ΕΡΤ: Απόφαση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Θέμα 4ο : Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ.Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απούσα η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη, μέλος του ΔΣ, η οποία εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την ψήφιση των θεμάτων με εξαίρεση αυτών που περιελήφθησαν στα ΔΙΑΦΟΡΑ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 4ο : Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 1758/8.2.2019 σχετικά με την αποδοχή πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού, αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή του από 25/01/2019 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού για τη ροή των τηλεοπτικών προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρίας «ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ Α.Ε. - Αρ. Πρωτ. : 2579 - 15-02-2019