ΕΡΤ: Ανάθεση Έργου Σύνθεσης Περιεχομένου για Streaming Κανάλι (Eurovision Channel) της Ψηφιακής Πλατφόρμας ERTflix στην DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 356 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15-02-2024Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 4ο : Ανάθεση του έργου της σύνθεσης περιεχομένου για το streaming κανάλι (Eurovision Channel) της ψηφιακής πλατφόρμας ERTflix

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έκδοση της απόφασης (ΑΔΣ 6018/01.02.2024) για τη δημοσίευση στον επίσημο ιστότοπο της εταιρίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και είναι σε θέση να υλοποιήσει εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου, τη σύνθεση περιεχομένου για το streaming κανάλι στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTflix, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην Eurovision, τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το έργο της αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων και της επιλογή της καταλληλότερης (αρ. πρωτ. 2490/12.02.2024 απόφασης Διευθύνουσας Συμβούλου) και το από 12.02.2024 πρακτικό της Επιτροπής, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ.: 2024/110/12.02.2024 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και εγκρίνει την ανάθεση του έργου της σύνθεσης περιεχομένου για το streaming κανάλι (Eurovision Channel) της ψηφιακής πλατφόρμας ERTflix, που θα είναι αφιερωμένο στη Eurovision, στην εταιρία με την επωνυμία «DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ».

Ως διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 20 Φεβρουάριου 2024 έως και τις 31 Μα'ί'ου, που θα λειτουργήσει το κανάλι με κύριο περιεχόμενο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ ΑΕ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται κατ' ανώτατο στο ποσό των 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος εξουσιοδοτείται να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους και να υπογράψει τη σύμβαση. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 15.02.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6024

Στην ίδια κατηγορία