Ενημέρωση καταναλωτών για θέματα ραδιοεξοπλισμού.

Νέα ενότητα με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό δημιούργησε η ΕΕΤΤ στον διαδικτυακό τόπο της. Στόχος είναι η ενημέρωση των καταναλωτών για τα θέματα που πρέπει να έχουν υπόψη κατά την αγορά ραδιοεξοπλισμού, δηλαδή ασύρματων συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα, τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια, τηλεχειριστήρια, συσκευές ενδοεπικοινωνίας.Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός διατίθεται ελεύθερα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον, μεταξύ άλλων, ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η ειδική σήμανση CE αναγράφεται ευδιάκριτα στη συσκευή και τη συσκευασία.
• Το όνομα του κατασκευαστή και ο τύπος/το μοντέλο της συσκευής αναγράφονται στη συσκευή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία, ή εναλλακτικά στα συνοδευτικά έγγραφα.
• Στα συνοδευτικά έγγραφα περιλαμβάνεται η Δήλωση Συμμόρφωσης, δηλαδή ειδικό έντυπο με το οποίο ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης του νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στον ραδιοεξοπλισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει παραβάσεις, λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων προϊόντων και επιβάλλει κυρώσεις.

Πληροφορίες: www.eett.gr & www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Consumer/Mast_Systems/Radioequipement/

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 05 Φεβρουαρίου 2019

Στην ίδια κατηγορία