ΕΡΤ: Προμήθεια Κασετών Αποθήκευσης LTO-8 Tape Cartridges από EUROSUPPLIES.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ LTO-8 TAPE CARTRIDGES»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ' αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-0.1°) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.    Την υπ' αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.730) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Την από 10.04.2023 αίτηση παραγγελίας (Κωδικός Αιτήματος 1426) της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της ΕΡΤ Α.Ε για την Προμήθεια Κασετών Αποθήκευσης LTO-8 Tape Cartridges (Ποσότητα 570τμχ), προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 29.953,50) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, με συνημμένα την έκθεση σκοπιμότητας, την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 30233120-8),

10.    Την με αρ.πρωτ.: 8713/30.05.2023 (ΑΔΑ: 6Π08465Θ1Ε-ΓΒΘ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2023 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ:23REQ0126841488), με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ: 16-05222/2023, ΔΕΣΜ: 16-04863/2023, ΛΟΓ. 64.08.03,

11.    Την με αρ.πρωτ.: 9305/09.06.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς του
Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ: 23PROC012849411),

12.    Τις προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρείες «EUROSUPPLIES I.K.E.», «COMART A.E.» και «Σ. ΚΑΤΕΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Οι προσφορές διαμορφώνονται κατά σειρά μειοδοσίας, ως εξής:13.    Το από 20.06.2023 ηλεκτρονικό έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης της ΕΡΤ Α.Ε με το οποίο βεβαιώνεται η τεχνική καταλληλότητα των προαναφερόμενων προσφορών των εταιρειών καθώς πληρούν στο σύνολό τους τις τεχνικές προδιαγραφές της αίτησης παραγγελίας και επιπρόσθετα αιτείται άσκηση του δικαιώματος προσαύξησης της ποσότητας του ζητούμενου είδους, σε ποσοστό 20% της προμήθειας 570 κασετών αποθήκευσης εντός προϋπολογισμού, ήτοι 110 τεμάχια επιπλέον προσφερόμενα από την μειοδότρια εταιρεία,

14.    Την από 23.06.2023 επικαιροποιημένη προσφορά της εταιρείας «EUROSUPPLIES I.K.E.» με προσαυξημένη ποσότητα κατά 110 τεμάχια επιπλέον, προσφορά συνολικής ποσότητας 680 Κασετών Αποθήκευσης LTO-8 Tape Cartridges, συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ (29.784,00€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ,
 
15. Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που υπεβλήθησαν από όλες τις προαναφερθείσες εταιρείες από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρθρο 73, παρ.1 κ' 2 , Ν. 4412/16).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, ως πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην εταιρεία με την επωνυμία «EUROSUPPLIES I.K.E.» με διακριτικό τίτλο «EUROSUPPLIES», η οποία εδρεύει στην οδό ΑΡΜΟΝΙΑΣ αριθμός 6 T.K 19004, στα ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διαθέτει Α.Φ.Μ. 997776974 και υπάγεται στη ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, της Προμήθειας Εξακοσίων Ογδόντα (680) Κασετών Αποθήκευσης LTO-8 Tape Cartridges CPV: 30233120-8, συνολικής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ (29.784,00€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, την από 14.06.2023 προσφορά του Αναδόχου και την από 23.06.2023 επικαιροποιημένη προσφορά αυτής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Τα Tape Cartridges θα παραδοθούν με εκτυπωμένα/τοποθετημένα αυτοκόλλητα barcodes σύμφωνα με την αρίθμηση και τις απαιτήσεις της ΕΡΤ.

• Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, πρωτότυπα και όχι συμβατά ή απομιμήσεις.

Στοιχεία Εγγύησης:

Τρία (3) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός κάθε είδους που παρουσιάζει βλάβη θα επιστρέφεται στην κατασκευάστρια εταιρεία και θα αντικαθίσταται με πανομοιότυπο καινούργιο εξοπλισμό.

Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων υλικών δεν δύναται να ξεπεράσει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης.

Τόπος παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στη Λεωφ.Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία.

Υπεύθυνος Παραλαβής: Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης & Υποστήριξης Υποδομών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με τηλέφωνο επικοινωνίας 2106092391 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου με άπαξ καταβολή, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των υλικών. Η εξόφληση του τιμολογίου, θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών με πίστωση τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραλαβής των υλικών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ Α.Ε εντός (20) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του υλικού, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν.4412/2016) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
 
Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση.

2)    Την σχετική πρόσκληση.

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 27.6.2023 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 10190 - ΑΔΑΜ: 23REQ012841488

Στην ίδια κατηγορία