ΕΡΤ: Ανάθεση Παραγωγής (Εξωτερικής) ΧΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ στην THE DRONERS ΙΚΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 361 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-04-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Θέμα 43ο : Ανάθεση παραγωγής (εξωτερικής) με τίτλο «ΧΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης με αρ. πρωτ. : 2024/34/08.04.2024 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (τέσσερις ψήφοι υπέρ και δύο ψήφοι κατά) και εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης της εξωτερικής παραγωγής με τίτλο «ΧΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ», στον εκτελεστή παραγωγής THE DRONERS ΙΚΕ, για 30 επεισόδια, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2024.

Ως ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης παραγωγής της σειράς μυθοπλασίας ορίζεται η 11η Απριλίου 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης εξουσιοδοτείται να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους και να υπογράψει τη σύμβαση. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.04.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6202

Στην ίδια κατηγορία