ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Ρ/Φ Σταθμού EASY 97,5 Ν. Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 71/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 16.4.2024 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της μεταβίβασης επιχείρησης του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «EASY 97,5» Νομού Θεσσαλονίκης (και ήδη PAIDAKI 97,5), από την εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ» προς την εταιρεία με την επωνυμία «TONY PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΠΕ», έναντι τιμήματος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μεταβίβαση γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5414/24.10.2023 έγγραφο της εταιρείας «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 215/27.10.2023, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - οικονομολόγο Ανδρέα Παπανδρέου και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε την με αριθμ. πρωτ. 72/ΕΣ/15.1.2024 έκθεσή του και η Νομικός κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 436/ΕΣ/11.3.2024 εισήγησή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού, η πληρεξούσια δικηγόρος του Χριστίνα Παναγουλέα. Ερωτηθείσα από την Πρόεδρο, η Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Δεν ζήτησε προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη.

Αμέσως μετά, η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και η αυτή ως άνω γραμματέας. Παρέστη, επίσης, και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β ν 2863/2000). Τέτοιους κανόνες και αρχές θέτουν και τα άρθρα 5 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) του Ν 3592/2007 και 40 παρ. 2 του Ν 4779/2021 με τα οποία εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Ειδικότερα, οι παράγραφοι 1 -3 του άρθρου 5 του Ν 3592/2007 ορίζουν ότι : «1. Απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο) της αυτής μορφής. Ως συγκέντρωση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης νοείται ο έλεγχος περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής. 2. Επιτρέπεται η συμμετοχή και με ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%) σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον τηλεοπτικού σταθμού και σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον ραδιοφωνικού σταθμού. Τυχόν συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση της αυτής μορφής επιτρέπεται, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτής. 3. α) Έλεγχος υφίσταται όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει και σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης της αυτής μορφής, επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο ουσιωδώς τη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και την εν γένει λειτουργία της. Ειδικότερα, έλεγχος υφίσταται, εφόσον το ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο: i) κατέχει σε περισσότερα του ενός μέσα την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του διευθυντικού στελέχους, του μέλους οργάνου διοίκησης, του διαχειριστή, του εταίρου ή μετόχου, ο οποίος κατατάσσεται ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, εταίρους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, εξαιτίας του αριθμού των μετοχών, μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει από οποιαδήποτε αιτία στην τελευταία, πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, Γενική Συνέλευση ή το τελευταίο πρακτικό Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κύριος αριθμού μετοχών, μεριδίων ή δικαιωμάτων ψήφου, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή στο πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων της επιχείρησης ή...» Επίσης, η παράγραφος 6 του ιδίου άρθρου ορίζει : «α) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ενημερωτικών μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο) επιτρέπεται, ανεξαρτήτως ποσοστού, υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 2 και 3. β) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις μη ενημερωτικών μέσων, κατά την έννοια του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει:. γ) Μέχρι τη χορήγηση αδειών ραδιοφώνου αναλογικής εκπομπής επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής και αναλόγως του πληθυσμού της περιοχής κάλυψης ως ακολούθως: έως πέντε (5) νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς στο νομό / γεωγραφική περιοχή Αττικής, έως τρεις (3) στο νομό / γεωγραφική περιοχή Θεσσαλονίκης και έως έναν (1) στους υπόλοιπους νομούς / γεωγραφικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η, κατά τα ως άνω, συμμετοχή σε παραπάνω από πέντε (5) νομίμως λειτουργούντες μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στο σύνολο της επικράτειας και κατ' ανώτατο όριο σε τρεις (3) νομούς / γεωγραφικές περιοχές της χώρας.» Από τις διατάξεις των παραγραφων 1-3 και 6 του άρθρου 5 του Ν 3592/2007 προκύπτει ότι στο νομό Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται η άσκηση ελέγχου σε έναν ενημερωτικό και μέχρι τρεις μη ενημερωτικούς σταθμούς. Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων ελέγχεται από το ΕΣΡ σε κάθε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

3.    Εξ άλλου, η παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν 4779/2021 ορίζει: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Α' 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α' 159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.»

4.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

5.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπη λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...»

