Τροποποίηση Συμμετοχής ΕΡΤ ως Συμπαραγωγού Εταιρίας στην Παραγωγή Ντοκιμαντέρ ΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ της PATH ΕΠΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 361 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-04-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 10ο : Τροποποίηση ΑΔΣ 5762/31.10.2023 (Πρακτικό 347, Θ. 4ο : Συμμετοχή της ΕΡΤ ως συμπαραγωγού εταιρία στην παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ.: 2024/258/08.04.2024 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την τροποποίηση της ΑΔΣ 5762/31.10.2023 (Πρακτικό 347, Θ. 4ο : Συμμετοχή της ΕΡΤ ως συμπαραγωγού εταιρία στην παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ»), ως ακολούθως:Έναντι της συμμετοχής με το ανωτέρω ποσό η ΕΡΤ αποκτά τα εξής δικαιώματα:

(α) Ελεύθερη τηλεόραση (free tv), αποκλειστικά δικαιώματα: απεριόριστεςΩμεταδόσεις σε διάστημα 5 ετών στην Ελληνική επικράτεια και στην Κύπρο.

(β) Ψηφιακή πλατφόρμα (ERTFLIX):

- Ταυτόχρονη μετάδοση με την ελεύθερη τηλεόραση και 30 ημέρες δικαίωμα ετεροχρονισμένης θέασης (catch up rights) ύστερα από κάθε μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση (free TV).
- Κατ' απαίτηση δικαίωμα (FVOD), αποκλειστικά για τα 2 πρώτα έτη και μη αποκλειστικά για τα επόμενα 3 έτη στην Ελληνική επικράτεια και στην Κύπρο.

(γ) Ποσοστό περίπου 34,92% επί των εσόδων από την καθ' οποιονδήποτε τρόπο καιΩ μέσο εκμετάλλευση του έργου.

(δ) Την τοποθέτηση του λογότυπου της ΕΡΤ στους τίτλους του έργου και σε όλο τοΩπροωθητικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια κλπ), καθώς επίσης και την αναφορά της ΕΡΤ ως συμπαραγωγού.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη σύμβαση.

Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.04.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6169

Στην ίδια κατηγορία