ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου 1922 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (Κινηματογραφική Ταινία Τεκμηρίωσης - Ντοκιμαντέρ) της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0499081 και τίτλο «1922 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» (Κινηματογραφική Ταινία Τεκμηρίωσης - Ντοκιμαντέρ), του Φορέα και Δικαιούχου του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 (Α'116) όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρ. ΕΞ777/11-3-2024 Απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. A.E. πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0499081 και τίτλο «1922 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» (Κινηματογραφική Ταινία Τεκμηρίωσης - Ντοκιμαντέρ), του Φορέα και Δικαιούχου του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ».

Το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 όπως ισχύει, με την υπ' αρ. 50755 ΕΞ2022/02.12.2022 Απόφαση υπαγωγής του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Υπαγωγή του Επενδυτικού Σχεδίου με τον τίτλο «1922 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» (Κινηματογραφική Ταινία Τεκμηρίωσης - Ντοκιμαντέρ), του Φορέα και Δικαιούχου του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116), όπως ισχύει», (ΑΔΑ: 9ΛΜ746ΜΤΛΠ-ΛΧΚ και Α.Π. 51689 ΕΞ 2022/07-12-2022).

Το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα και Δικαιούχου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ», για το συγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο καθορίστηκε στο ύψος των εβδομήντα επτά χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ (77.600,00€) σύμφωνα με την υποβληθείσα Έκθεση Ευρημάτων του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261, της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 και ΑΜ ΕΛΤΕ 7.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω Απόφασης υπαγωγής πιστοποιήθηκαν και καθορίστηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ, στο ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (194.000,00€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 40%) ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων, εξακοσίων ευρώ (77.600,00€).

Η Περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 του α. 10 του ν. 4704/2020 (Α' 133) η οποία τροποποιεί την παρ. 2 του α. 37 του ν. 4487/2017 (Α' 116).

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  11 Μαρτίου 2024 ΕΞ 783

Στην ίδια κατηγορία