ΕΡΤ: Προμήθεια Εξυπηρετητών Αναβάθμισης Ingest (Δ/ΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) από ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ INGEST, Δ/ΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ και της Οδηγίας 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022).
7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 4837/28-06-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 299/28-06-2022) Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα» (Α.Δ.Α.: 6ΠΠ2465Θ1Ε- ΨΙΠ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Α.Δ.Α.: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε- ΞΧΦ). 
 
9.    Την με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-04729/01-01-2023 Αίτηση Παραγγελίας και το έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Γεν. Δ/νσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια έξι (6) τεμαχίων εξυπηρετητών οι οποίοι θα αναλάβουν τον ρόλο της μετατροπής και εγγραφής video και θα χρησιμοποιηθούν για εγγραφή αρχείων πολυμέσων σε κατάλληλη μορφή ανάλογα με τη χρήση - για την κάλυψη των αναγκών της αναβάθμισης των παλαιών εξυπηρετητών ingest, (CPV: 48822000-6), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού με τη συνημμένη της Προϋπολογιστική Προσφορά.

10.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 1343/23-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΤΞΑ465Θ1Ε-Ρ6Θ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2023.
(ΑΤΕ-16-04729/01-01-2023 ΔΕΣΜ-16-04518/16-01-2023 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0024)

11.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 5893/05-04-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC012464954) και τα με ημερομηνίες 12-04-2023 και 26-04-2023 σχετικά e-mails με Τεχνικές Διευκρινήσεις που κοινοποιήθηκαν στους Προμηθευτές.

12.    Την μόνη Οικονομικοτεχνική Προσφορά & Δικαιολογητικά που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., από την Εταιρεία ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. αξίας 26.998,00 € πλέον Φ.Π.Α. και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) που έστειλαν 2 Εταιρείες όπου αναφέρουν αδυναμία υποβολής Προσφοράς. Οι υπόλοιποι Προμηθευτές δεν ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση.

13.    Το με ημερομηνία 05-05-2023 ηλεκτρονικό Έγγραφο (e-mail) Τεχνικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ανάπτυξης & Υποστήριξης Υποδομών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει σαν τεχνικά κατάλληλη την Προσφορά που υπέβαλλε η Εταιρεία ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε., βάσει των ζητούμενων από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τεχνικών Προδιαγραφών.

14.    Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η Εταιρεία ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε., που πληρούν τις προϋποθέσεις απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 73, παράγραφος 1 και 2 του Ν. 4412/2016).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας και προσφερόμενης τιμής που είναι εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης στην μοναδική συμμετέχουσα Εταιρεία με την επωνυμία: ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. (Α.Φ.Μ.: 099554476, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΚΡΕΟΝΤΟΣ αρ. 25), της προμήθειας: Προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων εξυπηρετητών (servers) μοντέλο PowerEdge R750 του Κατασκευαστικού Οίκου DELL - καινούριους & αμεταχείριστους, (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 48822000-6), σύμφωνα με την με ημερομηνία 04-05-2023 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:Η Ανάδοχος Εταιρεία θα προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για την θέση του Συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. cable managers, καλώδια, rack rails κλπ).

Η Ανάδοχος Εταιρεία δηλώνει ότι θα συνεργαστεί στο μέγιστο βαθμό με το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θέτοντας υπόψη του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην καλυτέρευση, την επίσπευση, ή την βελτιστοποίηση του έργου, καθώς και κάθε τυχόν στοιχείου που αντίθετα, μπορεί να θέσει την ποιότητα ή τις προθεσμίες παράδοσης του έργου σε κίνδυνο.

Χρόνος Παράδοσης: Εντός τριάντα (30) ημερών, μετά την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία - καταχωρημένης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. - της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών.

Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Μουράτος Ανδρέας - Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης & Υποστήριξης Υποδομών της Δ/νσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., τηλ. 2106092381-391, 2106075994.

Όροι Παράδοσης - Παραλαβής: Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία.

Είδη των οποίων οι συσκευασίες έχουν υποστεί εμφανή καταπόνηση - εκτεταμένη φθορά, ή οι Τεχνικές Προδιαγραφές τους διαφέρουν από αυτές των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς της Ανάδοχου Εταιρείας, δεν θα παραλαμβάνονται και θα ειδοποιείται η Ανάδοχος Εταιρεία να τα παραλάβει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται σε αυτήν την περίπτωση σε άμεση αντικατάσταση των εν λόγω ειδών εντός των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων με δικά της έξοδα, εφόσον προκύπτουν τέτοια.
Εγγύηση - Συντήρηση: Τρία (3) έτη.

Βλαβοληψία και διαχείριση βλαβών:

2.    Η Ανάδοχος Εταιρεία διαθέτει βλαβοληπτικό κέντρο με λειτουργία 5x8 και προσφέρει πρόσβαση σε αυτό μέσω αριθμού σταθερού τηλεφώνου, αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσω fax και μέσω email.

3.    Προσφερόμενη εγγύηση μέγιστου χρόνου αναμονής τηλεφωνικής κλήσης από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προς το βλαβοληπτικό κέντρο [< 5 min].

4.    Σε περίπτωση που η Ανάδοχος Εταιρεία διαθέτει ξεχωριστό βλαβοληπτικό κέντρο μεγάλων πελατών, προσφέρεται πρόσβαση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε αυτό.

5.    Προσφέρεται προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρόσβαση στα συστήματα διαχείρισης βλαβών του κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρεται στο έργο.

6.    Για τις βλάβες για τις οποίες απαιτείται επικοινωνία με τεχνικό, η Ανάδοχος Εταιρεία προσφέρει σε βάση 5x8 χρόνο κλήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από τεχνικό της (call-back) μικρότερο της μίας ώρας.

7.    Για τις βλάβες για τις οποίες απαιτείται επιτόπια επίσκεψη τεχνικού της, η Ανάδοχος Εταιρεία προσφέρει χρόνο επιτόπιας επίσκεψης του εντός δύο εργάσιμων ημερών για το χρονικό διάστημα της εγγύησης.

8.    Η άρση βλάβης θα γίνεται μόνο μετά από επιβεβαίωση από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ότι όντως η βλάβη διορθώθηκε. Η Ανάδοχος Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν θα προβαίνει σε μονομερείς άρσεις βλαβών χωρίς επιβεβαίωση από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Βλάβη δεν νοείται λανθασμένη ρύθμιση του εξοπλισμού από προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αλλά δυσλειτουργία ή αστοχία υλικού που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα της μείωση της διαθεσιμότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού και γενικά του δικτύου.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή η οποία θα γίνει από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εντός δέκα (10) ημερών μετά την ημερομηνία Παράδοσης των υλικών της Ανάδοχου Εταιρείας και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του όλου εξοπλισμού, σύμφωνα με όλους ανεξαιρέτως τους όρους της Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς της Ανάδοχου Εταιρείας και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του όλου εξοπλισμού) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 26.998,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων την Ανάδοχο Εταιρεία βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Ν. 4013/2011) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Ανάδοχου Εταιρείας διέπεται κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την Παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης.
2)    Την σχετική Πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
3)    Την τεχνική και οικονομική Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 23.5.2023 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 8240 

Στην ίδια κατηγορία