ΕΡΤ: Πλαίσιο συνεργασίας με την Cosmote TV.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα 10ο : Συμπλήρωση ΑΔΣ 2628/28.2.2019 (Πρακτικό 185, Θ. 7ο : Πλαίσιο συνεργασίας με την Cosmote TV). Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίσθηκαν με την με αριθμό Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Στυλιανού Πέτσα (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019), ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ.Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 10ο : Συμπλήρωση ΑΔΣ 2628/28.2.2019 (Πρακτικό 185, Θ. 7ο : Πλαίσιο συνεργασίας με την Cosmote TV).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης με αρ. πρωτ. : 87/11/02.09.2019, που συνοδεύει την από 2.9.2019 εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικής Ενημέρωσης, αποφασίζει τη συμπλήρωση της ΑΔΣ 2628/28.2.2019 (Πρακτικό 185, Θ. 7ο : Πλαίσιο συνεργασίας με την Cosmote TV) ως ακολούθως:
«Το τεχνικό κόστος για την προμήθεια του περιεχομένου αναλαμβάνουν κατά το ήμισυ οι δύο εταιρίες σε ό,τι τους αναλογεί για τη μετάδοση του περιεχομένου από τη συχνότητά τους (αφορά τη FORMULA 1 και τους Τελικούς Champion League και Europa League). Για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος, η ΕΡΤ αναλαμβάνει, λόγω της ετεροχρονισμένης μετάδοσης (live delay), να καταβάλλει το 30% του συνολικού τεχνικού κόστους (38.830,84 € πλέον ΦΠΑ), ήτοι το ποσό των 11.649,25 € πλέον ΦΠΑ.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ - Αθήνα, 20.09.2019 Αρ. Πρωτ. : 2881 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 203  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-09-2019

Στην ίδια κατηγορία