ΕΡΤ: Προμήθεια Ολοκληρωμένης Λύσης Τήρησης και Ανάκτησης Αντιγράφων Ασφάλειας (ON PREMISE BACK UP and RECOVERY SOLUTION) από ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με
αντικείμενο την προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης και ανάκτησης αντιγράφων ασφάλειας (ON PREMISE BACK UP and RECOVERY SOLUTION) για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., και
Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου».

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ’ αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:611112465Θ1Ε- ΨΙΠ),

8.    Την υπ’ αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.73ο) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Την υπ’ αριθμ.4895/1.7.2022 (Πρακτικό 300/01.07.2022-Θέμα Μόνο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου σε Μέλος του ΔΣ», (ΑΔΑ:ΩΣΘΤ465Θ1Ε-ΑΘ5)

10.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ-16-04562/01.01.2023 της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης & ανάκτησης αντιγράφων ασφάλειας (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION), προϋπολογιζομένης δαπάνης εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεκμηρίωση προϋπολογισμού,

11.    Τη με αρ. πρωτ.: 5001/15.09.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 305/15.9.2022, Θέμα 14ο: «Προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης και ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας» (ΑΔΑ: ΨΨ1Σ465Θ1Ε-ΚΙΧ),

12.    Την με αριθμ. πρωτ.: 6736/21.10.2022 απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΑΔΑ: Ω3ΖΨ46ΜΓΨ7-ΜΒΘ) με θέμα «Έγκριση αιτημάτων ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης τη Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε.) ετών 2023 & 2024 και μερικές ανακλήσεις αποφάσεων για το έτος 2023»

13.    Την με αριθμ. πρωτ.: 3063/17-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Θ1Ψ465Θ1Ε- Χ34) η οποία εγκρίνει δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2023 (ΑΤΕ-16-04562, ΔΕΣΜ-16-04350, ΛΟΓ. 12.00.00)

14.    Την υπ’ αρ. 4648/17.03.2023 Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης & ανάκτησης αντιγράφων ασφάλειας (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION), και ορισμού επιτροπών,

15.    Την υπ’ αρ. 4649/17.03.2023 Περίληψη Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης & ανάκτησης αντιγράφων ασφάλειας (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION),

16.    Την υπ’ αρ. 4914/21.03.2023 Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης & ανάκτησης αντιγράφων ασφάλειας (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION),

17.    Την υπ’ αρ. 5693/04.04.2023 Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών του διαγωνισμού προμήθειας ολοκληρωμένης λύσης τήρησης & ανάκτησης αντιγράφων ασφάλειας (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION),

18.    Το από 17.05.2023 Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης της Επιτροπής Διενέργειες και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού,

19.    Το από 17.05.2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του προαναφερόμενου διαγωνισμού,

20.    Το από 17.05.2023 Πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειες και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού,

21.    Το από 14.06.2023 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειες και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού

22.    Την υπ’ αρ. 8430/26.05.2023 Απόφαση του Γ.Δ. Δ.Ο.Υ. της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. με θέμα: Αποδοχή Πρακτικών Τεχνικής & Οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης και ανάκτησης αντιγράφων ασφάλειας (ON PREMISE BACK UP and RECOVERY SOLUTION) για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε.» & ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα απόφαση και έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα :«Αποδοχή Πρακτικών Τεχνικής & Οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης και ανάκτησης αντιγράφων ασφάλειας (ON PREMISE BACK UP and RECOVERY SOLUTION) για την κάλυψη των αναγκών τηςΕ.Ρ.Τ. -Α.Ε.» & ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α Ί69/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ’ αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.    Την υπ’ αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.73ο) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Την με αριθμ. πρωτ.:5001/15.09.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. (Πρακτικό 305/15.09.2022, Θ 14ο, ΑΔΑ: ΨΨ1Σ465Θ1Ε-ΚΙΧ) με θέμα «Προμήθεια ολοκληρωμένης λύσης τήρησης & ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας» για τις ανάγκες της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε..

10.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 6736/21.10.2022, ΑΔΑ: Ω3ΖΨ46ΜΓΨ7-ΜΒΘ) Απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με θέμα «".Έγκριση αιτημάτων ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε.) ετών 2023 & 2024 & μερικές ανακλήσεις αποφάσεων για το έτος 2023.

