Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα (Ορθή Επανάληψη). 

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα 1ο : Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα.Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίσθηκαν με την με αριθμό Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Στυλιανού Πέτσα (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019), ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ.Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα.

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019 [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ)»], το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, για τη διάρκεια της θητείας του :
1.    Κωνσταντίνος Ζούλας του Σταμούλη, Δημοσιογράφος, κάτοικος Κηφισιάς , στην οδό Δ. Γούναρη 52Α, κάτοχος του ΑΔΤ Χ678020, με ΑΦΜ 043015431, ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2.    Γεώργιος Γαμπρίτσος του Χρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Λουκιανού 7, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ047825, με ΑΦΜ 035428182, ΔΟΥ Δ'Αθηνών, Διευθύνων Σύμβουλος,
3.    Νικόλαος Ελματζιόγλου του Παντελεήμονος, Σκηνοθέτης - Τηλεοπτικός Παραγωγός, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Ασκληπιού 39, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ040812, με ΑΦΜ 015620418, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
4.    Ιωάννα Στεφανάκη του Γεωργίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Τσακάλωφ 28, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ205093, με ΑΦΜ 025744287, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
5.    Δημήτριος Παπαδημητρίου του Στυλιανού, Μουσικοσυνθέτης, κάτοικος Π. Φαλήρου, στην οδό Παρθενώνος 56, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ150091, με ΑΦΜ 025665040, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
6.    Αριστοτέλης Μεταξάς του Θεοδώρου, Εικονολήπτης, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, κάτοικος Χαλανδρίου, στην οδό Βουλγαροκτόνου 21, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ092355, με ΑΦΜ 027060451, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
Ι. Την εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και τον ορισμό του τρόπου με τον οποίο η εταιρία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και δημόσιας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω:
Α. Εξουσιοδοτεί τον κο Γαμπρίτσο Γεώργιο του Χρήστου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4173/2013, όπως ισχύει, και στο καταστατικό της εταιρίας.
Η ως άνω εξουσία εκπροσώπησης, συντρέχει με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης ανατίθεται με την παρούσα ή μελλοντική απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στέλεχος ή συνεργάτη της εταιρίας.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως συνάπτει για λογαριασμό της εταιρίας πάσης φύσεως συμβάσεις (ενδεικτικά: προμηθειών, ανάθεσης υπηρεσιών, προγράμματος, εργασίας, έργου κλπ).
Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις αρμοδιότητες έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έκδοσης αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής, έκδοσης προκήρυξης, έγκρισης κατά στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης για διαδικασίες ανάθεσης και συμβάσεις ύψους από 20.001,00 € (πλέον ΦΠΑ) έως και 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη.
Για προκηρύξεις και συμβάσεις ύψους από 60.001,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη αρμόδιο για την έγκριση σκοπιμότητας και έκδοση απόφασης διενέργειας της κατά νόμο διαδικασίας, καθώς και για την έκδοση της πράξης κατακύρωσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων, υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου και χειρισμού όλων των επιμέρους σταδίων έως την πράξη κατακύρωσης.
Εκδίδει αποφάσεις καταβολής επιδικασθεισών δαπανών βάσει δικαστικής απόφασης, αποφάσεις απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και ιδιωτικών συμφωνητικών αμοιβαίας διαφήμισης, σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις:
Για τη σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία ή έχει παραχωρηθεί σε αυτήν δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης από το Ελληνικό Δημόσιο, αρμόδιος για την υπογραφή εκ μέρους της εταιρίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα είναι έως 1.000,00 € και, σε περίπτωση που το μίσθωμα είναι από 1.001,00 € και πάνω, αρμόδιο για την έγκριση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δ. Εξουσιοδοτήσεις για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας:
1.    Για το άνοιγμα, διατήρηση και κλείσιμο όλων των λογαριασμών της εταιρίας, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα, στις Τράπεζες (εσωτερικού και εξωτερικού), απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή (διαζευκτικά) του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ευάγγελου Λουριδά του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, υπό την εταιρική επωνυμία.
2.    Γ ια την κίνηση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας, ιδία για την ανάληψη/είσπραξη και κατάθεση χρηματικών ποσών, την παροχή οδηγιών προς τις Τράπεζες για διενέργεια πληρωμών προς τρίτους κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, της καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τη διάθεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους για κατάθεση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε (διαζευκτικά) από τους (α) Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ευάγγελο Λουριδά και (β) Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου του Θεοδώρου. Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών δεσμεύουν την Εταιρία υπογράφοντας από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία.
3.    Γ ια την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την υπογραφή συμβάσεων δανείων και πρόσθετων εγγράφων και την τροποποίηση υφισταμένων δανείων, καθώς και για παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Ε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες (επιπλέον των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στον ιδρυτικό νόμο και το καταστατικό της εταιρίας):
1.    Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον δικαστηρίου ή εξωδίκως, δίδοντας τις σχετικές εντολές για διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης.
2.    Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή ενός γενικού δικαστικού πληρεξουσίου προς τους έμμισθους δικηγόρους της ΕΡΤ ΑΕ, προκειμένου να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιων δικαστηρίων, ανεξάρτητων αρχών κλπ
3.    Συγκροτεί την Οικονομοτεχνική επιτροπή, καθώς και τις επιτροπές αξιολόγησης, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και μελετών της εταιρίας, επιτροπές επιλογής για τις συμβάσεις εκμίσθωσης ακινήτων, επιτροπές Προγράμματος, καθώς και επιτροπές εργασίας ή συμβουλευτικής υποστήριξης.
4.    Διενεργεί κάθε πράξη τρέχουσας διαχείρισης της εταιρίας.
5.    Εκδίδει επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΣΤ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται με απόφασή του να αναθέτει περαιτέρω την εκπροσώπηση της εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως, να εκχωρεί και να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί σε έτερα υπηρεσιακά όργανα της εταιρίας, υπό τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, του καταστατικού της εταιρίας και της κείμενης νομοθεσίας.
Ζ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρίας σε Υπηρεσιακά Όργανα ως εξής :
1.1.    Γ ια τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κο Ευάγγελο Λουριδά, τις αρμοδιότητες έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έκδοσης αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής, έκδοσης προκήρυξης, έγκρισης κατά στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης για διαδικασίες ανάθεσης και συμβάσεις έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη. Η απόφαση για την προμήθεια αγαθών ή την ανάθεση υπηρεσιών για συμβάσεις έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη θα επέχει θέση σύμβασης, εκτός εάν στην ίδια την απόφαση προβλέπεται ρητά ότι θα υπογραφεί σύμβαση, που θα περιλαμβάνει τους όρους της συνεργασίας.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον Ευάγγελο Λουριδά την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ορισμού υπολόγου για χορήγηση έκτακτων πάγιων προκαταβολών. Χορηγεί επίσης στον ανωτέρω την αρμοδιότητα έγκρισης προκαταβολών μισθού έως τριών (3) μηνών. Η επιστροφή της προκαταβολής, που θα χορηγείται, θα γίνεται με παρακράτηση από τη μισθοδοσία του υπαλλήλου σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν θα ξεπερνά τις δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις.
1.2.    Στον Ιωάννη Σμυρλάκη του Δημητρίου, Δημοσιογράφο, Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης εκτάκτων κυκλωμάτων μεταφοράς τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος, τεχνικών διευκολύνσεων εσωτερικού-εξωτερικού έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης τηλεοπτικής παραγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
1.3.    Στον Πέτρο Φίλο του Σωτηρίου, Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών, την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης τακτικών κυκλωμάτων μεταφοράς τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος, τηλεφωνικών γραμμών καθώς και κάλυψης αναγκών εκχιονισμού δρόμων για την πρόσβαση στα Κέντρα Εκπομπής έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη.
1.4.    Στον Ιωάννη Βουγιουκλάκη του Δρακούλη, Μηχανικό Η/Υ & Πληρ/κής M.Sc., Γενικό Διευθυντή Νέων Μέσων, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων προμήθειας διαδικτυακού περιεχομένου έως του ποσού των 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη.
1.5.    Στον Αλέξανδρο Κάντερ Μπαξ του Σαμσουτζόχα, Σκηνοθέτη, Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έκδοσης αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής, έγκρισης κατά στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, έκδοσης αποφάσεων και υπογραφής συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών έως του ποσού των 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης. Η απόφαση για την προμήθεια αγαθών ή την ανάθεση υπηρεσιών έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη θα επέχει θέση σύμβασης, εκτός εάν στην ίδια την απόφαση προβλέπεται ρητά ότι θα υπογραφεί σύμβαση, που θα περιλαμβάνει τους όρους της συνεργασίας. Γ ια τις περιπτώσεις που η αξία της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών υπολογίζεται στο επίπεδο της επιχειρησιακής μονάδας της ΕΡΤ3 και δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την αρμοδιότητα έγκρισης της σκοπιμότητας, έκδοσης της προκήρυξης, έκδοσης των αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού, έγκρισης κατά στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης του Διαγωνισμού και υπογραφής της σχετικής σύμβασης στον Αλέξανδρο Κάντερ Μπαξ, ο οποίος θα ενημερώνει στη συνέχεια σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
1.6.    Στον Γεώργιο Σιούλα του Δημητρίου, Σκηνοθέτη, Γενικό Διευθυντή Τηλεόρασης, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων μίσθωσης προγράμματος έως του ποσού των 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, καθώς και συμβάσεων συμπαραγωγής οπτικοακουστικών - κινηματογραφικών έργων (1,5% - Μικρού Μήκους), κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην τελευταία περίπτωση. Ο Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης εξουσιοδοτείται να αποστέλλει επιστολές επιβεβαίωσης εκ μέρους της ΕΡΤ για τη συμμετοχή της ως συμπαραγωγού σε ταινίες - ντοκιμαντέρ, κατόπιν σχετικής απόφασης του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον Γεώργιο Σιούλα την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων προμήθειας περιεχομένου ανεξαρτήτως ποσού, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα εγγραφής σε μουσικές βιβλιοθήκες για την προμήθεια μουσικού υλικού πλαισίωσης τρέιλερ έως του ποσού των 1.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά εγγραφή.
1.7.    Στον Παναγιώτη Τσούτσια του Ιωάννη, Δημοσιογράφο, Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης ραδιοφωνικής παραγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.    Για τις εσωτερικές παραγωγές που υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης, Ενημέρωσης, Νέων Μέσων και ΕΡΤ3, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές Τηλεόρασης, Ενημέρωσης, Νέων Μέσων και ΕΡΤ3 όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εγκρίνουν τις εσωτερικές παραγωγές που υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση εκάστου, εκδίδοντας και δημοσιεύοντας τις απαιτούμενες αποφάσεις.
3.    Για την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων σε γεωγραφικές περιοχές όπου είτε ουδείς πάροχος έχει εγγραφεί στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών τεχνικών διευκολύνσεων, είτε οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δεν δύνανται να καλύψουν τις ανάγκες, είτε - τέλος η μετακίνηση συνεργείων εγγεγραμμένων σε μητρώα της ίδιας ή άλλων γεωγραφικών περιοχών είναι ασύμφορη για την ΕΡΤ λόγω μεγάλου κόστους μετακίνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές Ενημέρωσης, Τηλεόρασης, Νέων Μέσων και ΕΡΤ3 για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικών διευκολύνσεων σε παρόχους με έδρα εντός των προαναφερθεισών περιοχών, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αλλά καλύπτουν τις απαιτήσεις της ΕΡΤ και αποδέχονται τις τιμές του μητρώου και την έκδοση της σχετικής απόφασης κάθε φορά.
4.    Για τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας εσωτερικού και τις αποφάσεις μετακίνησης εντός έδρας εσωτερικού των υπαλλήλων της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Γενικούς Διευθυντές όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, υπογράφουν τις αποφάσεις μετακινήσεις των υπαλλήλων της Γενικής τους Διεύθυνσης.
Για τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας εξωτερικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όπως υπογράφει τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας εξωτερικού των υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ ανεξαρτήτως ποσού ανά μετακίνηση. Η έγκριση των υπηρεσιακών σημειωμάτων που προηγούνται των ως άνω αποφάσεων για την υπηρεσιακή μετακίνηση των εργαζομένων στο εξωτερικό, ανήκει στην αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.
4.    Στους Γενικούς Διευθυντές Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενημέρωσης, Τεχνικών Υπηρεσιών, Νέων Μέσων, ΕΡΤ3 και Τηλεόρασης χορηγείται η αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων αναπλήρωσης Προϊσταμένων της Γενικής τους Διεύθυνσης.
5.1.    Στον Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, χορηγείται η αρμοδιότητα όπως, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά με τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, υπογράφει αιτήσεις - δηλώσεις μεταφοράς συναλλάγματος ή ευρώ, βεβαιώσεις εκτέλεσης έργων, εντολών πληρωμής και εγκρίσεων δαπανών, εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους για κατάθεση επιταγών, πιστώσεων χρηματικών ποσών, πληρωμών τιμολογίων, υπογραφής φορολογικών δηλώσεων και γενικά εγγράφων που απευθύνονται σε οποιαδήποτε Φορολογική Αρχή, στο πλαίσιο αποφάσεων που θα λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας, καθώς και η παροχή εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους ή τρίτους για θέματα που αφορούν συναλλαγές με οποιαδήποτε Αρχή.
5.2.    Στον Βασίλειο Αλεξόπουλο, Διευθυντή Αρχείου, χορηγείται η αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αρχειακού υλικού της ΕΡΤ, κατόπιν προηγούμενης απόφασης του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας.
5.3.    Στον Χρήστο Μονιάκη, Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης, χορηγείται το δικαίωμα υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ, του διαφημιζομένου και, εφόσον μεσολαβεί διαφημιστική εταιρία, και της εταιρίας αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12, του ν. 2328/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
II. Με την παρούσα ανακαλείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 203  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-09-2019, Αρ. Πρωτ. : 2872

Στην ίδια κατηγορία