ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Σύστασης στον Τ/Σ HIGH TV Ν. Αττικής όπως τηρεί τη δηλωθείσα Φυσιογνωμία Προγράμματος.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 29/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 6.11.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόν το μέλος Σπυρίδωνας Χρυσοφώτης,, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «HIGH TV» Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης της δηλωθείσας φυσιογνωμίας του προγράμματος, λόγω μετάδοσης εκπομπών τηλεπώλησης σε ποσοστό που υπερκαλύπτει το ήμισυ του ημερησίως μεταδιδόμενου εικοσιτετράωρου προγράμματος κατά τις ημερομηνίες 19, 20 και 21.11.2021. Η υπόθεση εξετάζεται κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 3982/21.9.2020 καταγγελίας πολίτη.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 342/22.9.2020, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Αικατερίνη Κοντοπούλου και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Χάρις Τσίγκου. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 25/ΕΣ/12.1.2023 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στη συνέχεια, η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ το με αριθμό πρωτοκόλλου 76/ΕΣ/2.2.2023 έγγραφό της με το οποίο ενημερώνει ότι θα γίνει προφορική εισήγηση επί του ζητήματος.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας, παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Αντώνιος Πετρίδης. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Δικηγόρος απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 17.11.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 5855/15.11.2023 υπόμνημα.

Την 12.2.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό (με τηλεδιάσκεψη μέσω «:epresence.gov.gr») και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόν το μέλος Σπυρίδωνας Χρυσοφώτης,, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος:

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων.

2.    Με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007 για τη συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης (ΦΕΚ Α' 161/19.7.2007) προβλέπεται: «Σκοπός των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση, η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, η ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, καθώς και η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός στο χώρο των μέσων ενημέρωσης ενσωματώνοντας συγχρόνως και τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ, κατά το μέρος που αφορούν στην παροχή των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

3.    Με το άρθρο 1 παρ. 3, περ. α' και δ' του Ν. 3592/2007 ορίζεται: «α) Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος του εδαφίου α' της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται μετά από άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, στους διαθέσιμους για το σκοπό αυτόν διαύλους συχνοτήτων ή τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες. δ) Η άδεια περιλαμβάνει την αποκλειστική εκμετάλλευση συχνοτήτων, το περιεχόμενο του προγράμματος και την εκπομπή του μέσω δικτύου».

4.    Με το άρθρο 1 παρ. 6 περ. δ' του Ν. 3592/2007 προβλέπεται: «Ως πάροχοι περιεχομένου για τη μετάδοση των ανωτέρω υπηρεσιών νοούνται είτε οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 5, είτε οι αδειοδοτηθέντες, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 και 8, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ.».

5.    Περαιτέρω, με το άρθρο 5 παρ. 5, εδ. β' του Ν. 3592/2007 ορίζεται: «Ως ενημερωτικά μέσα νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Γενικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα, τα οποία περιέχουν προγράμματα ποικίλης ύλης. Θεματικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα των οποίων το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικό προσανατολισμό σε μία συγκεκριμένη κατηγορία ενημέρωσης, όπως οικονομικού, πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Μη ενημερωτικά μέσα θεωρούνται αυτά, το πρόγραμμα των οποίων δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης, με περιεχόμενο, όπως μουσικό, αθλητικές μεταδόσεις με ή χωρίς σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων, προβολή ταινιών, εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ ή παιδικές εκπομπές, περιλαμβανομένων και των μέσων που μεταδίδουν αποκλειστικά τηλεπωλήσεις, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/36/ΕΚ, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 19 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ. (...) Τα μη ενημερωτικά Μέσα μπορούν να είναι γενικής ή ειδικής στόχευσης. Γ ενικής στόχευσης θεωρούνται τα μη ενημερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραμμα συγκροτείται από μη ενημερωτικό περιεχόμενο διαφόρων ειδών, όπως ιδίως από συνδυασμό εκπομπών μυθοπλασίας, γενικής ψυχαγωγίας, ντοκιμαντέρ και αθλητικές μεταδόσεις. Ειδικής στόχευσης θεωρούνται τα μη ενημερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραμμα συγκροτείται από μη ενημερωτικό περιεχόμενο συγκεκριμένης στόχευσης όπως ενδεικτικά εκπομπών μυθοπλασίας, μουσικής, αθλητικών μεταδόσεων, ντοκιμαντέρ».

6.    Με το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν. 3592/2007 προβλέπεται: «Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης υποχρεούνται μία μόνο φορά και εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να καταθέσουν στο Ε.Σ.Ρ. υπεύθυνη δήλωση για το χαρακτήρα του προγράμματός τους, ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τις εν λόγω δηλώσεις με βάση το πρόγραμμα που μεταδίδει ο σταθμός από τη δημοσίευση του παρόντος».

7.    Με το άρθρο 6 παρ. 13 περ. δ' του Ν. 3592/2007 προβλέπεται: «Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού ή μη σταθμού, θεματικού περιεχομένου, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού».

8.    Με το άρθρο 11 παρ. 2, 3 περ. α' και 16 του Ν. 3592/2007 προβλέπονται οι όροι λειτουργίας κάθε τηλεοπτικού φορέα εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας: «2) Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι: ο φορέας της άδειας, ο καθορισμός της υπηρεσίας, ο διακριτικός τίτλος του σταθμού και το λογότυπό του, η μέθοδος της μετάδοσης, οι τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που καθορίζονται στον αντίστοιχο χάρτη συχνοτήτων, η διάρκεια της άδειας, οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για τη χρήση των συχνοτήτων, η κατηγορία της άδειας και η περιοχή εμβέλειας που καλύπτει, η συχνότητα ή οι περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού. 3) Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους: α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης, καθώς και η μεταβίβαση ή εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της συχνότητας ή των συνδυασμένων συχνοτήτων που αναφέρονται στην άδεια. 16) Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, πλην της παράβασης του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η οποία ελέγχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τις κείμενες διατάξεις».

9.    Με το άρθρο 14 παρ. 1, 2, 4 και 6 εδ. α' και β' του Ν. 3592/2007 προβλέπεται η δυνατότητα ψηφιακής μετάδοσης του προγράμματος των ήδη λειτουργούντων τηλεοπτικών φορέων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας: «1) (α)Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. (β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 2) Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6. 4) Η μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναλαμβάνεται από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή από άλλο φορέα που θα συσταθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που μεταδίδονται ψηφιακά ή με τους οποίους αυτοί θα συμβληθούν, στον οποίο μπορεί να συμμετέχει και η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 6) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και οι συχνότητες αναλογικής εκπομπής των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που θα απελευθερωθούν ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία».

10.    Τέλος, με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β' του Ν. 2863/2000 ορίζεται: «Το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών», ενώ κατά την περ. ε' το ΕΣΡ «επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 του Ν. 2328/1995 όπως ισχύει και 12 και 15 παρ. 3 του Ν. 2644/1998». Όπως προκύπτει περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2328/1995, η ως άνω αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων υφίσταται και για κάθε περίπτωση παραβίασης των κανόνων δικαίου που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης.
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα: α) Με το Ν. 3295/2007 ρυθμίστηκε το πλαίσιο παροχής αδειών αναλογικής μετάδοσης για τους τηλεοπτικούς φορείς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας με σκοπό τη διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενημέρωση και την πληροφόρηση, την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, την ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. β) Με τον ίδιο νόμο, και έως ότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας, είχε προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης από το Ε.Σ.Ρ. έγκρισης ψηφιακής μετάδοσης στους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς φορείς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. γ) Ο διαχωρισμός των τηλεοπτικών φορέων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας σε ενημερωτικά και μη ενημερωτικά μέσα είναι κατά το νόμο ουσιαστικός και θεμελιώδης. Αποτελεί τον πυρήνα της λειτουργίας των ανωτέρω φορέων εφόσον διασφαλίζει την πολυφωνία και εξωτερική πολυμέρεια στην πληροφόρηση (άρθρο 1 παρ. 1) και συνιστά όρο συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης και όρο της παρεχόμενης άδειας λειτουργίας (άρθρο 11 παρ. 2 και 3). δ) Πέραν τούτων, ο προσδιορισμός του χαρακτήρα του μεταδιδόμενου προγράμματος (ενημερωτικός ή μη ενημερωτικός) από τον ενδιαφερόμενο φορέα καθορίζει τη χρήση της αποδιδόμενης σε αυτόν άδειας (ή βεββαίωσης) λειτουργίας και συνιστά βασικό όρο αυτής. Η αλλαγή χρήσης απαγορεύεται από το νόμο και επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από το ΕΣΡ. ε) Σε αυτό το λεπτομερές πλέγμα ρυθμίσεων, που διαπνέεται από το διαχωρισμό μεταξύ ενημερωτικών και μη ενημερωτικών μέσων, ο νομοθέτης ρητώς εντάσσει όχι μόνο τους φορείς που μελλοντικώς θα τύχουν άδειας λειτουργίας, αλλά και τους ήδη νομίμως λειτουργούντες. στ) Η συμμετοχή των ήδη νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών φορέων σε κάθε διαδικασία αδειοδότησης (οριστική αδειοδότηση ή μεταβατική διαδικασία χορήγησης έγκρισης ψηφιακής μετάδοσης) προϋποθέτει την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για το χαρακτήρα του μεταδιδόμενου προγράμματος (ενημερωτικός ή μη ενημερωτικός). Με βάση δε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 5 οι τηλεοπτικοί φορείς μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να δηλώσουν ότι αποτελούν μέσο που μεταδίδει «αποκλειστικά τηλεπωλήσεις». η) Ο έλεγχος της αλήθειας των ανωτέρω δηλώσεων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ. Δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 in fine, το ΕΣΡ ελέγχει τις εν λόγω δηλώσεις με βάση το πρόγραμμα που μεταδίδει ο σταθμός από τη δημοσίευση του νόμου και εντεύθεν. θ) Όλοι οι τηλεοπτικοί φορείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το χαρακτήρα του προγράμματος που έχουν δηλώσει και να τηρούν τις ειδικότερες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη δήλωση αυτή. Η υπεύθυνη δήλωση περί του χαρακτήρα του προγράμματος αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση συμμετοχής των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών φορέων περιφερειακής εμβέλειας στη διαδικασία χορήγησης έγκρισης ψηφιακής μετάδοσης από το ΕΣΡ, αλλά και όρο της σύννομης λειτουργίας τους. ι) Οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί φορείς μη ενημερωτικού χαρακτήρα γενικής στόχευσης, ήτοι οι φορείς των οποίων το πρόγραμμα δεν περιορίζεται με βάση τη δήλωσή τους σε μια μόνο συγκεκριμένη θεματολογία, υποχρεούνται να μεταδίδουν ημερησίως εκπομπές μη ενημερωτικού χαρακτήρα ποικίλης φύσεως κατά τρόπον ώστε ουδεμία κατηγορία από τις εκπομπές αυτές να καταλαμβάνει σημαντικό μέρος του ημερήσιου χρονολογικού προγραμματισμού.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:

