ΕΣΡ: Ο Ρ/Φ Σταθμός ΡΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ Ν. Πιερίας δικαιούται να εκπέμπει (μόνον) από την Θέση Εκπομπής Λιτόχωρο Πιερίας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 54/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 6.3.2023 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιος Πλειός και Σωκράτης Τσιχλιάς, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 6942/9.12.2022 αιτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΑΕ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ» Νομού Πιερίας. Ζητά τη διόρθωση της καταγραφής του σταθμού στο Μητρώο του ΕΣΡ, ως προς τη θέση εκπομπής του, ώστε αντί αναφοράς της λέξης «Κατερίνη» να τεθεί η λέξη «Λιτόχωρο».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 309/12.12.2022, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Ο Ειδικός Επιστήμων εξέθεσε προφορικά την εισήγησή του.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με το κρινόμενο αίτημα. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: ««Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2.    Κατά το άρθρο 8 παρ 1 του ν 3592/2007: «Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης.... επιτρέπεται μετά από άδεια του ΕΣΡ...»

3.    Κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999: «1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών.
Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του αντίστοιχου νομού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν οι άδειες λειτουργίας για το νομό αυτόν ή μέχρι την έκδοση σχετικής απορριπτικής απόφασης ή αρνητικής βεβαίωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 (περιπτώσεις γ' και δ') του ν. 2328/1995. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης του λειτουργούντος σταθμού ή από νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του σταθμού. 2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

4.    Κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4070/2012 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία». «Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε... να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος... ».

5.    Τέλος, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 75788/2000, Κοινής Απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών - Τύπου και ΜΜΕ, (ΦΕΚ Β’ 1558/22.12.2000): «1. «Ο χάρτης συχνοτήτων για το νομό Πιερίας περιλαμβάνει τις συχνότητες οι οποίες περιέχονται στο Παράρτημα Α ’ και εκχωρούνται για τη θέση Μετόχι Λιτοχωρίου, της οποίας οι γεωγραφικές συντεταγμένες και το υψόμετρο αναγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας και η οποία ορίζεται ως ειδικός χώρος για την υποχρεωτική τοποθέτηση πομπών, κεραιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών». Στο δε παράρτημα Α της ΚΥΑ υπό τον τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ» ορίζεται η θέση «Μετόχι Λιτοχωρίου» ως «θέση εκπομπής».

Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα:

(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιεί μια ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση (προσομοιάζουσα με εκείνη της κατοχής και χρήσης δημοσίου κτήματος) , με την οποία παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα πραγματοποίησης ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον μεταγενέστερο της 1.11.1999 χρόνο.

(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής επιδιώκεται η έννομη τακτοποίηση έκνομης δραστηριότητας - και της ως εκ τούτου ανάγκης οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε άλλης ή του ραδιοφωνικού φάσματος γενικώς.

(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός εκπέμπει ραδιοφωνικό πρόγραμμα επειδή «θεωρείται νομίμως λειτουργών», οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για αδειοδοτη μένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τυχόν αντίθετη εκδοχή θα είχε ως αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη μεταχείριση των σταθμών του άρθρου 53 του ν. 2778/1999, οι οποίοι θεωρούνται κατ’ ανοχήν ως νομίμως λειτουργούντες, έναντι των σταθμών με νόμιμη άδεια κατά τις οικείες διατάξεις (ΣτΕ 2323/2011, πρβλ. και Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).

δ) Ότι μια τέτοια υποχρέωση, που βαρύνει τους φορείς λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, είναι η πραγματοποίηση των οικείων εκπομπών είναι η πραγματοποίηση των οικείων εκπομπών από γεωγραφικές θέσεις που έχουν οριστεί αρμοδίως ως κέντρα ή θέσεις εκπομπής.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της αιτούσας είχε δηλωθεί εκ παραδρομής ως εκπέμπων από θέση φερόμενη ως «Κατερίνη» αντί του ορθού «Λιτόχωρο Πιερίας» (βλ. ιδίως το έγγραφο της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 25788/15.11.2022.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Με βάση τα εκτεθέντα, ο εν λόγω σταθμός (δικαιούται και) υποχρεούται να χρησιμοποιεί ως τόπο εκπομπής την θέση «Λιτόχωρο Πιερίας». Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση (πρβλ. σχετ. αποφάσεις ΕΣΡ 73/2019, 74/2019, 120/2021). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1)    Δέχεται την με αριθμό πρωτ. 6942/9.12.2022 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΑΕ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ» Νομού Πιερίας.

2)    Αναγνωρίζει ότι ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός δικαιούται να εκπέμπει (μόνον) από την θέση εκπομπής «Λιτόχωρο Πιερίας».

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 6η Μαρτίου 2023 και δημοσιεύτηκε την 28η Ιουνίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                   H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 54/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 28η Ιουνίου 2023