ΕΡΤ 3: Προμήθεια Mobile Viewpoint Playout 4HD-SDI & Αναβάθμιση Παλιού από 2HD-SDI σε 4HD-SDI.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ3 με Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MOBILE VIEWPOINT PLAYOUT 4HD-SDI & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΑΠΟ 2HD-SDI ΣΕ 4HD-SDI» Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).
2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση- ηλεκτρονικές επικοινωνίες κ.λ.π. διατάξεις»
3.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
4.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2872/20.09.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 203/20.09.2019, θέμα 1ο Ζ.1.5): «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
5.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 3041/15.01.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 212/15.01.2020, θέμα 11ο): «Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΑΔΑ:ΩΣΚΑ465Θ1Ε-ΖΛΦ, ΦΕΚ 105Γ/3.2.2020).
6.    Την υπ' Αρ. πρωτ. 3517/14.10.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 241/14.10.2020, θέμα 29ο): «Τροποποίηση - Συμπλήρωση αποφάσεων ΔΣ για Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» (ΑΔΑ:64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3 το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..
7.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007838034 του τμήματος Θαλάμων & Μοντάζ της Υπνσης Τεχνικής Λειτουργίας της Γ.Δ. EPT-3 της ΕΡΤ-Α.Ε., με την οποία ζητείται η προμήθεια Mobile Viewpoint Playout 4HD-SDI (CPVS 48771000-3) & Αναβάθμιση παλαιού Mobile Viewpoint Playout από 2HD-SDI σε 4HD-SDI (CPVS: 30211000-1), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
9.    Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2020, (Entersoft: ATE- 15-00911, ΔΕΣΜ-15-00897).
10.    Την από 04.12.2020 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ της EPT-3 της ΕΡΤ-ΑΕ προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με το είδος της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας.
11.    Το πρακτικό Νο. 211/04.12.2020 θέμα 4ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
12.    Την από 14.12.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εστάλη από την ΕΡΤ στις εταιρίες: Comart, Αλ. Βερροιόπουλος, Pap Media,
13.    Τη μοναδική προσφορά που ελήφθη από την εταιρία Comart A.E.
14.    Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3.
15.    Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αναδόχου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απευθείας ανάθεση, λόγω μοναδικής προσφοράς, βάσει μόνο τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας Mobile Viewpoint Playout 4HD-SDI & Αναβάθμισης παλαιού Mobile Viewpoint Playout από 2HD-SDI σε 4HD- SDI, στην επιχείρηση COMART A.E., (ΑΦΜ : 099935353, υπαγόμενη στη Φ.Α.Ε. Πειραιά, η οποία εδρεύει επί της οδού Λ. Συγγρού 155, 171 21 Ν. Σμύρνη-Αττική), στη συνολική τιμή των 6.400,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 21.12.2020 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

 

Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Λ. Στρατού & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Θ. Μουρτίογλου τηλ. 2313/338 768.
Χρόνος Παράδοσης: Εντός 25 ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού.

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρία.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 3517/14.10.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 241/14.10.2020, θέμα 29ο, ΑΔΑ:64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε κάθε σύμβαση του αναδόχου επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, πλέον 3,60% (χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου) υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης σε κάθε σύμβαση του αναδόχου επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, πλέον 3,60% (χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου) υπέρ Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 6.400,00€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 18635/4.12.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΠ465Θ1Ε-Η5Ξ, ΑΤΕ-15- 00911/1.12.2020, ΔΕΣΜ-15-00897/1.12.2020, . Κωδ. Λογαριασμού: 12.00.00).

Ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3
Τριαντάφυλλος Στάγκος

Πληροφορίες: www.ert.gr 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ 3 - 24 Δεκεμβρίου 2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ 2051

Στην ίδια κατηγορία