ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου INVISIBLE FIGHT (Τμήματα Κινηματογραφικής Ταινίας Μυθοπλασίας) της NEDA FILM.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0383390 και τίτλο «INVISIBLE FIGHT» (Τμήματα Κινηματογραφικής Ταινίας Μυθοπλασίας), του Φορέα και Δικαιούχου της ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «NEDA FILM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αριθ. ΕΞ 1232/24.04.2024 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. A.E. πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0383390 και τίτλο «INVISIBLE FIGHT» (Τμήματα Κινηματογραφικής Ταινίας Μυθοπλασίας), του Φορέα και Δικαιούχου Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «NEDA FILM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ».

Το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 όπως ισχύει, με την υπ' αριθ. ΕΞ 25383/21-07-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: « Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «INVISIBLE FIGHT» (τμήματα κινηματογραφικής ταινίας μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «NEDA FILM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει » (ΑΔΑ: ΨΕ3Ρ46ΜΤΛΠ-Σ36 και Α.Π. 29297 ΕΞ 2021/27.08.2021) και τροποποιήθηκε με την αριθ. ΕΞ 3909/01-02-2024 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο: «INVISIBLE FIGHT» (Τμήματα Κινηματογραφικής Ταινίας Μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «NEDA FILM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α116) » (ΑΔΑ: 62Ω046ΜΤΛΠ-05Σ και Α.Π. 4149 ΕΞ 2024/02.02.2024.).

Το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα για το συγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο καθορίστηκε στο ύψος των διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων, διακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (295.240,48€) σύμφωνα με την υποβληθείσα Έκθεση Ευρημάτων του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Ηρακλή Β. Βαρλάμη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914, της ελεγκτικής εταιρείας «GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε.» με ΑΜ ΕΛΤΕ 62 και ΑΦΜ 801283310.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω απόφαση υπαγωγής και την τροποποίηση αυτής, πιστοποιήθηκαν και καθορίστηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή Ηρακλή Β. Βαρλάμη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914, της ελεγκτικής εταιρείας «GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε.» με ΑΜ ΕΛΤΕ 62, στο ποσό των επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων, εκατόν ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (738.101,21€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 40%) ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων, διακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (295.240,48€).

Η περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 του α. 10 του ν. 4704/2020 (Α' 133) η οποία τροποποιεί την παρ. 2 του α. 37 του ν. 4487/2017 (Α' 116).

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  24 Απριλίου 2024 ΕΞ 1234

Στην ίδια κατηγορία