ΕΣΡ: Έγκριση Αλλαγής Φυσιογνωμίας Προγράμματος Ρ/Φ Σταθμού EASY 97,5 Ν. Θεσσαλονίκης της TONY PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΠΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 70/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 16.4.2024 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της από 24.10.2023 αίτησης (με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 5424/25.10.2023) της εταιρείας με την επωνυμία «TONY PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού, ελεύθερης λήψης, με τον διακριτικό τίτλο «EASY 97,5» Νομού Θεσσαλονίκης, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5987/20.11.2023 έγγραφο, για την αλλαγή φυσιογνωμίας του προγράμματός του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθμού από ενημερωτικό σε μη ενημερωτικό.

Για τον έλεγχο της αίτησης σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 216/27.10.2023, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου. Η Νομικός υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αρ. πρωτ. 195/ΕΣ/6.2.2024 εισήγησή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό της αιτούσας εταιρείας, η πληρεξούσια δικηγόρος της Χριστίνα Παναγουλέα. Ερωτηθείσα από την Πρόεδρο, η Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Δεν ζήτησε προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη.

Αμέσως μετά, η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και η αυτή ως άνω γραμματέας. Παρέστη, επίσης, και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 εδάφια α’ έως γ’ του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2.    Το άρθρο 39 του Ν 4779/2021 ορίζει: 1. Μέχρι την έκδοση προκήρυξης για χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι εποπτευόμενοι από το Ε.Σ.Ρ. ως νομίμως λειτουργούντες αντίστοιχοι σταθμοί επιτρέπεται να αλλάξουν μία (1) μόνον φορά τη φυσιογνωμία του προγράμματός τους, εφόσον πληρούν τις οικείες για τη φυσιογνωμία προϋποθέσεις. 2. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. αίτηση, καθώς και: α) αναλυτικό πρόγραμμα μιας εβδομάδας, που αντιστοιχεί στη νέα φυσιογνωμία προγράμματος, β) δήλωση, στην οποία αναφέρουν αναλυτικά και συγκεκριμένα τα στοιχεία στα οποία στηρίζουν την αίτησή τους και από τα οποία προκύπτει ότι έχουν και την υποδομή για τη λειτουργία σταθμού με την αιτούμενη φυσιογνωμία, γ) ονομαστική κατάσταση προσωπικού το οποίο: γα) απασχολήθηκε για τη λειτουργία του σταθμού από την 1η.1.2019 και μετά, γβ) απασχολείται για τη λειτουργία του σταθμού κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή δήλωση για το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, για να πληρούται η οικεία νόμιμη υποχρέωση. 3.

Το Ε.Σ.Ρ. αποφαίνεται επί της αίτησης με αιτιολογημένη απόφαση μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενον, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής εκπομπής του αιτούντος, τη βιωσιμότητά του και την πληρότητα του προγράμματός του».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την από 24.10.2023 αίτησή της, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. ΕΣΡ 5424/25.10.2023 (και η οποία συμπληρώθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5987/20.11.2023 έγγραφο), η εταιρεία «TONY PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΠΕ», φορέας του ραδιοφωνικού σταθμού, ελεύθερης λήψης, με τον διακριτικό τίτλο «EASY 97,5» Νομού Θεσσαλονίκης, αιτείται την αλλαγή φυσιογνωμίας του προγράμματός του εν λόγω σταθμού από ενημερωτικό σε μη ενημερωτικό.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον Αντώνιο Δούμα, υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου και μοναδικού εταίρου της αιτούσας εταιρείας, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Καλαμαριάς και επί της οδού Ανδριανουπόλεως 20Α.

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1.    Ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει λάβει την υπ’ αριθμ 56/22.7.2003 ΒΝΛ του ΕΣΡ και είχε υποβάλλει στο ΕΣΡ υπεύθυνη δήλωση με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 14951/2007 για την τότε φυσιογνωμία του προγράμματός του.
2.    Σύμφωνα με την αίτηση το πρόγραμμα θα έχει ψυχαγωγικό-μουσικό χαρακτήρα. Έχει υποβληθεί πρόγραμμα μιας εβδομάδας που αντιστοιχεί κατά δήλωση της αιτούσας στην αιτούμενη φυσιογνωμία προγράμματος. Πρόκειται για λίστα τραγουδιών.
3.    Έχει υποβληθεί η αναγγελία πρόσληψης μιας εργαζόμενης.
4.    Έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Αντώνιο Δούμα σύμφωνα με την οποία θα «χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός που περιλαμβάνει κονσόλα Behringer, υπολογιστής turbo X, μικρόφωνο Akg, ηχεία presonus, κάρτα ήχου lexicon kai Link για την μετάδοση σήματος.». Επίσης, στην σύμβαση μεταβίβασης επισυνάπτεται Παράρτημα που περιγράφει τον τεχνικό εξοπλισμό του κέντρου εκπομπής. 

ΙΙ. Υπαγωγή

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «TONY PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΠΕ», παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του ΕΣΡ. Πληροί δε τις προϋποθέσεις του νόμου και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτή και να εγκριθεί η αλλαγή της φυσιογνωμίας προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού «EASY 97,5» από ενημερωτικό σε μη ενημερωτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει την αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «TONY PRODUCTIONS ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΠΕ», για την αλλαγή της φυσιογνωμίας προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «EASY 97,5» Νομού Θεσσαλονίκης, από ενημερωτικό σε μη ενημερωτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16η Απριλίου 2024 και δημοσιεύτηκε την 17η Μαΐου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                            H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 70/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 17η Μαΐου 2024

Στην ίδια κατηγορία