Σημαντική απόφαση του ΕΣΡ για τον Ρ/Σ EASY 97,2 (πρώην Antenna 97,2).

Διαβάστε την ακόλουθη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Απόφαση 107/2019 για τον Ρ/Σ «EASY 97,2» (πρώην Antenna 97,2)

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 13.11.2018 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Γεώργιο Πλειό. Απόντες ο αντιπρόεδρος Ξενοφών Μορώνης και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου και Βασίλειος Καραποστόλης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση των με αρ. πρωτ. 3913/21.7.2017 και 4707/11.9.2018 καταγγελιών της «ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ», με αντικείμενο την ενδεχόμενη μετατροπή του ραδιοφωνικού σταθμού «EASY 97,2» (πρώην Antenna 97,2) Ν. Αττικής ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» από ενημερωτικού σε μη ενημερωτικό. Συναφής και η με αρ. πρωτ. 3290/19.6.2017 ανώνυμη καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 415/6.9.2017, ο οποίος χρεώθηκε στην διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα, η οποία υπέβαλε τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣ/1042/3.11.2017 έκθεση πραγματικών περιστατικών και στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου, ο οποίος υπέβαλε τις με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣ/63/24.1.2018 και ΕΣ/1107/21.12.2017 νομικές του εισηγήσεις.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της εγκαλούμενης εταιρίας Ευαγγελία Ντάκουρη και Γρηγόρης Γιαμουγιάννης και ο διευθυντής προγράμματος του σταθμού Αλέξανδρος Καρακατσάνης. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι εκπρόσωποι του σταθμού δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη  συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 30.11.2018 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 6174/29.11.2018 υπόμνημα καθώς και το 357/23.1.2019 συμπληρωματικό υπόμνημα.
Την 11.2.2019 και ώρα 10:00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τους απόντες κατά την συζήτηση Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, και Βασίλειο Καραποστόλη αναγιγνώσκοντας το σύνολο των εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος
1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».
2.    Κατά το άρθρο 8 παρ. 13 στοιχ. β' ν. 3592/2007, το οποίο εφαρμόζεται και στους αδειούχους υπό το προηγούμενο νομικό καθεστώς σταθμούς (πρβλ. άρθρο 5 παρ. 13 ίδιου νόμου): «Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού πρέπει να περιλαμβάνει:
i)    καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος,
ii)    είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως ενημερωτικών εκπομπών και σχολιασμού της πολιτικής και οικονομικής ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος».
3.    Κατά το άρθρο 8 [«Διαδικασία αδειοδότησης τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών’] παρ. 14 περιπτ. α’ και β’ του ν. 3592/2007, «α) Οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτικού ή μη), για το οποίο έχουν λάβει άδεια, συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, εφόσον προβλέπεται να κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.
β) Το προσωπικό των αδειούχων πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, ως ακολούθως:
i) Στους νομούς / γεωγραφικές περιοχές των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κατοίκων, τουλάχιστον από είκοσι (20) άτομα για τους ενημερωτικούς σταθμούς και πέντε (5) άτομα για τους μη ενημερωτικούς σταθμούς».
4.    Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β’ Ν. 2863/2000, το ΕΣΡ «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών».

ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προκύπτουν τα εξής: το καταγγέλλον εργατικό σωματείο υποστηρίζει, κατά λέξιν, ότι « ο ραδιοφωνικός σταθμός επί της ουσίας έχει μετατραπεί σε μουσικό, ενώ έχει κρατήσει το χαρακτήρα του ενημερωτικού και λόγος προς τούτο είναι η μεγαλύτερη υπεραξία που του δίδει ο χαρακτήρας αυτός». Η έκθεση της ανωτέρου υπαλλήλου, που έγινε αυτεπαγγέλτως και αφορούσε ενδεικτικώς στην «24ωρη ροή προγράμματος» του Σταθμού κατά την 20-9-2017, έχει κατά λέξιν, ως εξής: «Θέμα: Έλεγχος 24ωρης ροής προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού EASY 97,2 FM Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ έπειτα από καταγγελία ιδιώτη.
Πραγματικά Περιστατικά

Σύμφωνα με το αρχείο της υπηρεσίας καταγράφηκαν τα παρακάτω:

Τετάρτη 20/09/2017
1ο αρχείο: 0:00:00 - 06:00:00
0:00:00 - 02:59:38 NON STOP MUSIC
2:59:38 - 04:02:15 ΩΡΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ με τη Φρόσω Κυριάκου
(Καιρός, ειδήσεις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικά και διεθνή) 04:02:15 - 06:00:00 NON STOP MUSIC
2ο αρχείο: 06:00:00 - 12:00:00
06:00:00 - 7:00:55 ‘EASY BREAKFAST’ με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
07:00:55 - 07:02:50 Δελτίο ειδήσεων με τη Νικόλ Ποφάντη
07:02:50 - 07:03:08 Δελτίο κίνησης και καιρού με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
07:03:08 - 07:27:56 ‘EASY BREAKFAST’ με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
07:27:56 - 07:28:23 Δελτίο κίνησης και καιρού με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
07:28:23 - 07:58:37 ‘EASY BREAKFAST’ με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
07:58:37 - 08:00:25 Δελτίο ειδήσεων με τη Νικόλ Ποφάντη
08:00:25 - 08:00:47 Δελτίο κίνησης και καιρού με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
08:00:47 - 08:32:22 ‘EASY BREAKFAST’ με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
08:32:22 - 08:32:45 Δελτίο κίνησης και καιρού με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
08:32:45 - 09:02:18 ‘EASY BREAKFAST’ με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη 
09:04:12 - 09:04:34 Δελτίο κίνησης και καιρού με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
09:36:17 - 09:36:39 ‘EASY BREAKFAST’ με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη
09:54:50 - 11:56:00 Εκπομπή με τη Μικαέλα Θεοφίλου
11:56:00 - 11:57:35 Δελτίο ειδήσεων με τη Νικόλ Ποφάντη

11:57:35 - 12:00:00 Εκπομπή με τη Μικαέλα Θεοφίλου

3ο Αρχείο: 12:00:00 - 19:00:00

12:00:00 - 12:52:43 Εκπομπή με τη Μικαέλα Θεοφίλου

12:52:43 - 12:54:18 Δελτίο ειδήσεων με τη Νικόλ Ποφάντη

12:54:18 - 13:53:12 Εκπομπή με τη Μικαέλα Θεοφίλου

13:53:12 - 13:54:56 Δελτίο ειδήσεων με τη Νικόλ Ποφάντη

3:54:56  - 14:53:15 Εκπομπή με τη Ζωή Κρονάκη

14:53:15  - 14:55:00 Δελτίο ειδήσεων με τη Φρόσω Κυριάκου

14:55:00  - 15:54:40 Εκπομπή με τη Ζωή Κρονάκη

15:54:40 - 15:56:25 Δελτίο ειδήσεων με τη Φρόσω Κυριάκου

15:56:25  - 16:51:32 Εκπομπή με τη Ζωή Κρονάκη

16:51:32 - 16:53:20 Δελτίο ειδήσεων με τη Φρόσω Κυριάκου

16:53:20 - 17:55:23 Εκπομπή με τη Ζωή Κρονάκη

17:55:23 - 17:57:10 Δελτίο ειδήσεων με τη Φρόσω Κυριάκου

17:57:10  - 19:00:00 Εκπομπή με τον Κωστή Λυμπερόπουλο

4o Αρχείο:19:00:00 -24:00:00

19:00:00 - 22:00:00 Εκπομπή με τον Κωστή Λυμπερόπουλο

2:00:00 - 24:00:00 NON STOP MUSIC 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της 24ωρης ροής προγράμματος μεταδίδονται σήμα σταθμού και διαφημίσεις.»

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Υπό τα δεδομένα αυτά είναι αναπόδεικτο ότι ο καταγγελλόμενος ραδιοφωνικός σταθμός έχει μεταβάλει το πρόγραμμά του σταθμού του από ενημερωτικό σε μη ενημερωτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κρίνει ότι δεν τελέσθηκε από την εγκαλουμένη η αποδιδόμενη σ’ αυτή διοικητική παράβαση κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 11η Φεβρουαρίου 2019 και δημοσιεύθηκε την 19η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία