ΕΣΡ: Απόφαση για τον Τ/Σ TV100 Ν. Θεσσαλονίκης περί μη αποστολής εκζητηθέντων στοιχείων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 181/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 24.6.2019 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Καλλιόπη Διαμαντάκου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «TV100» Νομού Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της δημοτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», αναφορικά με τη μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων για τις εμφανίσεις υποψηφίων σε τηλεοπτικές εκπομπές και για τα δεκάλεπτα κάθε πολιτικού κόμματος και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων σχετικά με την παρουσίαση του προγράμματός τους ή άλλης πολιτικής τους δραστηριότητας κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών της 26ης Μαϊου 2019.

Για τον έλεγχο της υπόθεσης σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 185/18.6.2019, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Μαριάννα Κεφαλληνού, που υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 616/ΕΣ/19.6.2019 έκθεσή της και στην ειδική επιστήμονα- νομικό Όλγα Γαρουφαλιά, που υπέβαλε προφορικά τη νομική της εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω δημοτικής εταιρείας παρέστη ο δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Στάγκος.

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο εκπρόσωπος του σταθμού απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 9.7.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Στην συνέχεια, ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 1461/9.7.2019 ( Α.Π. ΕΣΡ 3672/10.7.2019) υπόμνημά του.

Την 4.11.2019 και ώρα 10.30 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά την απούσα κατά την συζήτηση Καλλιόπη Διαμαντάκου αναγιγνώσκοντας το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. |
2.    Το άρθρο 5 παρ. 8 της ΥΑ 1290/15.5.2019 ορίζει: «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά, για τον έλεγχο αυτό, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 8 του ν. 2328/1995 (ΑΊ59), καθώς και του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2644/1998 (Α'233), όπως ισχύουν. Ειδικώς, η μη τήρηση των υποχρεώσεων των παρ. 6 και 7 του παρόντος επισύρει τις κυρώσεις του ν. 3603/2007, όπως ισχύει. Το ΕΣΡ μπορεί, στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, να ζητά από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων».
3.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος - Υπαγωγή

Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ευρισκόμενοι στο αρχείο του ΕΣΡ ψηφιακοί δίσκοι με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:
Το ΕΣΡ είχε ζητήσει από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, κατόπιν σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του, την καθημερινή αποστολή στο ΕΣΡ, καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των ευρωεκλογών της 26ης Μαϊου 2019, των στοιχείων του προηγούμενου 24ωρου έως τις 14.00 της επόμενης ημέρας. Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 616/19.6.2019 σημείωμα της διοικητικής υπαλλήλου Μαριάννας Κεφαλληνού η εγκαλούμενη εταιρεία δεν απέστειλε στο ΕΣΡ τα σχετικά στοιχεία. Η εγκαλούμενη εταιρεία προέβη στις 9.7.2019 μαζί με την υποβολή του υπομνήματός της στην ταυτόχρονη εκ των υστέρων υποβολή στο ΕΣΡ και των επίμαχων εκζητηθέντων στοιχείων.
Ενόψει αυτών, κρίνεται ότι η μη αποστολή των εκζητηθέντων στοιχείων υπήρξε ανθρωπίνως δικαιολογημένη και ότι το προαναφερόμενο αδίκημα δεν στοιχειοθετείται κατά το υποκειμενικό τουλάχιστον στοιχείο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται ότι η εγκαλουμένη δεν είναι υπαίτια της παράβασης που της αποδόθηκε κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 4η Νοεμβρίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 17η Ιανουαρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 181/2019 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - 17 Ιανουαρίου 2020

Σχετικά άρθρα


Στην ίδια κατηγορία