ΕΚΟΜΕ: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για έλεγχο-πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας) της ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0530953 και τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει.ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 187/1 26.06.2014) «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης», όπως ισχύει.
β) Του κεφ. ΣΤ' του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», (Α' 133), όπως ισχύει.
γ) Του ν. 5105/2024 «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις για τον σύγχρονο πολιτισμό» (Α' 61) και ειδικότερα το άρθρο 33 «Επαλήθευση και πιστοποίηση λήξης επενδυτικού σχεδίου στα καθεστώτα ενίσχυσης CRGR-FTV και CRGR-Animate».

3.    Την υπ' αριθμ. 3767/14.12.2017 ΚΥΑ με θέμα: «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε."» (Β' 4478), καθώς και το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουλίου 2020 (ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 2013083/03.09.2020).

4.    Την υπ' αριθμ. 129/14.12.2018 ΚΥΑ με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την Επωνυμία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε» (Β' 5981), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΞ4296/27.11.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΟΜΕ (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 143/27.11.2023).

5.    Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/470/24.07.2023 ΚΥΑ Διορισμού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.» (ΦΕΚ 738/ΥΟΔΔ/27.07.2023).

6.    Την υπ' αριθμ. 24649/19-05-2023 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ Α.Ε.» που υπήχθη στις διατάξεις του Δ' κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116) όπως ισχύει, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΑΡΟ46ΜΤΛΠ-4ΗΥ και Α.Π. Περίληψης 24705/19-05- 2023.
7.    Την υπ' αριθμ. 13714/16-04-2024 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Τροποποίηση της Απόφασης Υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ Α.Ε.», που υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116).

8.    Το από 24.11.23 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου του ΕΚΟΜΕ Α.Ε. προς τη ΔΟΕΚΕ με θέμα «Απάντηση σε φορείς σχετικά με την ημερομηνία λήξης και παράτασης».

9.    Την υπ' αριθμ. ΕΙΣ1208/23-04-2024 Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού ορκωτού ελεγκτή του Φορέα «ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ Α.Ε.», για το επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), και κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0530953.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό της ορκωτής ελέγκτριας - λογίστριας ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, με Α.Μ. ΕΛΤΕ 3173 της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», με Α.Μ. ΕΛΤΕ 20 , και Α.Φ.Μ. 094394659, για τον έλεγχο και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0530953 και τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΘΕΝΣ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 3222 ΕΞ 2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τάσσεται προθεσμία πέντε (5) ημερών για την αποδοχή του ορισμού, μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται σιωπηρή άρνηση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, οπότε στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται η διαδικασία ορισμού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  30 Απριλίου 2024 ΕΞ 1306

Στην ίδια κατηγορία