6.    Παρά το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013), τούτο λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την από 24.10.2023 αίτησή της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ», η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5414/24.10.2023, γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το από 19.10.2023 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης της επιχείρησης (ως ομάδας περιουσίας) του ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΑ8Υ 97,5» Νομού Θεσσαλονίκης, από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ» προς την εταιρεία «TONY PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΠΕ», έναντι τιμήματος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, καταβλητέου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση της συμβάσεως. Ο ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί δυνάμει της υπ’ αριθμ 56/22.7.2003 βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του ΕΣΡ και είναι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ (Δήλωση 14951/2007). Σύμφωνα με την σύμβαση μεταβίβασης η επιχείρηση απαρτίζεται από τα πάγια και ενσώματα αγαθά, περιλαμβανομένου του κεραιοσυστήματος, που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ρ/Σ και τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα 3 της συμβάσεως. Επίσης, απ' όλες τις γεγενημένες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης αξιώσεις τρίτων κατά της επιχείρησης (με τις εξαιρέσεις των άρθρων 4 και 5 της σύμβασης) και τις απαιτήσεις έναντι τρίτων. Δεν μεταβιβάζονται ο διακριτικός τίτλος του ραδιοφωνικού σταθμού και το λογότυπο της επιχείρησης, οι χώροι γραφείων της επιχείρησης, εγκαταστάσεις στούντιο, αποθηκών οι οποίοι είναι μισθωμένοι από την πωλήτρια εταιρεία, και οτιδήποτε άλλο δεν μνημονεύεται ρητά στην σύμβαση. Η αγοράστρια εταιρεία συνεστήθη δυνάμει του υπ’ αριθμ 1517/2005 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευδοκίας Στρογγύλη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με ΑΜ 5827 και α/α ΕΠΕ 129/10.2.2005 (ΦΕΚ ΤΑΕ &ΕΠΕ 891/2005), και έχει αριθμό ΓΕΜΗ 043675806000. Μοναδικός εταίρος της είναι ο Αντώνιος Δούμας. Για την έγκριση της μεταβίβασης η εταιρεία υπέβαλε ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 2989818/29.6.2023 με την οποία ανακοινώνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, με αριθμό πρωτ. 3669412, της με αριθμό 9082/2023 πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πολυξένης Τσιβούλη, από την οποία προκύπτει ότι με την από 26.6.2023 απόφαση της ΓΣ του μοναδικού εταίρου της ΕΠΕ, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Σύμφωνα με το υποβληθέν έγγραφο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, η εταιρεία ασκεί ως κύρια δραστηριότητα υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος, υπηρεσίες διάθεσης επιπλωμένων διαμερισμάτων, υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος, υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου, υπηρεσίες ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας, υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου, υπηρεσίες σκηνοθέτη, υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων. Η εταιρεία είναι ασφαλιστικά (αρ. πρωτ. 3000203/28.10.2023) και φορολογικά (αρ. πρωτ. 78670114/28.10.2023) ενήμερη. Έχει δε υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του μοναδικού εταίρου και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί: α) μη εκχωρήσεως δικαιωμάτων ψήφου σε τρίτα πρόσωπα, β) μη δανεισμού της εταιρείας ή καταθέσεως ποσών έναντι αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, γ) συμμετοχής σε άλλα ΜΜΕ και ειδικότερα δηλώνεται ότι ο ίδιος είναι κύριος ατομικής επιχείρησης φορέα του μη ενημερωτικού Ρ/Σ «FLY 104» με έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και ότι η αγοράστρια εταιρεία συμμετέχει κατά ποσοστό 80% σε ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «TONY PRODUCTIONS ΜΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ» η οποία είναι φορέας του μη ενημερωτικού Ρ/Σ «ΙΜΑΩΙΝΕ» του Νομού Θεσσαλονίκης, δ) περί μη συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις, ε) περί μη λήψης δανείου από την εταιρεία από νομικό ή φυσικό πρόσωπο και στ) περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του εταίρου των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4339/2025.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την κρίση της Ολομέλειας η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «EASY 97,5» Νομού Θεσσαλονίκης (και ήδη PAIDAKI 97,5), από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ» προς την εταιρεία «TONY PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΠΕ». 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει την (λόγω πωλήσεως) μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «EASY 97,5» Νομού Θεσσαλονίκης (και ήδη PAIDAKI 97,5), από την εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ» προς την εταιρεία με την επωνυμία «TONY PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΠΕ», κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16η Απριλίου 2024 και δημοσιεύτηκε την 17η Μαΐου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                          H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr 

Παρατηρήσεις: Απόφαση 71/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 17η Μαΐου 2024

Στην ίδια κατηγορία