ΕΡΤ: Προϊσταμένος της Γενικής Διεύθυνσης της ΕΡΤ 3 ο κος. Τριαντάφυλλος (Φίλιος) Στάγκος.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και
ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 11ο : Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σχετικά με την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, μετά την έκδοση της υπ' αριθ. 1352/27.11.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της προαναφερθείσας θέσης και την εκ νέου σχετική πρόσκληση με αριθ. 1463/24.12.2019, ορίζει ομόφωνα τον κο Τριαντάφυλλος (Φίλιο) Στάγκο, πτυχιούχο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Universite Libre de Bruxelles (ULB), ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.
Η διάρκεια της σύμβασής του ορίζεται σε ένα έτος, ξεκινά από την ανάληψη των καθηκόντων του, μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ίσο χρονικό διάστημα.
Ο κ. Αλέξανδρος Κάντερ Μπαξ, Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3, θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας πλήρωσης της θέσης. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί στον κ.Τριαντάφυλλο Στάγκο, από την ημερομηνία που θα αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του ως Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έκδοσης της προκήρυξης, έκδοσης αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής, έγκρισης κατά στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, έκδοσης αποφάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και υπογραφής των σχετικών με αυτές συμβάσεων έως του ποσού των 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος θα ενημερώνει στη συνέχεια σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η απόφαση για την προμήθεια αγαθών ή την ανάθεση υπηρεσιών έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη θα επέχει θέση σύμβασης, εκτός εάν στην ίδια την απόφαση προβλέπεται ρητά ότι θα υπογραφεί σύμβαση, που θα περιλαμβάνει τους όρους της συνεργασίας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον κ. Τριαντάφυλλο Στάγκο ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (AAY) ως ακολούθως:Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 15.1.2020 - Αρ. Πρωτ. : 3041

Στην ίδια κατηγορία