ΕΣΡ: Διοικητική Απόφαση περί Ανακατανομής Κενών Οργανικών Θέσεων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 1/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 20.7.2021 και ώρα 09:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη Δρίλια, αντιπροέδρο και (με τηλεδιάσκεψη) τα μέλη: Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Γιώργο Σαρειδάκη, Γεώργιο Πλειό, Νικόλαο Κιάο, Σωκράτη Τσιχλιά και Βασίλειο Καραποστόλη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων και η κατανομή των θέσεων προσωπικού του ΕΣΡ ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε τμήματα (διαμόρφωση Οργανογράμματος).

Το θέμα είχε ανατεθεί από τον Πρόεδρο στην ειδική επιστήμονα-νομικό, τακτικό μέλος και εισηγήτρια του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Σ.Ρ. και πιστοποιημένη προϊσταμένη διεύθυνσης διοικητικού/προσωπικού, Παρασκευή (Πάρη) Καρατζόγλου, η οποία και υπέβαλε στην Ολομέλεια την με αρ. πρωτοκόλλου 584/16.07.2021 εισήγησή της.

Στην συζήτηση παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων :

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 4622/2019: «Η οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των

Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Πρωθυπουργού, κατά περίπτωση, και των αρμόδιων Υπουργών για τον προϋπολογισμό και για θέματα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης. Η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους. [Τυχόν ειδικότερες διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ].

Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται: (α) η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία, θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα), (β) η ονομασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων, (γ) το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα και (δ) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.

Με τους Οργανισμούς της παραγράφου 1 μπορεί επίσης να προβλέπεται: (α) η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών και θέσεων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, η οργάνωση και λειτουργία τους καθώς και η τροποποίηση των αρμοδιοτήτων τους, (β) η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες του φορέα ή εποπτευόμενων φορέων του ή η κατάργησή τους, (γ) η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάμενων θέσεων που πλεονάζουν, (δ) η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων, (ε) η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων, (στ) η σύσταση οργανικών μονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση, (ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας.».

Σύμφωνα με το ισχύον Οργανόγραμμα του Συμβουλίου (Διοικητική Απόφαση Ολομέλειας 1/2020 - ΦΕΚ Β' 4062/22.9.2020):

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ανέρχονται σε πενήντα επτά (57) και έχουν ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

α. 1 θέση διευθυντή
β. 32 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

i.    Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε)
9    θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού
10    θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε 1 θέση Κλάδου Ψυχολόγων

ii.    Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
1    θέση Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού
2    θέσεις Κλάδου Τεχνικού Ήχου
2    θέσεις Κλάδου Πληροφορικής

iii.    Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
3    θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 1 θέση Κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού
1    θέση Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού 1 θέση Κλάδου Τηλεφωνητών


iv.    Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
1    θέση Κλάδου Κλητήρων
γ. 24 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
10 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Νομικών 8 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Οικονομολόγων
2  θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης
2  θέσεις Ειδικών Επιστημόνων- Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς
1  θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας
Εξ αυτών οι 18 οργανικές θέσεις είναι κενές και αναλύονται ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
α. 1 θέση διευθυντή
β. 13 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

i.    Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
7 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε

ii.    Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
2    θέσεις Κλάδου Τεχνικού Ήχου 2 θέσεις Κλάδου Πληροφορικής

iii.    Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
1 θέση Κλάδου Τηλεφωνητών

iv.    Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
1 θέση Κλάδου Κλητήρων
γ. 4 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
1    θέση Ειδικού Επιστήμονα-Νομικού.
2    θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Οικονομολόγων
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας

Με βάση την μέχρι τούδε εμπειρία από την λειτουργία των υπηρεσιών του Συμβουλίου και τις κοινώς γνωστές πρόσφατες θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τα σχετικά στοιχεία, εκτιμάται ότι για να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό το έργο αυτού, επιβάλλεται: (Α) η ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων σε διαφορετικούς «κλάδους» εντός όμως της αυτής «κατηγορίας», και (Β) η κατανομή των οργανικών θέσεων (καλυμμένων και κενών) σε τμήματα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, όπως προτείνονται και με την ανωτέρω εισήγηση. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ι. Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης αποφασίζει:

(Α) την ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων σε διαφορετικούς «κλάδους» εντός όμως της αυτής «κατηγορίας» ως εξής:
α. 1 θέση διευθυντή
β. 13 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

i.    Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.)
3    θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε
4    θέσεις Κλάδου Διοικητικού

ii.    Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση (ΤΕ)
3    θέσεις Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού
1 θέση Κλάδου Πληροφορικής

iii.    Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
1 θέση Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων

iv.    Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
1    θέση Κλάδου Κλητήρων Οδηγών
γ. 4 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
2    θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Νομικών
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα -Οικονομολόγου
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας

(Β) την κατανομή των οργανικών θέσεων (καλυμμένων και κενών) σε τμήματα ως εξής: 

II. Κατόπιν τούτων το Οργανόγραμμα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διαμορφώνεται ως εξής:
Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ανέρχονται σε πενήντα επτά (57) και έχουν ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
α. 1 θέση διευθυντή
β. 32 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

i.    Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
9 θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού
6 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
4    θέσεις Κλάδου Διοικητικού 1 θέση Κλάδου Ψυχολόγων

ii.    Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
4    θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού 1 θέση Κλάδου Πληροφορικής

iii.    Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
4 θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
1 θέση Κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 1 θέση Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού

iv.    Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
1     θέση Κλάδου Κλητήρων Οδηγών
γ.    24 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:
11 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Νομικών 7 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Οικονομολόγων
2    θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης
2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων- Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς
1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20η Ιουλίου 2021. Η παρούσα πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 1/2021 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 20η Ιουλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία