ΕΡΤ - Προσωρινός ανάδοχος προμήθειας εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων: BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. & ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ με Θέμα: «Αποδοχή πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ολοκληρωμένου εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΤ Α.Ε.», ανάδειξης προσωρινού αναδόχου με προσαύξηση ποσοτήτων».Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21-11-2018 Θ.1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την ΑΔΣ 2130/19-4-2018 (Πρακτικό 159/19-4-2018, θ. 4ο ) με θέμα «Αναβάθμιση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων» (ΑΔΑ: Ω333465Θ1Ε-ΦΟΥ).
8.    Την με αριθμ. Πρωτ. 1612/6-2-2019 Διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ολοκληρωμένου εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΤ Α.Ε».
9.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2904/8-3-2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου με τίτλο «Τροποποίηση απόφασης Ορισμού Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών για τον ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια Ολοκληρωμένου εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έργου».
10.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ.9230/13-06-2019 Απόφαση Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. με τίτλο: «Αποδοχής πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ολοκληρωμένου εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΑΔΑ: 6Μ69465Θ1Ε-Λ20).11.    Το από 12/7/2019 Πρακτικό ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.   Την αποδοχή του από 12/7/2019 πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια Ολοκληρωμένου εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΤ Α.Ε.,
2.   Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των παρακάτω εταιρειών:
•    BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. & ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε
•    ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε
•    ΟΤΕ Α.Ε
•    SPACE HELLAS Α.Ε.
•    IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
•    ΠΑΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
3.    Την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας εταιριών AMPLUS A.E.- NETBULL LTD, γιατί ενώ η εταιρεία στην τεχνική της προσφορά, στο πλαίσιο της ικανοποίησης των απαράβατων όρων 6.1.12 και 7.1.8 των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, δεσμεύεται να προσφέρει, για την ικανοποίηση των ζητούμενων ως προς το πλήθος των ταυτόχρονων λειτουργικών APs σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 130 και 32 άδειες χρήσης (licenses) αντίστοιχα και για αυτό τον λόγο έχει βαθμολογηθεί με 120 μονάδες για κάθε έναν από τους όρους 6.1.12 και 7.1.8, σύμφωνα με την προαναφερθείσα προσφορά της, κατά την αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς διαπιστώθηκε ότι στον Πίνακας 5 «Συγκρότησης Υλικού Οικονομικής Προσφοράς είδους 4 - Access Points και Ελεγκτές» ότι προσφέρει και τιμολογεί αθροιστικά ενενήντα (90) άδειες χρήσης, γεγονός που αναιρεί το αρχικώς προσφερόμενο και βαθμολογημένο πλήθος αδειών χρήσης, ενώ παράλληλα δεν καλύπτει ταυτόχρονα τα ελάχιστα απαράβατα όρια των όρων 6.1.12 και 7.1.8, ήτοι για συνολική ελάχιστη υποστήριξη 110 (90 για Αθήνα και 20 για Θεσσαλονίκη) ταυτόχρονων λειτουργικών APs.
4.    Την αποδοχή του τελικού πίνακα βαθμολόγησης των αξιολογούμενων εταιρειών, όπως αυτός φαίνεται παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη πως πλέον συμφέρουσα προσφορά ορίζεται σύμφωνα με τη διακήρυξη, αυτή με τον μικρότερο λόγο Λ :

5.    Την έγκριση της προσαύξησης έως 15% των ποσοτήτων των επιμέρους ζητούμενων ειδών, εκτός του είδους 1, συνολικού ύψους 36.870,79€ πλέον ΦΠΑ, όπως αυτή καταγράφεται στους παρακάτω πίνακες:

 

6.    Την ανακήρυξη της εταιρείας BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. & ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε (Λ. Συγγρού 206, Καλλιθέα, ΑΦΜ:094154302, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ως προσωρινής αναδόχου της προμήθειας ολοκληρωμένου εξοπλισμού δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΤ Α.Ε, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με συνολικό κόστος 515.687,30€ πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της.
7.    Η κλήση της προαναφερόμενης ως προσωρινής αναδόχου εταιρείας, για να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτή τα παρούσας απόφασης, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο τα
 
Προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης τα προσωρινής αναδόχου εταιρίας.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥΑΓ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 11856, Αγ. Παρασκευή, 18.07.2019

Στην ίδια κατηγορία