ΕΡΤ3: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Συντήρησης & Επισκευής Συστημάτων Γεννητριών Γραφικών (Channel Branding) Ross από PTS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων Γεννητριών Γραφικών (Channel Branding) της Ross που διαθέτει η ΕΡΤ Α.Ε. στις τηλεοπτικές Ροές του Ραδιομεγάρου και της ΕΡΤ-3.

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

5.    Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

6.    Την υπ’ αριθμ 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023 Θ. 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων», 
 
7.    Την υπ’ αριθμ.5860/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023-Θ.2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: 9Ε77465Θ1Ε-ΥΩΚ),

8.    Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

9.    Το υπ'αριθμ. 2069/04.01.2024 Αίτημα της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, Δ/νση Τεχνικής Λειτουργίας Τ/Ο της ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο ζητείται η προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων Γεννητριών Γραφικών (Channel Branding) της Ross που διαθέτει η ΕΡΤ Α.Ε. στις τηλεοπτικές Ροές του Ραδιομεγάρου και της ΕΡΤ-3 για τον εμπλουτισμό και την προώθηση των καναλιών και των προγραμμάτων της, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, για χρονικό διάστημα από 01/03/2024 έως και 30/11/2024, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.080,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (CPV 71356300-1) (ΑΤΕ-16-05682/2024)

10.     Την υπ'αριθμ. 1018/19.01.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2024 (ΑΔΑ:6ΖΞ6465Θ1Ε-ΨΒΞ)

11.     Την υπ'αριθμ. 2546/12.02.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβολής Οικονομοτεχνικής Προσφοράς από τη Δ/νση Προμηθειών-Διαχ/σης της ΕΡΤ ΑΕ (ΑΔΑΜ: 23PROC014250661) που εστάλη στις εταιρείες «ΠΙΕΡΙΔΗΣ TECHNOSYSTEMS S.A. (PTS)», «OMIKRON ELECTRONICS» «TELMACO A.E.» & «COMART Α.Ε.»

12.    Την μοναδική Οικονομοτεχνική Προσφορά που υπεβλήθη από την εταιρία «ΠΙΕΡΙΔΗΣ TECHNOSYSTEMS S.A. (διακ.τ. PTS)»

13.    Την από 09/01/2024 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης της ΕΡΤ ΑΕ, ως προς την τεχνική καταλληλότητα της προσφοράς της εταιρίας.

14.    Την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων από την παραπάνω εταιρία για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης (παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/16) .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, ως μοναδικής, τεχνικά κατάλληλης και εντός προϋπολογισμού προσφοράς, στην εταιρία με την επωνυμία ΠΙΕΡΙΔΗΣ TECHNOSYSTEMS S.A. (διακ.τ. PTS) (ΑΦΜ 095725070 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 9 - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΚ 144 52), (CPV 71356300-1) της προμήθειας υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων Γεννητριών Γραφικών (Channel Branding) της Ross που διαθέτει η ΕΡΤ Α.Ε. στις τηλεοπτικές Ροές του Ραδιομεγάρου και της ΕΡΤ-3 για τον εμπλουτισμό και την προώθηση των καναλιών και των προγραμμάτων της, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στην Αίτηση Παραγγελίας της Δ/νσης της ΕΡΤ ΑΕ, στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στη Έκθεση Σκοπιμότητας και στην οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Το σύνολο του εξοπλισμού που καλείται να υποστηρίξει η παρούσα προμήθεια είναι τα εξής:Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 20.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ΑΤΕ-16-05682/2024)

Τόπος Παράδοσης: Οι υπηρεσίες θα καλύπτουν τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε. στους χώρους εγκατάστασης των εν λόγω συστημάτων.

Υπεύθυνος Παραλαβής: Δ/ντής Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης της ΕΡΤ ΑΕ, τηλ. 210 609 2425

Διάρκεια Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01/03/2024 έως και 30/11/2024 .

Τρόπος πληρωμής: Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά μήνα για κάθε επιμέρους εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και κατόπιν έκδοσης της σχετικής Βεβαίωσης/Πρωτοκόλλου Παραλαβής, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την οποία προορίζεται η προαναφερόμενη υπηρεσία, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό με την παρούσα Απόφαση Ανάθεσης (Ν. 4782/09.03.2021, άρθρο 107)

Η εξόφληση του τιμολογίου, θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή των υπηρεσιών με πίστωση τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ ΑΕ. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011) και βαρύνουν τον Ανάδοχο υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ'αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

Η παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα Ανάθεση - Απόφαση.
2)    Τη σχετική πρόσκληση της ΕΡΤ Α.Ε.
3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16 .
4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.
5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 22.2.2024 - Αρ. Πρωτ.: 3154