Νέες εξελίξεις ως προς την Προμήθεια ενός OB VAN 8HD Καμερών από την ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα :«Αποδοχή Πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
6.    Την υπ'αριθμ.πρωτ.2624/28.02.2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ:6Χ4Υ465Θ1Ε-ΡΣΒ )(πρακτικό 185/28.02.2019) η οποία εγκρίνει την αναγκαιότητα της Προμήθειας ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε. προϋπολογισθείσας δαπάνης 980.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
7.    Την υπ'αριθμ.πρωτ.12409/29.07.2019 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ:ΩΟΦΚ465Θ1Ε-Ν6Κ ) η οποία αποφασίζει την διενέργεια του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.
8.     Την με αριθμ.πρωτ.12411/29.07.2019 Διακήρυξη (8/2019) (Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 77698 ) του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής προϋπολογισθείσας δαπάνης 980.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
9.     Την με αριθμ.πρωτ.15498/10.10.2019 (9ΨΕ9465Θ1Ε-ΙΧΙ) απόφαση τροποποίησης όρων της διακήρυξης και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε ».
10.    Την με αριθμ.πρωτ. 17120/11.11.2019    (Ω06Γ465Θ1Ε-ΗΟΟ) απόφαση
παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ενός OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε ».
11.    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές των εταιριών ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS Α.Ε,ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH.
12.    Το από 23.01.2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την α) αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιριών ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS, ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ,HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH, και την συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Οι υποψήφιες εταιρείες θα ενημερωθούν μέσω νέας πρόσκλησης για συμμετοχή στο διάλογο και την ανάπτυξη των τεχνικών λύσεων τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α)Την αποδοχή του από 23/01/2020 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της ΕΔΑ,
β) τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με τη συμμετοχή των εταιριών ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS, ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε και HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH.
Οι υποψήφιες εταιρείες θα ενημερωθούν μέσω νέας πρόσκλησης για συμμετοχή στο διάλογο και την ανάπτυξη των τεχνικών λύσεων τους, με χρήση τεχνολογίας IP-4K UHD με εξαίρεση τις κάμερες τις οποίες θα προμηθεύσει η ΕΡΤ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε
Γ.ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 06.02.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου. 1850