Την ημέρα της 19ης.11.2021 σε σύνολο μετάδοσης προγράμματος εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η εγκαλούμενη μετέδωσε, πλην των διαφημιστικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων αυτοπροβολής, εκπομπές τηλεπώλησης συνολικής διάρκειας έντεκα (11) ωρών και πενήντα ενός (51') πρώτων λεπτών, ενώ οι λοιπές εκπομπές είχαν συνολική διάρκεια έντεκα (11) ωρών και τριάντα δύο (32') πρώτων λεπτών. Την ημέρα της 20ης.11.2021 σε σύνολο μετάδοσης προγράμματος εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η εγκαλούμενη μετέδωσε, πλην των διαφημιστικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων αυτοπροβολής, εκπομπές τηλεπώλησης συνολικής διάρκειας δεκατριών (13) ωρών και εικοσιοκτώ (28') πρώτων λεπτών, ενώ οι λοιπές εκπομπές είχαν συνολική διάρκεια εννέα (9) ωρών και σαράντα ενός (41') πρώτων λεπτών. Την ημέρα της 21ης.11.2021 σε σύνολο μετάδοσης προγράμματος εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η εγκαλούμενη μετέδωσε, πλην των διαφημιστικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων αυτοπροβολής, εκπομπές τηλεπώλησης συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων (14) ωρών και πενήντα τριών (53') πρώτων λεπτών, ενώ οι λοιπές εκπομπές είχαν συνολική διάρκεια οκτώ (8) ωρών και δεκατεσσάρων (14') πρώτων λεπτών.

Η εγκαλούμενη λειτουργεί νομίμως ως περιφερειακός τηλεοπτικός φορέας του Νομού Αττικής έχοντας λάβει την υπ'αριθμόν 6462/E/20.3.1998 βεβαίωση νομίμου λειτουργίας με δηλωθείσα φυσιογνωμία προγράμματος «θεματικός-ενημερωτικός» (ΑΠ 1112/30.1.2008), ήτοι τηλεοπτικός σταθμός θεματικού περιεχομένου γενικής στόχευσης και όχι τηλεοπτικός σταθμός θεματικού περιεχομένου ειδικής στόχευσης «αφιερωμένος αποκλειστικά στις τηλεπωλήσεις». Η μετάδοση από την εγκαλουμένη μηνυμάτων τηλεπώλησης σε ποσοστό που υπερκαλύπτει το ήμισυ του ημερησίως μεταδιδόμενου εικοσιτετράωρου προγράμματός της παραβιάζει την υποχρέωση μετάδοσης θεματικού περιεχομένου γενικής (ποικίλης) στόχευσης, το οποίο υποχρεούται να μεταδίδει σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε στο ΕΣΡ. Κατά συνέπεια, η εγκαλούμενη προέβη σε αθέμιτη αλλοίωση της δηλωθείσας φυσιογνωμίας του προγράμματός της.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται, ομοφώνως, ότι η εγκαλουμένη παραβίασε τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις που αφορούν στην υποχρέωση τήρησης της δηλωθείσας φυσιογνωμίας του προγράμματος (θεματικός- ενημερωτικός).

Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη κύρωση και δη εκείνη της συστάσεως. Μειοψήφησε η Πρόεδρος του ΕΣΡ, κατά τη γνώμη της οποίας έπρεπε να επιβληθεί στην εγκαλουμένη η διοικητική κύρωση του προστίμου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ότι η εγκαλούμενη παραβίασε τους κανόνες της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης της δηλωθείσας φυσιογνωμίας του προγράμματός της, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ»,, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «HIGH TV» Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση της σύστασης όπως τηρεί τη δηλωθείσα φυσιογνωμία του προγράμματος (θεματικός-ενημερωτικός).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 12η Φεβρουαρίου 2024 και δημοσιεύτηκε την 12η Απριλίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                           H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 29/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 12η Απριλίου 2024

Στην ίδια κατηγορία