικού Σχεδιασμού από Comart ΑΕ.|

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Θέμα: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α΄ 184/2020)],

3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. Την υπ’ αριθμόν Ε/178/17.09.2019 Απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

5. Την υπ’ αριθμόν Ε/216/16.06.2022 Απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

6. Την υπ’ αριθμόν 21/15.12.2023 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε., από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10 του ν.5062/2023», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1360/2023),

7. Την υπ’ αριθμόν 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023-Θ.1ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ:ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

8. Την υπ’ αριθμόν 6071/29.02.2024 (Πρακτικό 357/29.02.2024-Θ.33ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ),

9. Την Αίτηση Παραγγελίας υπ’ αριθμόν 2486/27.05.2024 του Τμήματος Αθλητικών Εκπομπών & Διοργανώσεων (Τ/Ο & Αγ. Παρασκευή, 11/6/2024 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9952 ΑΔΑΜ: 24REQ014853276 Internet) της ΕΡΤ Α.Ε. με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια υπηρεσιών εξειδικευμένου γραφιστικού σχεδιασμού (CPV:72212316-7), μέγιστης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού,

10. Την με Αρ.Πρωτ.:9086/29.05.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9755465Θ1Ε-Ω5Δ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε., της χρήσης του οικονομικού έτους 2024, (ΑΤΕ-16-05987/27.05.2024, ΔΕΣΜ-16-05746/28.05.2024, Λογαριασμός 61.98.13),

11. Την με Αρ.Πρωτ.:9512/05.06.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., με συνημμένες τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η οποία εστάλη στον ακόλουθο Προσκεκλημένο Οικονομικό Φορέα «COMART A.Ε.» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 05.06.2024 (ΑΔΑΜ:24PROC014883615),

12. Την υπ’ αριθμόν 240610_5708/10.06.2024 Προσφορά που ελήφθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Προσφέροντα Οικονομικό Φορέα «COMART A.E.», συνολικής αξίας 25.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.,

13. Την Τεχνική Αξιολόγηση, με ημερομηνία 10.06.2024, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία κρίνει την ως άνω αναφερόμενη προσφορά ως τεχνικά κατάλληλη,

14. Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 1 & 2, ν.4412/2016) που υπεβλήθησαν από τον Προσφέροντα Οικονομικό Φορέα «COMART Α.Ε.» στις 03.06.2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, λόγω εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς, στην επιχείρηση με την επωνυμία «COMART Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «COMART», η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού, αριθμός 155, στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Ταχυδρομικός Κώδικας 17121, διαθέτει ΑΦΜ:099935353 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, της παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου γραφιστικού σχεδιασμού, συνολικής αξίας 25.000,00€, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 9512/05.06.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τις συνημμένες σε αυτήν τεχνικές προδιαγραφές του έργου, καθώς και την από υπ’ αριθμόν 240610_5708/10.06.2024 Προσφορά του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Λεωφόρος Μεσογείων 432).

Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου γραφιστικού σχεδιασμού ορίζεται από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο έως και 14/07/2024.

Τρόπος Πληρωμής: Άπαξ, μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιών, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και κατόπιν έκδοσης της σχετικής Βεβαίωσης Παραλαβής, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζεται η προαναφερόμενη υπηρεσία (ν.4782/09.03.2021, άρθρο 107).

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Συγκεκριμένα για την εξόφληση του τιμολογίου θα απαιτηθεί η υποβολή:

1. Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες,
2. Βεβαίωσης Παραλαβής,
3. Πιστοποιητικού Φορολογικής Ενημερότητας,
4. Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
5. Αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο Ανάδοχος επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

Σημειώνεται ότι σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των 1.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν.4412/2016) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Το τιμολόγιο θα αποσταλεί στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στοιχεία τιμολόγησης:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
ΑΦΜ: 997476074
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 & ΚΑΤΕΧΑΚΗ Τ.Κ.:11527
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ 1004.E00513.0001

Στην περίπτωση που η αποστολή του τιμολογίου γίνει μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (εφαρμογή ΕΔΗΤ) απαιτείται να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο αντίστοιχο πεδίο και στην περίπτωση που η απόφαση ανάθεσης επέχει θέση σύμβασης θα αναγράφεται ο ΑΔΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ενώ στο πεδίο: "Όνομα Είδους" που αφορά στην περιγραφή της προμήθειας, θα αναφέρεται υποχρεωτικά εντός παρένθεσης και η ΑΔΑ της απόφασης ανάθεσης.

Υπεύθυνος Παραλαβής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αθλητικού Προγράμματος (Τηλ: 210-6075937).

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης, διεπόμενη από τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του Αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1) Την παρούσα Απόφαση Ανάθεσης,
2) Τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς,
3) Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει,
4) Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει,
5) Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 11/6/2024 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 9952

Στην ίδια κατηγορία