ΕΚΟΜΕ: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο & πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας - Κύκλος 8 Επεισοδίων) της ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0525994/15-07-2022 και τίτλο «ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ» (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας - Κύκλος 8 Επεισοδίων), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει.ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΟΜΕ ΑΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 187/1 26-06-2014) «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης», όπως ισχύει.

β) Του κεφ. ΣΤ' του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», (Α' 133), όπως ισχύει.

γ) Του κεφ. Δ' του Ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση 
της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 116) και ειδικότερα το άρθρο 30 «Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4915/2022.

2.    Την υπ' αριθ. 3222 ΕΞ 2024 (Β' 642) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού.» (Β' 3272)» (Β' 1086).».

3.    Την υπ' αριθ. 3767/14.12.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε."» (Β' 4478), καθώς και το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουλίου 2020 (ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 2013083/03.09.2020).

4.    Την υπ' αριθ. 129/14-12-2018 ΚΥΑ με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την Επωνυμία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε» (Β' 5981), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΕΞ4296/27-11-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΟΜΕ (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 143/27-11-2023).

5.    Την υπ' αριθ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/470/24-07-2023 ΚΥΑ Διορισμού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.» (ΦΕΚ 738/ΥΟΔΔ/27-07-2023).

6.    Την υπ' αριθ. 10018 ΕΞ 2024/19-03-2024 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ» (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας, Κύκλος 8 Επεισοδίων) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που υπήχθη στις διατάξεις του Δ' κεφαλαίου του νόμου 4487/2017 (Α' 116) όπως ισχύει, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ1Θ446ΜΤΛΠ-ΤΓ8 και Α.Π. Περίληψης 10290 ΕΞ 2024/20-03-2024.

7.    Την υπ' αριθ. ΕΙΣ1014/04-04-2024 Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού ορκωτού ελεγκτή του Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ» (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας - Κύκλος 8 Επεισοδίων), και κωδικό Ψ2ΠΟΕ- 0525994.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ, με ΑΜ ΕΛΤΕ 2171 της ελεγκτικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «COMPASS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟΙ Ι.Κ.Ε.», με ΑΜ ΣΟΕΛ 198, ΑΜ ΕΛΤΕ 69 και Α.Φ.Μ. 801740825, για τον έλεγχο και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0525994 και τίτλο «ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ» (Τηλεοπτική Σειρά Μυθοπλασίας - Κύκλος 8 Επεισοδίων), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

Λεωνίδας Χριστόπουλος

 Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  1Ο Απριλίου 2024 ΕΞ 1068

Στην ίδια κατηγορία