ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου ΜΗΛΑ (Κινηματογραφική Ταινία APPLES) της BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του ΕΚΟΜΕ για το Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ1ΠΟΕ-0017471 και τίτλο «ΜΗΛΑ», αγγλικός τίτλο «APPLES» (κινηματογραφική ταινία) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρ. Β 903/19.07.2022 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. A.E. πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΜΗΛΑ», αγγλικός τίτλο «APPLES» (κινηματογραφική ταινία) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.».

Το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 όπως ισχύει, με την υπ' αρ. 18637 ΕΞ 2018/22.12.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΜΗΛΑ», αγγλικός τίτλος «APPLES» (κινηματογραφική ταινία) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116)», η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 91ΧΥ465ΧΘ0-1ΤΡ και Α.Π. 536/11.01.2019.

Το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα και Δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο καθορίστηκε στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα εννέα ευρώ (132.117,99 €), σύμφωνα με την από 12/07/2022 έκθεση του ορισμένου ορκωτού ελεγκτή Αθανάσιου Φραγκισκάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 15081 της εταιρείας ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E. με ΑΜ ΣΟΕΛ 159, η οποία διαπιστώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΟΜΕ ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του ν.4487/2017 (Β903/19.07.2022) και ως εκ τούτου διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω απόφαση υπαγωγής πιστοποιήθηκαν και καθορίστηκαν από τον ορκωτό λογιστή Αθανάσιο Φραγκισκάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 15081 της εταιρείας ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E. με ΑΜ ΣΟΕΛ 159 στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ ευρώ (377.479,98€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 35%) ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριαντα δύο χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα εννέα ευρώ (132.117,99 €).

Η Περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ.1 του α. 10 του ν.4704/2020 (Α'133) η οποία τροποποιεί την παρ.2 του α. 37 του ν.4487/2017 (Α'116).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΑΝΗΣ

Πληροφορίες: www.ekome.media/el

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) - Αθήνα, 19.07.2022 Α.Π.Β 905

Στην ίδια κατηγορία