ΕΡΤ: Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Αρχείων 448TB, Server XEON SILVER 4216 και Κάρτας 4K SDI 4 Θηρών AJA KONA 4 από COMART.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (STORAGE AREA NETWORK ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 448 TB), ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ XEON SILVER 4216 ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ 4K SDI ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΗΡΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],
3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ' αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-0.1°) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ), 
 
8.    Την υπ' αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.730) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Την από 14.02.2023 αίτηση παραγγελίας (Κωδικός Αιτήματος 1298) της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της ΕΡΤ Α.Ε για την Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Αρχείων (Storage Area Network χωρητικότητας 448 TB), ενός Διακομιστή XEON Silver 4216 και μίας κάρτας 4K SDI τεσσάρων θηρών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι χιλιάδων εκατό ογδόντα Ευρώ (€ 20.180,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, με συνημμένα την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας (ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 30211000-1, 30211200-3, 30234000-8),

10.    Την με αρ.πρωτ.: 5792/05.04.2023 (ΑΔΑ: 6Ρ7Ω465Θ1Ε-489) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2023 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ: 23REQ012503869), με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ: 16-05058/2023, ΔΕΣΜ: 16-04731/2023, ΛΟΓ. 12.00,

11.    Την με αρ.πρωτ.: 8143 / 19.05.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία με την επωνυμία «COMART A.E» και την εταιρεία με την επωνυμία «ADACOM A.E» (ΑΔΑΜ: 23PROC012713114),

12.    Την από 24.05.2023 μοναδική προσφορά που ελήφθη από την εταιρεία «COMART A.E» , συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων εκατό σαράντα Ευρώ (€ 20.140,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ,

13.    Το από 29.05.2023 ηλεκτρονικό έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης της ΕΡΤ Α.Ε με το οποίο βεβαιώνεται η τεχνική καταλληλότητα της ανωτέρω προσφοράς,

14.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «COMART A.E» από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρθρο 73, παρ.1 κ' 2 , Ν. 4412/16).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, λόγω εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς, στην μοναδική προσφέρουσα εταιρεία «COMART A.E» με διακριτικό τίτλο «COMART» , η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 155 T.K 171-21, στην Νέα Σμύρνη ΑΤΤΙΚΗΣ, διαθέτει Α.Φ.Μ. 099935353 και υπάγεται στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, της Προμήθειας Συστήματος Αποθήκευσης Αρχείων (Storage Area Network χωρητικότητας 448 TB) - STORAGE INFORTREND & αντίστοιχο JBOD, ενός Διακομιστή XEON Silver 4216 - DELL PER540/SILVER4216/16GB/960GB/H730P+/4Y και μίας κάρτας 4K SDI τεσσάρων θηρών AJA KONA 4 CPV: 30211000-1, 30211200-3, 30234000-8, συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων εκατό σαράντα Ευρώ (€ 20.140,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και την υπ'αριθμ. 230505_4727/24.05.2023 προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Εγγύηση: Διάρκεια εγγύησης Storage σε έτη _ για τον ESDS-JB3016R1/R η εγγύηση ανέρχεται στα τρία (3) έτη και για τους ST16000NM004J ανέρχεται στα τέσσερα (4) έτη.

Xρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων υλικών δεν δύναται να ξεπεράσει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης.
• Εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του υλικού (hardware) από τον προμηθευτή, και η ενσωμάτωση του νέου εξοπλισμού στο υφιστάμενο VMware Cluster.

Τόπος παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στη Λεωφ.Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή.
Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία.

Υπεύθυνος Παραλαβής: Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης & Υποστήριξης Υποδομών της ΕΡΤ Α.Ε. με τηλέφωνο επικοινωνίας 2106092381.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου με άπαξ καταβολή, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών, σε
διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών μετά την ημερομηνία παράδοσης των υλικών από τον προμηθευτή, την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ενσωμάτωσή του στο υφιστάμενο VMware Cluster, την μετάπτωση στο νέο σύστημα και την σωστή λειτουργία αυτού, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν.4412/2016) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση.
2)    Την σχετική πρόσκληση.
3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16.
4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.
5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή: 02.06.23 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 8968 ΑΔΑΜ: 23REQ012503869

Στην ίδια κατηγορία