ΕΡΤ: Προμήθεια Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης Τεχνολογίας Flash από ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ για Kάλυψη Aναγκών Eκπομπών στο Κτήριο της Λ. Μεσογείων 136 (Κατεχάκη).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΘΕΜΑ: «Προμήθεια Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης Τεχνολογίας Flash, για την κάλυψη των αναγκών των εκπομπών που θα εγκατασταθούν στα κτήρια της Ε.Ρ.Τ - Α.Ε. , επί της Λ.Μεσογείων 136 (ΚΑΤΕΧΑΚΗ)»
(ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 30233100-2)

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018), 

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ’ αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε- ΨΠ),

8.    Την υπ’ αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.73ο) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γ ενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Την υπ’ αριθμ.5468/23.3.2023 (Πρακτικό 327/23.03.2023-Θέμα 35o) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΕΖΞΤ465Θ1Ε-8ΓΓ),

10.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ- 16-05017 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η Προμήθεια Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης Τεχνολογίας Flash, για την κάλυψη των αναγκών των εκπομπών που θα εγκατασταθούν στα κτήρια της Ε.Ρ.Τ - Α.Ε. , επί της Λ. Μεσογείων 136 (ΚΑΤΕΧΑΚΗ)» (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 30233100-2) προϋπολογιζόμενης δαπάνης, είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ, (29.990,00 €) πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την τεκμηρίωση προϋπολογιμού.

11.    Την με Αρ. Πρωτ.: 4691/17.03.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 92ΙΟ465Θ1Ε-ΒΜΘ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. - ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2023.
(ΑΤΕ- 16-05017, ΔΕΣΜ- 16-04688, Λογαριασμός 12.00.00).

12.    Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με αριθμ. πρωτ.: 5875/05.04.2023 του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

13.    Την με ημερομηνία 18.04.2023, προσφορά που ελήφθη από την Εταιρεία ADACOM, στη συνολική τιμή των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων
ευρώ (29.944,00 €) πλέον Φ.Π.Α, η
οποία είναι εντός προϋπολογισμού,

14.    Την Αξιολόγηση με ημερομηνία 24.04.2023 του Τμήματος Ανάπτυξης & Υποστήριξης Υποδομών της Δ/νσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε., που κρίνει την Προσφορά της προαναφερόμενης εταιρείας κατάλληλη.

15.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία ADACOM

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας και μοναδικής προσφοράς, στην Εταιρεία ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ANTAKOM A.E. (Α.Φ.Μ.: 099554476, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΚΡΕΟΝΤΟΣ αριθμός 25,    Τ.Κ.: 104 42), της Προμήθειας Κεντρικού Συστήματος Αποθήκευσης Τεχνολογίας Flash, τύπου Huawei Dorado 3000v6 με ενσωματωμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας iSCSI and FC/SAS & NAS με 12 δίσκους SSD 3.84 TB για την κάλυψη των αναγκών των εκπομπών που θα εγκατασταθούν στα κτήρια της Ε.Ρ.Τ - Α.Ε. , επί της Λ. Μεσογείων 136 (ΚΑΤΕΧΑΚΗ)» (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 30233100-2 ) με συνολικό κόστος είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ, (29.944,00 €) πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με την με ημερομηνία 18.04.2023, Προσφορά της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

•    Όλα τα είδη θα παραδοθούν στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ A.E έτοιμα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυό της ΕΡΤ, μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους οδηγούς (drivers) των επιμέρους συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος και κάθε λογισμικού.
•    Εγγύηση καλής λειτουργίας, για τρία (3) έτη, για όλα τα είδη η οποία συμπεριλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία και τη μεταφορά τους.
•    Εγγύηση -Τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή .
•    Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από εντεταλμένο προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε.
•    Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του υλικού (hardware).
•    Παράλληλα θα αναλάβει την ενσωμάτωση του νέου εξοπλισμού στο υφιστάμενο VMware Cluster και θα είναι υπεύθυνος γενικά για τη σωστή λειτουργία στο σύνολό του.
•    Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στις διαδικασίες μετάπτωσης στο νέο σύστημα αποθήκευσης με τον ελάχιστο δυνατό χρόνο μη διαθεσιμότητας (downtime), ο οποίος θα πρέπει να καθορισθεί σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της ΕΡΤ Α.Ε και ο οποίος θα πρέπει να είναι εκτός εργασίμων ημερών και ωρών όπως π.χ. Σαββατοκύριακα, νυκτερινές ώρες.
•    Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σχέδιο μετάπτωσης για την μεταφορά των δεδομένων και θα συμπεριλάβει την απαίτηση της σταδιακής μετάβασης με παράλληλη λειτουργία νέων και παλαιών συστημάτων μέχρι την οριστική κατάργηση του παλαιού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων.

Πίνακας υλικών:Χρόνος Παράδοσης: Μέγιστο χρονικό διάστημα παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού ορίζετε αυτό των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης της ΕΡΤ ΑΕ.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγ. Παρασκευή (Ραδιομέγαρο). Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Ανδρέας Μουράτος (2106075994 & 2106092381).

Τα μεταφορικά μέσα και η δαπάνη επιβαρύνουν τον Προμηθευτή.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών μετά την ημερομηνία Παράδοσης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011 ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Ανάδοχου Εταιρείας του Ανάδοχου διέπεται κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την Παρούσα Απόφαση Ανάθεσης

2)    Την σχετική Πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

3)    Την οικονομική Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 27.4.2023 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 6821

Στην ίδια κατηγορία