ΕΡΤ3: Σύστημα Storage ALTO III της DISK ARCHIVE CORPORATION από COMART για Αποθήκευση Αντιγράφων Ασφαλείας (backup) εκτός σύνδεσης (Offline).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ STORAGE ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP) ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (OFFLINE)»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 (Κεφάλαιο ΙΑ' Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια) του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/ΐ024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) κ.λ.π. διατάξεις»

3.    Την υπ' αρ. πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

4.    Την υπ' αρ. Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός δύο (2) μελών στο Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2022).

5.    Την υπ' αρ. πρωτ. 4837/28.06.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (Πρακτικό 299/28.06.2022, Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα» - ΑΔΑ: 6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ.

6.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5296/02.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό321/02.02.2023, θέμα 13α: «Πλήρωση θέσης ευθύνης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3», ΑΔΑ: Ψ8ΕΛ465Θ1Ε-Ε2Α), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 456/23.02.2023, τ. Γ'.

7.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5468/23.03.2023 (Αρ. Πρακτικού 327/23.03.2023, Θέμα 35ο: «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων» ΑΔΑ:ΕΖΞΤ465Θ1Ε-8ΓΓ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε..

8.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.    Το αίτημα με κωδικό Papyros 1882/01.11.2023 του τμήματος Υποδομών, Δικτύων & Πληροφορικής, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης της Γ.Δ. EPT-3 της ΕΡΤ-Α.Ε., με την οποία ζητείται η προμήθεια συστήματος storage για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας (backup) εκτός σύνδεσης (offline) (CPVS 30233100-2) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.990,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

10.    Τη δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2023, (Entersoft: ATE-15-01671, ΔΕΣΜ-15-01605, ΑΔΕΣ-15-01974).

11.    Την υπ' αρ. πρωτ.Θ1679/10-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εστάλη από την ΕΡΤ στις εταιρίες: COMART Α.Ε., ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. και PTS ΠΙΕΡΙΔΗΣ TECHNOSYSTEMS.

12.    Τη προσφορά που ελήφθη από την εταιρία COMART Α.Ε..

13.    Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3.

14.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ανάθεση, λόγω μοναδικής και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς, της προμήθειας συστήματος Storage για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας (backup) εκτός σύνδεσης (Offline), στην επιχείρηση COMART Α.Ε. (ΑΦΜ : 099935353, υπαγόμενη στη ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει επί της οδού Λ. Συγγρού 155, Τ.Κ.17121 Ν. Σμύρνη, Αθήνα), στη συνολική τιμή των 27.608,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' αρ. Προσφορά 231120_5176/20-11-2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Πρόδρομος Παναγιωτίδης, τηλ. 2313/338 828.

Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 5468/23.03.2023 (Αρ. Πρακτικού 327/23.03.2023, Θέμα 35ο: «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων» ΑΔΑ:ΕΖΞΤ465Θ1Ε-8ΓΓ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διέπετε από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση,
2)    Την σχετική πρόσκληση,
3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου,
4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016 και
5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των 1.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση 0,1% (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 Α/59), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%) (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143/05- 12-2014, Φ.Ε.Κ. Β' 3335/2014).

Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 27.608,00€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Γ.Δ. ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 16700/07.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΩΑΚ465Θ1Ε, ΑΤΕ-15-01671/06.11.2023, ΔΕΣΜ-15-01605/06.11.2023, ΑΔΕΣ-15-01974/28.11.2023, Κωδ. Λογ/σμού: 12.00.00).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ 1724/29-11-2023

Στην ίδια κατηγορία