ΕΡΤ3 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Υπηρεσιών Μετάφρασης, Μεταγλώττισης και Υποτιτλισμού.

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης, υποτιτλισμού, μεταγλώττισης (ένας αφηγητής), προσαρμογής και προσθήκης αντίστοιχων ανοικτών υπότιτλων κλπ εργασιών ξενόγλωσσου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3), (CPV: 79530000-8) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει του χαμηλότερου συνολικού αθροίσματος των μεσοσταθμικών προσφερόμενων τιμών ανά λεπτό και λοιπών εργασιών.Ο υποψήφιος με το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ θα είναι και ο ανάδοχος του έργου, εφόσον καλύπτει και τα υπόλοιπα κριτήρια που απαιτούνται.Η χρέωση που θα γίνεται, θα είναι αντίστοιχη του πίνακα προσφορών που θα έχει κάνει ο μειοδότης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον κωδικό αριθμό προϋπολογισμού 61.98.12 της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3) του Φορολογικού Έτους 2020,

Διαβάστε-κατεβάστε ακολούθως την Διακήρυξη:

Παρατηρήσεις: Διακήρυξη - ΕΡΤ ΑΕ (ΕΡΤ 3) - 14 Φεβρουαρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία