ΕΣΡ: Εγγραφή της GOOD AFFAIRS στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 56/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 9.1.2024 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, σε αναπλήρωση της Προέδρου του ΕΣΡ Ευτέρπης Κουτζαμάνη-Δρίλια, η οποία είχε κώλυμα, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη και Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 3749/7.7.2023 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «GOOD AFFAIRS Μ.IKE» και διακριτικό τίτλο «GOOD AFFAIRS», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Μουσών 62-64, για την εγγραφή της στο Μητρώο Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ, που υπεβλήθη από τον διαχειριστή αυτής Γεώργιο Τράπαλη.

Για τον έλεγχο της αίτησης σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 161/13.7.2023, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου, που υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 617/ΕΣ/17.7.2023 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό της αιτούσας εταιρείας, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Ιωάννης Γεωργοκαράκος, ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας και διαχειριστής αυτής Γεώργιος Τράπαλης και ο συνεργάτης της εταιρείας Ιωάννης Κουτσομύτης. Ερωτηθέντες από τον Αντιπρόεδρο, οι εκπρόσωποι της αιτούσας δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Δεν ζήτησαν να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος και δήλωσαν ότι θα καταθέσουν υπόμνημα την ίδια ημέρα και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Η αιτούσα κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 105/9.1.2024 υπόμνημα.

Την 1.4.2024 και ώρα 11.45 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά και Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη και Πέτρο Τριανταφυλλίδη. Απόντα τα μέλη Γεώργιος Βλαβιανός και Ιωάννης Μιχελάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση την Πρόεδρο Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, η οποία λόγω κωλύματος, δεν μετείχε στη συνεδρίαση της 9.1.2024, κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση των εκπροσώπων της αιτούσας εταιρείας, αναγιγνώσκοντας την αριθμ. πρωτ. 617/ΕΣ/17.7.2023 νομική εισήγηση που συνέταξε η ειδική επιστήμονας-νομικός Πέρσα Λαμπροπούλου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 105/9.1.2024 υπόμνημα της αιτούσας εταιρείας, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Η Πρόεδρος δήλωσε ότι ενημερώθηκε πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζήτησης που έγινε κατά την ημερομηνία ακρόασης της υπόθεσης. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό μέρος

1.0    Ν. 3603/2007 Ρύθμιση θεμάτων Δημοσκοπήσεων (Α 188/2077) ορίζει:

1.1    Άρθρο 1 παρ. 1: « Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες διενεργούνται από οποιονδήποτε φορέα ή επιχείρηση για τη διερεύνηση των τάσεων της κοινής γνώμης και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με κοινοβουλευτικές εκλογές, δημοψηφίσματα, εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας τους. Αν οι ως άνω δημοσκοπήσεις δεν δημοσιοποιούνται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, διενεργούνται χωρίς να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

1.2    Άρθρο 5 παρ. 1: « Στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τηρείται Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων.»

1.3    Άρθρο 5 παρ. 2 : « Κάθε φορέας ή επιχείρηση δημοσκόπησης της ημεδαπής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αυτό, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δημοσκοπήσεις ή κάθε άλλη έρευνα ή μέτρηση της κοινής γνώμης, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 11 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως ισχύει, για λογαριασμό των φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, καθώς και των πολιτικών κομμάτων ή συνδυασμών».

1.4    Άρθρο 5 παρ. 3 : «Οι φορείς ή οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο πρέπει να αποδέχονται εγγράφως την τήρηση των επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.), καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτό τους ζητηθεί».

1.5    Άρθρο 5 παρ.4 : « Ο έλεγχος αυτός αφορά στις δημοσκοπήσεις του παρόντος που αναθέτουν οι φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμοί και οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε κάθε άλλη έρευνα ή δημοσκόπηση που διενεργείται για λογαριασμό των φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως ισχύει».

1.6    Άρθρο 3 παρ. 2 : « Οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και την εκπαίδευση των προσώπων που πραγματοποιούν τη δημοσκόπηση, τον έλεγχο των στοιχείων και την εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων διεξαγωγή της, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή επεξεργασία των στοιχείων και η ομοιογένεια των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης. Ειδικότερα, η εκπαίδευση των προσώπων που πραγματοποιούν την έρευνα πεδίου υπόκειται στον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.) του Σ.Ε.Δ.Ε.Α. και στο σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Ερευνητών (Interviewers Quality Control Scheme) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR).»

1.7    Άρθρο 3 παρ. 3: «Η επιλογή και η κατανομή του δείγματος γίνεται με βάση τις παραδεκτές, κατά τους κανόνες της στατιστικής επιστήμης, μεθόδους δειγματοληψίας και τα επίσημα δημογραφικά στοιχεία, όπως αυτά που τηρεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Υπουργείο ΕΣ.Δ.ΔΑ).»

1.8    Άρθρο 3 παρ. 4: «Η συγκέντρωση, καταγραφή, επεξεργασία, διατήρηση, διάδοση ή δημοσιοποίηση από τον διενεργούντα τη δημοσκόπηση ή και από τα μέσα ενημέρωσης στοιχείων που αφορούν ευαίσθητα ή μη προσωπικά δεδομένα υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει. Οι φορείς ή οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεως 4 υποχρεούνται να τηρούν όλα τα στοιχεία της δημοσκόπησης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.»

1.9    Άρθρο 3 παρ. 7: «Στη δημοσκόπηση πρέπει να γίνεται μνεία εάν αυτή διενεργήθηκε με τη χρήση κάλπης ή όχι. Δημοσκοπήσεις οι οποίες διερευνούν την πρόθεση ψήφου με πανελλαδική αντιπροσώπευση, πρέπει να έχουν συνολικό δείγμα ίσο ή μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) ατόμων. Υποαναλύσεις σε βάσεις κάτω των εκατό (100) ατόμων θεωρούνται ενδεικτικές. Απαγορεύεται η υποανάλυση βάσεων κάτω των εξήντα (60) ατόμων.»

1.10    Άρθρο 3 παρ. 8: «Κατά τα λοιπά, ως προς τις δημοσκοπήσεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ ESOMAR) και του κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.»

1.11    Αρθρο 6 παρ. 1: «Οι επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων υποχρεούνται να δηλώνουν την εταιρική ή μετοχική τους σύνθεση, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ, με την κατάθεση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων.»

2.    Περαιτέρω, ο διεθνής κώδικας δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR/ICC ορίζει μεταξύ άλλων:

2.1 Άρθρο 9 (α) : “ Οι ερευνητικοί οργανισμοί πρέπει να συμπεριφέρονται με τιμιότητα, ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα και να διασφαλίζουν ότι οι έρευνές τους διενεργούνται με τις κατάλληλες επιστημονικές αρχές, μεθόδους και τεχνικές.”

2.2. Άρθρο 9 (β): “Οι ερευνητικοί οργανισμοί πρέπει να συμπεριφέρονται πάντα ηθικά και να μην πράττουν οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την φήμη της έρευνας και να οδηγήσει σε απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού»

2.3    Άρθρο 11: “Οι ερευνητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι έρευνες διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα και ότι οι αντισυμβαλλόμενοί τους συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις επιταγές του..»

2.4    Αρθρο 8 (α) : « Όταν δημοσιεύουν αποτελέσματα ερευνών, οι ερευνητικοί οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκείς πληροφορίες προς το κοινό για να αξιολογήσει την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και την αξιοπιστία των συμπερασμάτων.»

2.5    Αρθρο 8 (γ) : «Όταν ο Πελάτης προτίθεται να δημοσιοποιήσει αποτελέσματα ερευνών, οι ερευνητικοί οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τους συμβουλεύονται ως προς τον τρόπο και το περιεχόμενο της δημοσίευσης. Τόσο ο Πελάτης όσο και ο ερευνητικός οργανισμός έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι τα δημοσιευόμενα αποτελέσματα δεν είναι παραπλανητικά».

3.    Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Κανονισμού Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ): «Ο Κανονισμός ΠΕΣΣ έχει σχεδιαστεί από το ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς) ως ένα σύστημα αυτορρύθμισης και πιστοποίησης για τα μέλη του ΠΕΣΣ αλλά και ως ένα σύστημα πιστοποίησης συγκεκριμένων ερευνών που διενεργούνται τόσο από μέλη όσο και από μη μέλη του ΠΕΣΣ. Στόχος του Κανονισμού είναι η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και η πιστοποίηση των μελών και των ερευνών που εντάσσονται στο σύστημα ΠΕΣΣ ως προς: • την οργάνωση των διαδικασιών του τμήματος field ή / και • την αρχική επικοινωνία με υποψήφιους, τη βασική ενημέρωση και συστηματική αξιολόγηση του παρεχόμενου από τους απασχολούμενους στο field έργου, την διαδικασία υλοποίησης των ερευνών ή / και • την αξιοπιστία των συλλεγομένων στοιχείων Απώτερος σκοπός του Κανονισμού ΠΕΣΣ είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα μέλη του ΠΕΣΣ και οι έρευνες που πιστοποιούνται βάσει ΠΕΣΣ έχουν τα ίδια ελάχιστα όρια ποιότητας, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία της έρευνας προς τους πελάτες και την κοινή γνώμη.»

4.    Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας «Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.»
Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων και κανόνων δεοντολογίας και πρακτικής και τη λογική ερμηνεία αυτών, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Ότι ο Ν. 3603/2007 έχει εφαρμογή σε έρευνες κοινής γνώμης και άλλες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με εκλογικές διαδικασίες.
β) Ότι υποχρέωση εγγραφής στο τηρούμενο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 μητρώο, έχουν όσοι φορείς και επιχειρήσεις επιθυμούν να διενεργούν έρευνες κοινής γνώμης για λογαριασμό του Δημοσίου (εν ευρεία εννοία) και των πολιτικών κομμάτων και συνδυασμών ή για λογαριασμό μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και κάθε είδους έρευνα (όχι μόνο έρευνα κοινής γνώμης) που διενεργείται για λογαριασμό του δημοσίου (εν ευρεία εννοία).
γ) Ότι, οι φορείς και οι επιχειρήσεις που διενεργούν έρευνες υποκείμενες σε «έλεγχο γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων τους», κατά τα ανωτέρω, έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων που τηρεί το ΕΣΡ, εφόσον οι έρευνες αυτές δημοσιοποιούνται.
δ) Ότι η αποδοχή των ανωτέρω κανόνων δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής έχει, αυτονοήτως, την έννοια της πραγματικής εφαρμογής τους κατά την παροχή των υπηρεσιών. Το δε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βαρύνεται να αξιολογήσει εάν, από το σύνολο των στοιχείων που προσκομίζει ο αιτούμενος την εγγραφή του στο επίσημο (κρατικό) βιβλίο (μητρώο), προκύπτει (με πιθανότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων) ότι αυτός έχει πραγματική βούληση, ικανότητα και υποδομή για την εκτέλεση έργων δημοσκοπήσεων υπό την εκτεθείσα έννοια. Ομοίως, η αποδοχή του προβλεπόμενου στο νόμο ελέγχου του έχει ασφαλώς την έννοια της πραγματικής τήρησης εκείνων των διαδικασιών που επιτρέπουν την άσκηση του προβλεπόμενου στο νόμο ελέγχου πληρότητας και γνησιότητας των στοιχείων της έρευνας. ε) Ότι, κατά συνέπεια, το ΕΣΡ, προκειμένου να εγγράψει ορισμένο φορέα ή επιχείρηση δημοσκοπήσεων /έρευνας αγοράς στο οικείο Μητρώο δικαιούται να ζητήσει και να ελέγξει έγγραφα και στοιχεία, τα οποία να θεμελιώνουν την ουσιαστική κρίση του ως προς τη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος των προϋποθέσεων εγγραφής του στο Μητρώο, δηλαδή να ζητήσει στοιχεία που πιστοποιούν την ικανότητα, την βούληση και την υποδομή αυτού να διενεργήσει δημοσκοπήσεις με εχέγγυα αξιοπιστίας, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο.
στ)Ότι το ΕΣΡ, προκειμένου να λάβει απόφαση για την αποδοχή ή μη σχετικής αιτήσεως δικαιούται να καλέσει τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, προκειμένου δε να απορρίψει την αίτηση υποχρεούται να καλέσει αυτόν προηγουμένως σε ακρόαση.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Η αιτούσα εταιρεία με την επωνυμία «GOOD AFFAIRS Μ.ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «GOOD AFFAIRS», υπέβαλε για την υποστήριξη της αιτήσεως τα ακόλουθα στοιχεία:
-    Το κωδικοποιημένο καταστατικό της, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του τον Φεβρουάριο του 2023 (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αριθμό 2908995/24.3.2023). Η εταιρεία έχει αριθμό ΓΕΜΗ 163955209000..Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 2 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, 3. Υπηρεσίες διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, 4. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, δημοσκοπήσεων, 5. Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, 6. Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων, 7. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων κα. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ. Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο Γεώργιος Τράπαλης και ο ίδιος είναι και διαχειριστής.
-    Υπεύθυνη δήλωση του Γεωργίου Τράπαλη, για λογαριασμό της εταιρείας, με ημερομηνία 30.6.2023, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την τήρηση του Διεθνούς Κώδικα για την έρευνα αγοράς, την κοινωνική έρευνα και την ανάλυση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς και τον αντίστοιχο του ΣΕΔΕΑ, καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας των στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3603/2007 και όσα ορίζει ο Κανονισμός ΠΕΣΣ του ΣΕΔΕΑ.
-    Τον ισολογισμό της πρώτης χρήσης Απρίλιος - Δεκέμβριος 2022 που έκλεισε με ζημία 1,012.47 ευρώ καθώς και πίνακα εργαζομένων, Έντυπο Ε4, στο οποίο αναφέρονται δύο πρόσωπα: ένα πλήρους και ένα μερικής απασχόλησης.
-    Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης με ημερομηνία δημιουργίας αντιγράφου 4.1.2024. Το Μίσθιο είναι επί της οδού Ιπποκράτους 4 στην Αθήνα.
-    Παρουσίαση της εταιρείας στην οποία περιλαμβάνονται και βιογραφικά σημειώματα του Γεωργίου Τράπαλη, ο οποίος είναι αναλυτής δεδομένων και δημιουργός μοντέλων πρόβλεψης, μεταξύ άλλων, και εκλογικών αποτελεσμάτων, του Γιάννη Κουτσομύτη, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και αρθρογράφος, και του Κωνσταντίνου Κορίκη, ο οποίος είναι ειδικευμένος σε θέματα πληροφορικής του διαδικτύου και στρατηγικής μάρκετινγκ σε ψηφιακά μέσα. Σύμφωνα με την παρουσίαση η εταιρεία διενεργεί έρευνες μέσω digM poll, το οποίο περιγράφουν ως ένα σύγχρονο, καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο αποτύπωσης αντιλήψεων και τάσεων. Σύμφωνα με την παρουσίαση το εν λόγω εργαλείο επιτυγχάνει την διεξαγωγή γρήγορων και αξιόπιστων ερευνών, αναβαθμίζει την συλλογή δεδομένων, κάνει πιο φιλικό στον χρήστη το ερωτηματολόγιο και βελτιώνει την ακρίβεια στην αποτύπωση των τάσεων, αξιοποιώντας ασφαλιστικές δικλείδες για την κατοχύρωση της μοναδικότητας των απαντήσεων και της αντιπροσωπευτικότητας με τεχνικές στάθμισης και αντιστοίχισης. Περιέχονται επίσης δημοσιεύματα σχετικά με την δραστηριότητά τους και φωτογραφία του πιστοποιητικού μέλους της ESOMAR
- Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται οι συνεργασίες της εταιρείας, η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί για την συλλογή των δεδομένων και έρευνες που έχει διενεργήσει.

ΙΙ. Υπαγωγή

Υπό τα δεδομένα αυτά, κατά την κρίση της Ολομέλειας, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αποδοχή της αιτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «GOOD AFFAIRS Μ/KE» και διακριτικό τίτλο «GOOD AFFAIRS», δεδομένου ότι διαθέτει την εμπειρία και τις απαραίτητες υποδομές και το προσωπικό για να παράσχει υπηρεσίες δημοσκοπήσεων προς τους φορείς που αναφέρονται στο Ν. 3603/2007, του δημοσίου συμπεριλαμβανομένου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει την εγγραφή της εταιρείας με την επωνυμία «GOOD AFFAIRS Μ/KE» και διακριτικό τίτλο «GOOD AFFAIRS», με έδρα το Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Μουσών 62-64, στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 1η Απριλίου 2024 και δημοσιεύτηκε την 20η Μαΐου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                            H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 56/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 20η Μαΐου 2024

Στην ίδια κατηγορία