ΕΡΤ: Προμήθεια Ρομποτικής Βιβλιοθήκης LTO-9 (Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός).

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ρομποτικής βιβλιοθήκης LTO-9.Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30233120-8.


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων  χιλιάδων (200.000,00€) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 248.000,00 ) .

Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της προμήθειας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Δείτε και κατεβάστε

– την διακήρυξη σε pdf– την διακήρυξη σε doc https://company.ert.gr/wp-content/uploads/2023/10/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-103-2023-%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7.docx

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε Pdfκαι ΕΔΩ σε XML

Πληροφορίες Εδώ .

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΤ ΑΕ - 3 Οκτωβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία