ΕΣΡ: Απόρριψη Αίτηση Θεραπείας του Τ/Σ Σαμιακή Τηλεόραση (ΣΑ.Τ.).

Διαβάστε την ακόλουθη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Απόφαση 107/2019 για τον Τ/Σ «Σαμιακή Τηλεόραση (ΣΑ.Τ.)

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 29.10.2018 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο Καραποστόλη, Γεώργιο Πλειό. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Σαρειδάκης, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτ. 2929/29.5.2017 αιτήσεως της εταιρίας «ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού «Σαμιακή Τηλεόραση (ΣΑ.Τ.)» με την οποία ζητείται η ανάκληση της υπ’ αρ. 104/2009 απόφασης του ΕΣΡ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 326/16.6.2017, ο οποίος χρεώθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ τις με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣ/420/1.6.2018 και 381/8.4.2019 νομικές του εισηγήσεις.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων, Παναγιώτης Δημητρόπουλος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 5.11. 2018 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 5752/5.11.2018 υπόμνημα. 
Την 8.4.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ροδόλφο Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο και Γιώργο Πλειό. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιος Σαρειδάκης και Καλλιόπη Διαμαντάκου, τα οποία εκλήθησαν νομίμως Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και έπειτα αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος
Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: « 1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο».
Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ... Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».
Από λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών και τον συνδυασμό μεταξύ τους και με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος συνάγονται τα ακόλουθα:
(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή- πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.
(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Στην προκειμένη περίπτωση η υπόθεση έχει ως εξής: Με την υπ’ αριθμ. 88/2006 απόφαση του ΕΣΡ, απορρίφθηκε αίτημα της (και εδώ) αιτούσης εταιρίας για έγκριση μεταβίβασης μετοχών της. Η απόφαση εκείνη, κατά το ουσιώδες μέρος της είχε ως εξής:
«Δεν προκύπτει η πηγή από την οποία απέκτησε ο αγοραστής των μετοχών το καταβληθέν τίμημα και εντεύθεν η νόμιμη προϋπόθεση προς έγκριση της ως άνω συμβάσεως γι' αυτό πρέπει κατά το άρθρο 1 παρ. 14 του Ν.2328/1995 να υποχρεωθεί ο αγοραστής προς μεταβίβαση των μετοχών σε τρίτον, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Δεν εγκρίνει την δια του υπ’ αριθμ.6911/11.2.2003 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Σάμου Νικολάου Αλεξάνδρου Σταθάκιου γενομένη μεταβίβαση 440 μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. , ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο Σ Α Τ Νομού Σάμου από τον Νικόλαο Κατρακάζο στον Αλέξανδρο Καρπάθιο.
Υποχρεώνει τον αγοραστή των μετοχών να μεταβιβάσει αυτές σε τρίτον, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών.»

Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 104/2009 απόφαση του το Συμβούλιο επέβαλε στην λειτουργούσα τον σταθμό εταιρία πρόστιμο 30.000 ευρώ για μη συμμόρφωση προς την πρώτη απόφαση (88/2006), ενώ με την υπ’ αριθμ. 251/2009 απόφασή του απέρριψε υποβληθείσα αίτηση θεραπείας. Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται ήδη «η ανάκληση της με αριθμό 104/2009 αποφάσεως του ΕΣΡ». Δεν προσκομίζονται ωστόσο «νέα δεδομένα» υπό την προεκτεθείσα έννοια.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Κατά συνέπεια πρέπει η αίτηση να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την υπ’ αριθμ. 2929/29.5.2017 αίτηση της εταιρίας «ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 104/2009 απόφασής του.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 8η Απριλίου 2019 και δημοσιεύθηκε την 19η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία