Αποτελέσματα Α' Φάσης Προγράμματος Microfilm 2023.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 9 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 3ο : Αποτελέσματα Α' φάσης προγράμματος Microfilm 2023.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3905/2010 περί ενίσχυσης και ανάπτυξης της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις, το πλαίσιο διαχείρισης της Επιτροπής Κινηματογράφου του 1,5% για την ενίσχυση της Ελληνικής Κινηματογραφικής Παραγωγής, την από 06.06.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προγράμματος «Microfilm 2023», που συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης των 212 προτάσεων που υποβλήθηκαν και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει :

■    Την αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης του προγράμματος «Microfilm 2023», από το αρχικώς εγκριθέν ποσό των 350.000,00 € πλέον ΦΠΑ, στο ποσό των 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2023, λόγω του μεγάλου αριθμού αξιόλογων υποψηφιοτήτων και την αύξηση των εγκεκριμένων σεναρίων από 15 σε 20.

■    Την Α' φάση αξιολόγησης του προγράμματος «Microfilm 2023» :Οι συμπαραγωγοί των ταινιών που εγκρίθηκαν, μετά τα εργαστήρια σεναρίου, θα κληθούν να υποβάλλουν ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής στην ΕΡΤ έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις:Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022 Αρ. Πρωτ.: 4790

Στην ίδια κατηγορία