ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΘΑΣΟΣ RADIO 95,7 Ν. Καβάλας από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 16/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 10.7.2023 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της ενδεχόμενης μη λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΘΑΣΟΣ RADIO 95,7» Νομού Καβάλας, ιδιοκτησίας του «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ».

Για τον έλεγχο σχηματίσθηκε φάκελος με αριθμό 242/25.6.2021 φάκελος, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Ο Νομικός υπέβαλε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 568/ΕΣ/30.6.2023 και 1225/ΕΣ/18.12.2023 εισηγήσεις του.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστησαν για λογαριασμό της ως άνω ατομικής επιχείρησης, η πληρεξούσια δικηγόρος της Μαρία Τσίμα και ο ιδιοκτήτης του σταθμού, Βασίλειος Ζαγοριανός. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι ανωτέρω δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση έγγραφου υπομνήματος μέχρι και την 30.8.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο ραδιοφωνικός σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4338/30.8.2023 υπόμνημα.

Την 15.1.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου.
Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόν το μέλος Σπυρίδωνας Χρυσοφώτης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Πολίτη και τα μέλη της Ολομέλειας: Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη, οι οποίοι δεν μετείχαν στη συνεδρίαση της 10.7.2023 κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού, αναγιγνώσκοντας τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 568/ΕΣ/30.6.2023 και 1225/ΕΣ/18.12.2023 νομικές εισηγήσεις που συνέταξε ο ειδικός επιστήμονας-νομικός Αλέξανδρος Οικονόμου, το υπ’ αριθμό πρωτ. 4338/30.8.2023 υπόμνημα της εγκαλουμένης, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Ο αντιπρόεδρος και τα νέα μέλη της Ολομέλειας, που δεν μετείχαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της 10.7.2023, δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζήτησης που έγινε κατά την ημερομηνία ακρόασης της υπόθεσης. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του Ν. 2778/1999: 1 «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών» και 2 «Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...»

3.    Κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους.».

4.    Τέλος, κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4070/2012 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία». «Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε... να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος. ».
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα: (α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιούσε μια ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση (προσομοιάζουσα με εκείνη της κατοχής και χρήσης δημοσίου κτήματος), με την οποία παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα πραγματοποίησης ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον μεταγενέστερο της 1.11.1999 χρόνο.
(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής επιδιώκεται η έννομη τακτοποίηση έκνομης δραστηριότητας - και της ως εκ τούτου ανάγκης οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε άλλης ή του ραδιοφωνικού φάσματος γενικώς.
(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός εκπέμπει ραδιοφωνικό πρόγραμμα είτε εντελώς αυθαίρετα, είτε επειδή «θεωρείται νομίμως λειτουργών», οφείλει - για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και δη κατά μείζονα λόγο - να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για νομίμως αδειοδοτημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα προέκυπτε το προφανές άτοπο να αποδίδεται στην βούληση του Νομοθέτη η πρόθεση να υπαγάγει τους νομοταγείς πολίτες, δηλαδή τους κατόχους νόμιμης άδειας σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αδικοπραγούντων, δηλαδή των αυθαίρετων χρηστών του φάσματος (πρβλ. σχετικώς Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).
(δ) Ότι ένας τέτοιος όρος ύπαρξης της έννομης σχέσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση του χρήστη μιας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι η διαρκής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή της λειτουργίας του οποίου επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του δικαιούχου και του Κράτους (το οποίο μάλιστα, με βάση και τους διεθνείς κανόνες, δεν έχει δικαίωμα αποθεματοποίησης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού φάσματος).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο «ΘΑΣΟΣ RADIO 95,7» Νομού Καβάλας ανήκει στους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς, δυνάμει της υπ’ αρ. 33/27.7.2005 Βεβαίωσης Λειτουργίας, που εκδόθηκε από το ΕΣΡ και νομιμοποιείται να εκπέμπει στην συχνότητα 95,7 MHZ από το σημείο εκπομπής «ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΑΣΟΥ».
Από τα με αριθμό πρωτοκόλλου 30536/7.12.2023, 9271/27.4.2022, 11641/11.5.2023, 34169/28.12.2021 και 25807/22.9.2021 έγγραφα της ΕΕΤΤ προκύπτει η μη εκπομπή του παραπάνω ραδιοφωνικού σταθμού στις 7.9.2021, 12.4.2022 και 21.3.2023. Από τον έλεγχο του φακέλου του σταθμού προκύπτει εξάλλου ότι ο επίμαχος ραδιοφωνικός σταθμός δεν απέστειλε επί σειρά ετών τα απαιτούμενα ετήσια στοιχεία για την ενημέρωση του Μητρώου του ΕΣΡ.

