ΕΡΤ: Ανάθεση Εκτέλεσης Παραγωγής Σειράς Μυθοπλασίας ΤΟ ΔΙΧΤΥ στον Εκτελεστή Παραγωγής ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 361 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-04-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από
πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Θέμα 1ο : Ανάθεση εκτέλεσης εξωτερικής παραγωγής σειράς μυθοπλασίας με τίτλο «ΤΟ ΔΙΧΤΥ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος με αρ. πρωτ.: 2024/245/05.04.2024 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (τέσσερις ψήφοι υπέρ και δύο ψήφοι κατά) και
εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής σειράς μυθοπλασίας με τίτλο «ΤΟ ΔΙΧΤΥ», στον εκτελεστή παραγωγής ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΕ, για 6 επεισόδια, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2024.

Ως ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης παραγωγής της σειράς μυθοπλασίας ορίζεται η 11η Απριλίου 2024.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να διαπραγματευθεί τους ειδικότερου όρους και να υπογράψει τη σύμβαση.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.04.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6156

Στην ίδια κατηγορία