ΕΡΤ: Προμήθεια εξειδικευμένου Συστήματος Διαχείρισης Διαφημιστικών Μηνυμάτων και Χώρων (Σ.Δ.Δ.Μ.Χ) από PHAISTOS NETWORKS ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έγκριση Δαπάνης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία τη Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α΄ 184/2020)],

3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. Την υπ’ αριθμ.21/15.12.2023 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1360/2023),
5. Την υπ’ αριθμ.5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023-Θέμα 1o) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

6. Την υπ’ αριθ. 12646/19.12.2023 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό έγκρισης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 της ΕΡΤ ΑΕ (ΑΔΑ: 6ΨΒΒ46ΜΓΨ7-ΞΡΥ),

7. Την υπ’ αριθ. 415/11.01.24 απόφαση Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ με θέμα: «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ Α.Ε», (ΑΔΑ: 66ΛΖ465Θ1Ε-ΨΒΛ)

8. Την υπ’ αριθμ.6071/29.02.2024 (Πρακτικό 357/29.2.2024-Θέμα 33o) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων», (Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ)

9. Το τεκμηριωμένο αίτημα ΑΤΕ 23-00294/25.04.24, ΔΕΣΜ 23-00286/24 της Γενικής Δ/νσης Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση δαπάνης ύψους 2.500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. στην εταιρεία «PHAISTOS NETWORKS Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET» (Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 76, Μοίρες Ηρακλείου, Τ.Κ.: 70400, ΑΦΜ: 099302899), που αφορά σε προμήθεια εξειδικευμένου Συστήματος Διαχείρισης Διαφημιστικών Μηνυμάτων και Χώρων (Σ.Δ.Δ.Μ.Χ).

Αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) βαρύνουν τον Ανάδοχο οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: Κράτηση 0,1% (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022Α/59), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%) (άρθρο
7 της Υ.Α. 5143/05-12-2014, Φ.Ε.Κ. Β΄ 3335/2014).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 29.4.2024 - Αρ. Πρωτ.: 7386

Στην ίδια κατηγορία