ΕΣΡ: Ο Ρ/Φ Σταθμός «ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ» (Ν. Μαγνησίας) δικαιούται να λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας από τη συχνότητα 96,1 ΜΗΖ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής 73/2019:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 21.1.2019 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη:, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόν το μέλος Βασίλειος Καραποστόλης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της αιτήσεως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ» Νομού Μαγνησίας, με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 1363/13.3.2018, με την οποία ζητά τη μεταφορά της κεραίας εκπομπής του από τη θέση Πυργάκι στην θέση Πλιασίδι Πηλίου του Νομού Μαγνησίας.
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 174/27.4.2018, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου, η οποία ανέπτυξε προφορικά την εισήγησή της.
Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η ελεγχόμενη εταιρεία καθ’ όσον δεν υφίστατο ζήτημα προς διευκρίνιση. Η Ολομέλεια διασκέφθηκε για την υπόθεση αμέσως μετά τη συζήτηση. Στη συνέχεια η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος
Α. Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: ««Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».
Β. Κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999: «1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών.
Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του αντίστοιχου νομού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν οι άδειες λειτουργίας για το νομό αυτόν ή μέχρι την έκδοση σχετικής απορριπτικής απόφασης ή αρνητικής βεβαίωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 (περιπτώσεις γ' και δ') του ν. 2328/1995. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης του λειτουργούντος σταθμού ή από νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του σταθμού. 2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και την αρνητική αξιολόγηση του σταθμού αυτού κατά τη βαθμολόγηση από το Ε.Σ.Ρ. του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 2328/1995 κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας. Επίσης, οι ανωτέρω σταθμοί οφείλουν κατά τη λειτουργία τους να μην παρεμβάλλονται στους διαύλους συχνοτήτων της Ε Ρ.Τ. καθώς και στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων. της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Ο.Τ.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον αυτό διαπιστωθεί από ειδική τεχνική έκθεση αρμόδιου οργάνου, ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης διατάσσει αμελλητί την άμεση διακοπή λειτουργίας του σταθμού αυτού καθώς και την κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού.».
Γ. Κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους...».
Δ. κατά το άρθρο 86 του Ν. 4313/2014: «Η προβλεπόμενη από τη διατάξη του άρθρου έκτου παρ. 4 στοιχείο α' του Ν. 4279/2014 (Α'158) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται μέχρις τις 31-12-2015.»
Ε. Κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4070/2012 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία». «Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε... να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος... ».
Ζ. Τέλος, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 15219/932/27.2.2001 (ΦΕΚ Β’ 406/2001) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών - Τύπου και ΜΜΕ: «1. «Ο χάρτης συχνοτήτων για το νομό Μαγνησίας περιλαμβάνει τις συχνότητες οι οποίες περιέχονται στο Παράρτημα Α ’ και εκχωρούνται για τη θέση Πυργάκι, της οποίας οι γεωγραφικές συντεταγμένες και το υψόμετρο αναγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας και η οποία ορίζεται ως ειδικός χώρος για την υποχρεωτική τοποθέτηση πομπών, κεραιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα:
(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιεί μια ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση (προσομοιάζουσα με εκείνη της κατοχής και χρήσης δημοσίου κτήματος), με την οποία παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα πραγματοποίησης ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον μεταγενέστερο της 1.11.1999 χρόνο.
(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής επιδιώκεται η έννομη τακτοποίηση έκνομης δραστηριότητας - και της ως εκ τούτου ανάγκης οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε άλλης ή του ραδιοφωνικού φάσματος γενικώς.
(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός εκπέμπει ραδιοφωνικό πρόγραμμα επειδή «θεωρείται νομίμως λειτουργών», οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για αδειοδοτημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τυχόν αντίθετη εκδοχή θα είχε ως αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη μεταχείριση των σταθμών του άρθρου 53 του ν. 2778/1999, οι οποίοι θεωρούνται κατ’ ανοχήν ως νομίμως λειτουργούντες, έναντι των σταθμών με νόμιμη άδεια κατά τις οικείες διατάξεις (ΣτΕ 2323/2011, πρβλ. και Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).
δ) Ότι μια τέτοια υποχρέωση, που βαρύνει τους φορείς λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, είναι η πραγματοποίηση των οικείων εκπομπών από γεωγραφικές θέσεις που έχουν οριστεί αρμοδίως ως κέντρα εκπομπής.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο φορέας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», είχε λάβει από το ΕΣΡ την με αριθμό 104/2.12.2003 βεβαίωση λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, σύμφωνα με την οποία οφείλει να εκπέμπει εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Μαγνησίας στους 96,1 ΜΗΖ και από την εκάστοτε οριζόμενη στις οικείες διατάξεις θέση εκπομπής. Ο ραδιοφωνικός σταθμός «ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ» εκπέμπει το πρόγραμμά του από τη θέση Πυργάκι Νομού Μαγνησίας. Με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 1363/13.3.2018 έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου του παραπάνω ραδιοφωνικού σταθμού υπεβλήθη αίτημα «μεταφοράς της θέσης εκπομπής» του σταθμού στη θέση «Πλιασίδι Πηλίου» και συγκεκριμένα στο σημείο που βρίσκονται εγκατεστημένες και άλλες κεραίες εκπομπής, μετά από σχετική υπόδειξη του Δήμου Βόλου (. έγγραφο με αρ. πρωτ. 70692/24.8.2017).

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Με βάση τα εκτεθέντα, ο εν λόγω σταθμός δικαιούται να λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας από τη συχνότητα 96,1 ΜΗΖ. Οφείλει δε επιπλέον να τηρεί τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν την λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών. Ως εκ τούτου (δικαιούται και) υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την εκπομπή του προγράμματός του, την θέση εκπομπής που αρμοδίως έχει ορισθεί ως κέντρο εκπομπής στην περιοχή αυτή (Βλ αποφ. ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 849/9-30.4.2018). Η θέση Πλιασίδι βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής του ορισθέντος κέντρου εκπομπής του Ν. Μαγνησίας. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
1)    Δέχεται την με αριθμό πρωτ. 1363/13.3.2018 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», ιδιοκτησιακού φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ Νομού Μαγνησίας.
2)    Αναγνωρίζει ότι ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός δικαιούται να εκπέμπει από την θέση εκπομπής «Πλιασίδι Πηλίου» Νομού Μαγνησίας, όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ 15219/932/27.2.2001 (ΦΕΚ Β’ 406/2001), ως ισχύει.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 21η Ιανουαρίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 13η Ιανουαρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 73/2019 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - 13η Ιανουαρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία