ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου Η ΦΟΝΙΣΣΑ (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας) της VIEW MASTER FILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα:Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0525407 και τίτλο «Η ΦΟΝΙΣΣΑ» (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «VIEW MASTER FILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του δικαιούχου της ενίσχυσης με την επωνυμία «ΤΑΝΓΟΥΙΡ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Με την υπ' αριθ. ΕΞ 1095/12.04.2024 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. A.E. πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0525407 και τίτλο «Η ΦΟΝΙΣΣΑ» (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «VIEW MASTER FILMS MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του δικαιούχου της ενίσχυσης με την επωνυμία «ΤΑΝΓΟΥΙΡ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 όπως ισχύει, με την υπ' αριθ. 23862 ΕΞ 2023/15-05-2023 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: «Υπαγωγή του Επενδυτικού Σχεδίου με τον τίτλο «ΦΟΝΙΣΣΑ», (ΑΔΑ: 6ΛΠΡ46ΜΤΛΠ-ΗΩΟ και Α.Π. 24112 ΕΞ 2023/17.05.2023.).

Το ποσό της επιχορήγησης για το συγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο καθορίστηκε στο ύψος των τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων, οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (386.879,70€) σύμφωνα με την υποβληθείσα Έκθεση Ευρημάτων του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Βασίλη Σ. Κυρίτση, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 44671, της ελεγκτικής εταιρείας «MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 64 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 193.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω απόφαση υπαγωγής πιστοποιήθηκαν και καθορίστηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή Βασίλη Σ. Κυρίτση, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 44671, της ελεγκτικής εταιρείας «MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 64 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 193, στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών(967.199,25€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 40%) ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων, οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (386.879,70€).

Η περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 του α. 10 του ν. 4704/2020 (Α' 133) η οποία τροποποιεί την παρ. 2 του α. 37 του ν. 4487/2017 (Α' 116).

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  12 Απριλίου 2024 ΕΞ 1096

Στην ίδια κατηγορία