ΕΡΤ: Μεταφορά Εγκεκριμένων & Δεσμευμένων Ποσών Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών Ταινιών.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας για το ΘΕΜΑ: Μεταφορά εγκεκριμένων και δεσμευμένων ποσών χρηματοδότησης κινηματογραφικών ταινιών.Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)].

3.    Τον Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23-12-2010)« Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

4.    Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

5.    Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/A/2000) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6.    Την υπ' αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.9.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

7.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 203/20.9.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ). 

8.    Την υπ' αριθμ. 3950/1.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 257/1.4.2021) Θέμα 73ο «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ) ,

9.    Την υπ'αριθμ.3350/9.7.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ,
Θέμα    7ο: «Έγκριση νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας - Οργανογράμματος» (ΑΔΑ: ΩΑΩΚ465Θ1Ε-ΕΤΤ),

10.    Την υπ' αριθμ. 4207/25.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, (αρ. πρακτικού 269/25.8.2021, Θέμα 25ο: «Έκδοση αποφάσεων μεταφοράς ποσών που αφορούν δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών») (ΑΔΑ: Ρ7Θ9465Θ1Ε-ΤΦΞ),

11.    Τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μεταφορά εγκεκριμένων και δεσμευμένων ποσών χρηματοδότησης κινηματογραφικών ταινιών από τον προϋπολογισμό του 2023 στον προϋπολογισμό του 2022 ως εξής:Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Ευάγγελος Κ. Λουριδάς

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αριθμ. Πρωτ.: 10296 - 24.06.22