ΕΣΡ: Απόρριψη Αιτήματος Χορήγησης Βεβαιώσεως Νομίμου Λειτουργίας στον Ρ/Φ Σταθμό Άγιος Δαμιανός Νομού Καρδίτσας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 34/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 16.3.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους:    Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω

«epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργιο Πλειό, και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Καλλιόπη Διαμαντάκου, η οποία κλήθηκε νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αριθμ πρωτ. ΕΣΡ 2189/28.4.2016 αίτηση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, φερόμενης ως ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού «Άγιος Δαμιανός» Νομού Καρδίτσας, για χορήγηση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 220/11.5.2016, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Στην συνέχεια, ο Νομικός υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣ 853/20.10.2020 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη, για λογαριασμό του ως άνω φορέα, ο Αντώνιος Πετρίδης, πληρεξούσιος δικηγόρος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 29.3.2021 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Τελικώς, ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία τα με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 1707/29.3.2021 και 1734/29.3.2021 υπομνήματά του.

Την 19.4.2021 και ώρα 11:00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γ ιώργος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση την απούσα κατά την συζήτηση Καλλιόπη Διαμαντάκου αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, τα υπομνήματα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Στην συνέχεια η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999, «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν 2328/1995 για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. ( ...)».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την υπ’ αριθμ πρωτ. ΕΣΡ 2189/28.4.2016 αίτηση ζητείται η χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού «Άγιος Δαμιανός» Νομού Καρδίτσας, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Προς υποστήριξη της αιτήσεως υποβλήθηκαν εσωτερικά έγγραφα της Μητροπόλεως αναφορικά με τη διοίκηση του σταθμού, λογαριασμοί της ΔΕΗ ετών 2002, 2005 και 2015 που αφορούν το ναό, όπου φιλοξενούνται οι εγκαταστάσεις του σταθμού, και επιστολές συλλογικών φορέων σχετικές με τη συνεργασία τους με το σταθμό. Με τα υπομνήματα υποβλήθηκε τεχνική έκθεση, όπου αναφέρεται ότι ο σταθμός εκπέμπει σε περιορισμένη εμβέλεια εντός της πόλης της Καρδίτσας. Όμως στο έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΑΠ ΕΣΡ 4325/8.10.2020), αναφέρεται ότι, εντός του διαστήματος από 13.10.2005 έως 9.5.2018, έγιναν επίσημες «καταγραφές ραδιοφωνικών σταθμών από την ΕΕΤΤ στο νομό Καρδίτσας» και δη επτά (7) φορές και «δεν καταγράφηκαν ραδιοφωνικές εκπομπές στη συχνότητα 92,5 MHz».

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Με βάση τα προεκτεθέντα, η κρινόμενη αίτηση, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικώς αβάσιμη αφού δεν προκύπτει η λειτουργία του σταθμού κατά την 1.11.1999 και μεταγενεστέρως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την αίτηση της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, φερόμενης ως ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού «Άγιος Δαμιανός» Νομού Καρδίτσας για χορήγηση σχετικής Βεβαιώσεως Νομίμου Λειτουργίας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19η Απριλίου 2021 και δημοσιεύτηκε την 27η Ιουλίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 34/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 27η Ιουλίου 2021