Με το υπόμνημά του ο ιδιοκτήτης του σταθμού Βασίλειος Ζαγοριανός, ισχυρίζεται ότι η απουσία σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού του στις δύο καταγραφές από την ΕΕΤΤ στις 7.9.2021 και 21.3.2023 οφειλόταν σε μικρής ισχύος εκπομπή του σταθμού, λόγω ρευματοδοτήσεώς του με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια μικρής ισχύος, που χρησιμοποιούσε σε τροχόσπιτα. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι λόγω καταστροφής των φωτοβολταϊκών του από δολιοφθορά, από τον Αύγουστο του 2021, υποχρεώθηκε να συνεχίσει την εκπομπή του ραδιοφωνικού του σταθμού από την οικία του στο Ραχώνι Θάσου σε χαμηλή ισχύ. Τέλος, ισχυρίζεται ότι αρχές Μαΐου 2021 αντιμετώπισε προβλήματα εκπομπής και όταν έφτασε στο χώρο της κεραίας για να ελέγξει την κατάσταση διαπίστωσε ότι στον πυλώνα της κεραίας του, ύψους 30 μέτρων, το τελευταίο καλώδιό της ήταν κομμένο λόγω δολιοφθοράς, για την επισκευή του οποίου απαιτείτο η συνδρομής εναερίτη που ήταν πολύ δύσκολο να προσέλθει άμεσα και με μεγάλο οικονομικό κόστος και έτσι υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει εφεδρικό πομπό, γι’ αυτό και δεν εμφανίζεται ο ραδιοφωνικός του σταθμός στις μετρήσεις της ΕΕΤΤ και δεν οφείλεται η μη καταγραφή του σε διακοπή λειτουργίας του. Οι ισχυρισμοί του όμως αυτοί είναι απορριπτέοι καθόσον δεν αποδεικνύονται από τα στοιχεία του φακέλου, τα προσκομιζόμενα δε τρία (3) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για διαφημίσεις, που μεταδόθηκαν τον Αύγουστο του 2023, και τα αντίγραφα των πρόσφατων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, καθώς και η αίτηση στο ΣΗΛΥΑ της ΕΕΤΤ με ημερομηνία 25.6.2021 δεν αποδεικνύουν την αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΘΑΣΟΣ RADIO 95,7» Νομού Καβάλας, καθώς και η διακοπή της έννομης σχέσης του φορέως που λειτουργούσε τον εν λόγω σταθμό με την ραδιοφωνική συχνότητα 95,7 FM. Ως εκ τούτου, η συχνότητα αυτή ανήκει πλέον (και κατά χρήση) αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος, πράγμα που πρέπει να αναγνωρισθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Διαπιστώνει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο ««ΘΑΣΟΣ RADIO 95,7» Νομού Καβάλας, ιδιοκτησίας του «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ», είχε παύσει να λειτουργεί κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό, αποφασίζει τη διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών και αναγνωρίζει ότι η ραδιοφωνική συχνότητα 95,7 FM, στην οποία αυτός άλλοτε εξέπεμπε, ανήκει (και κατά χρήση) αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 15η Ιανουαρίου 2024 και δημοσιεύτηκε την 9η Απριλίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                            H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 16/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 9η Απριλίου 2024