11.    Την με αριθ. Πρωτ.: 3063/17.02.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Θ1Ψ465Θ1Ε-Χ34), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2023
ΑΤΕ:-16-04562, ΔΕΣΜ.:16-04358. ΛΟΓ.: 12.00.00

12.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 4914/21.03.2023 Διακήρυξη του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ON PREMISE BACK UP & RECOVERY SOLUTION),

13.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 4648/17.03.2023 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ-Α.Ε με θέμα «ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION), ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» (ΑΔΑ: ΩΧΘΙ465Θ1Ε-ΕΦΙ)

14.    Το από 17.05.2023 Πρακτικό αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής & των τεχνικών προσφορών των Οικονομικών Φορέων


 
15. Το από 17.05.2023 Πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής

Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται:

Α) Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών και των 5ύο προσψερουσών εταιρειών,, καθόσον αυτές είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.

Β) Την κατάταξη των προσφορών των εταιρειών ως ακολούθως:Γ) Την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε προσωρινό ανάδοχο του έργου με συνολική τιμή προσφοράς (Κ) 98,536,00 € πλέον ΦΠΑ.

Δ) Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την πρόσκληση της εταιρείας «ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα απασούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι.Την αποδοχή του από 17.05.2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών & το από 17.05.2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION)

2. Την ανακήρυξη της εταιρείας ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε, με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. (Α.Φ.Μ.: 099554476, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΚΡΕΟΝΤΟΣ αριθμός 25. Τ.Κ.: 104 42), ως προσωρινής αναδόχου, του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΑΟΚΑΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION) CPV 48710000-8, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξη ευρώ (98.536,00 €) πλέον ΦΠΑ ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: Ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξη ευρώ (98.536,00 €).

Η προαναφερόμενη ως προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΝΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

23.    Την υπ’ αρ. 8485/26.05.2023 Πρόσκληση υποβολής φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION,

24.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε εμπρόθεσμα η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε., μέσω του συστήματος επικοινωνίας του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και με την κατάθεση φυσικού φακέλου,

25.    Το από 14.06.2023 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε., και την ανάδειξή της σε οριστικό ανάδοχο, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που κατέθεσε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Την αποδοχή του από 14.06.2023 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION,

B. Την ανακήρυξη της εταιρείας ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε, με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. (Α.Φ.Μ.: 099554476, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ επί της οδού ΚΡΕΟΝΤΟΣ αριθμός 25. Τ.Κ.: 104 42), ως οριστικής αναδόχου, του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ON PREMISE BACKUP and RECOVERY SOLUTION) CPV 48710000-8, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξη ευρώ (98.536,00 €) πλέον ΦΠΑ, η οποία πληροί τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

Η λύση αποτελείται από το λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Data Protection Suite (NetWorker) της εταιρείας DELL/EMC & back up purpose appliance Data Domain (DD).ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: Ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξη ευρώ (98.536,00 €).

Χρόνος Παράδοσης: Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σε χώρο της ΕΡΤ Α.Ε. στο Ραδιομέγαρο, οδός Λ. Μεσογείων 432, ΤΚ 15342 Αγία Παρασκευή,, ο οποίος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος (Data Center) και στα ακριβή σημεία που θα υποδειχθούν από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κατά την εκκίνηση του έργου.

Περαιτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραμετροποιήσει το σύστημα και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που θα του υποδειχθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Χρονοδιάγραμμα:

•    Παράδοση υλικών εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

•    Εγκατάσταση υλικών και λογισμικών εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης

Παραμετροποίηση του συστήματος και εκπαίδευση των χρηστών εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης

Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης: Ο Ανάδοχος θα αναρτήσει και εγκαταστήσει τον εξοπλισμό σε racks ιδιοκτησίας της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. , σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (Data Center) και στα ακριβή σημεία που θα υποδειχθούν από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. κατά την εκκίνηση του έργου και θα παραμετροποιήσει πλήρως τα υλικά και λογισμικά, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει τα επιθυμητά αντίγραφα ασφαλείας στο σχήμα και με τα workflows που θα οριστούν από το αρμόδιο προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ 153 42

Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας σε διάστημα εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική παραλαβή των υλικών και των υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης.

Η παραλαβή των υλικών & υπηρεσιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση των υλικών, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε.,

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Εγγύηση:

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται κατ’ ελάχιστον στα τρία (3) έτη για το προσφερόμενο appliance και κατ’ ελάχιστον στα τρία (3) έτη για το software, της προσφερόμενης λύσης.
Όσον αφορά τη συσκευή (appliance), η εγγύηση είναι η επίσημη του κατασκευαστή και καλύπτει το σύνολο του υλικού και ως μονάδες και σε επιμέρους εξαρτήματα.

Βλαβοληψία και διαχείριση βλαβών:

1.    Η ανάδοχος εταιρεία διαθέτει βλαβοληπτικό κέντρο με λειτουργία 9.00-18.00 και θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτό μέσω αριθμού σταθερού τηλεφώνου, αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσω fax και μέσω email.

2.    Η εγγύηση μέγιστου χρόνου αναμονής τηλεφωνικής κλήσης από την ΕΡΤ προς το βλαβοληπτικό κέντρο, μικρότερη των τριών (3) λεπτών.

3.    Η ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ξεχωριστό βλαβοληπτικό κέντρο μεγάλων πελατών, και η ΕΡΤ ΑΕ θα έχει πρόσβαση σε αυτό.

4.    Για τις βλάβες για τις οποίες απαιτείται επιτόπια επίσκεψη τεχνικού , η ανάδοχος εταιρεία σε συνεργασία με τον κατασκευαστή παρέχει χρόνο επιτόπιας επίσκεψης του τεχνικού μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

5.    Η άρση βλάβης θα γίνεται μόνο μετά από επιβεβαίωση από το προσωπικό της ΕΡΤ ότι όντως η βλάβη διορθώθηκε. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι δεν θα προβαίνει σε μονομερείς άρσεις βλαβών χωρίς επιβεβαίωση από την ΕΡΤ. Βλάβη δεν νοείται λανθασμένη ρύθμιση του εξοπλισμού από προσωπικό της ΕΡΤ αλλά δυσλειτουργία ή αστοχία υλικού που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της διαθεσιμότητας των παραδοτέων τηλεφωνικών συστημάτων και υπηρεσιών. Αντικατάσταση εξοπλισμού:

6.    Ο εξοπλισμός που παρουσιάζει βλάβη θα επιστρέφεται στον ανάδοχο και θα αντικαθίσταται με πανομοιότυπο καινούργιο και συμβατό με την προσφερόμενη λύση, εξοπλισμό (8x5xNBD).

7.    Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντικατάστασης εξοπλισμού ο οποίος θα έχει παρουσιάσει βλάβη θα είναι εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ειδοποίηση για όλες τις εργάσιμες μέρες τις εβδομάδας (8x5xNBD).

Εκπαίδευση: Η ανάδοχος εταιρεία θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών, σε τουλάχιστον 4 μηχανικούς που ανήκουν στο προσωπικό της ΕΡΤ, για το σύνολο των λειτουργιών και χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υλικών και λογισμικών. Επίσης θα διαθέσει στην ΕΡΤ κάθε είδους τεχνικό εγχειρίδιο, πρόσβαση σε websites ή άλλους πόρους, που αποτελούν απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και απαραίτητο βοήθημα διαχείρισης, καθώς και θα θέσει σε γνώση του προσωπικού της ΕΡΤ κάθε τυχόν πληροφορία που αφορά στη βέλτιστη και ασφαλέστερη λειτουργία του προσφερθέντος εξοπλισμού και λογισμικού, με τη μορφή εγγραφής σε websites, προαιρετικής εγγραφής σε newsletters, user forum sites.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες ενότητες οι οποίες θα καλυφθούν στις προσφερόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης:

- Σύνδεση στην κονσόλα διαχείρισης του λογισμικού Networker
- Διαδικασίες παραμετροποίησης λογισμικού Networker
- Βασικές διαδικασίες δημιουργίας backup jobs
- Χρονοπρογραμματισμός διαδικασιών backup
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας backup jobs
- Εγκατάσταση/απεγκατάσταση backup jobs
- Δοκιμαστική διαδικασία επαναφοράς δεδομένων (restore)
- Σύνδεση στην κονσόλα διαχείρισης του backup appliance DD6400
- Διαδικασίες παραμετροποίησης του backup appliance DD6400
- Εκκίνηση και τερματισμός του backup appliance DD6400
- Προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης του υλικού
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας υλικού

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011) και βαρύνουν τον Ανάδοχο υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Υπογραφή Σύμβασης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της προσκλήσεώς του, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης που θα συνταχθεί, προσκομίζοντας στην Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης πλέον Φ.Π.Α. και χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, κληθεί και δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του.
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016 όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει κατά της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 21.6.2023 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 9904

Στην ίδια κατηγορία