ΕΣΡ: Απαλλαγή Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας OPEN BEYOND.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 142/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 16.1.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε
η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η μη αποστολή -αιτηθείσας νομίμως- μαγνητοσκοπημένης ροής προγράμματος για την ημερομηνία 4.6.2019, αφορούσα την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος 5:30», από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «OPEN BEYOND» (πρώην EPSILON TV), ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 3388/19.6.2019 εξώδικης γνωστοποίησης - καταγγελίας του «Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 266/10.10.2019, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Θεοδώρα Παπαδάκη. Η Νομικός υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 408/ΕΣ/13.5.2020 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας, παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Ιωάννης Νικολόπουλος. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 19.2.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Στην συνέχεια, ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 743/17.2.2023 υπόμνημα.

Την 18.7.2023 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων. «Ο άμεσος έλεγχος του κράτους.,.έχει ως σκοπό... την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και νεότητας».

2.    To άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2328/1995 ορίζει: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία».

3.    Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 12 εδ. β' και γ' του Ν. 2328/1995: «Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπομπών τους, όπως αυτές μεταδίδονται ή αναμεταδίδονταζ, στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων κ.ο.κ και ως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα μετάδοσης. Οι σταθμοί υποχρεούνται να αποστέλλουν αυτές τις μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις στο Ε.Σ.Ρ μόλις τους το ζητήσει ή να χορηγούν αντίγραφα στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα απάντησης ή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας τους...».

4.    Κατά το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995: «Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές.».

5.    Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2328/1995: «Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, της Ευρωπαϊκής ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης., το Ε.Σ.Ρ. αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή μετά από ερώτημα του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ ή καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, την επιβολή μιας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κυρώσεις.».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Ο «Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας» άσκησε εμπρόθεσμα το δικαίωμα απαντήσεως του, προς τον σταθμό, με εξώδικη γνωστοποίηση της 18.6.2019, κοινοποιηθείσα και στο ΕΣΡ, διότι στην ενημερωτική εκπομπή του, «Ωρα Ελλάδος 5:30», της 4.6.2019, κατηγορήθηκαν οι Φαρμακοποιοί, γενικά, ότι εισπράττουν παράνομα ποσά, για συσκευές, που έπρεπε να χορηγούν δωρεάν σε διαβητικούς. Ο Σύλλογος ενσωματώνει απομαγνητοφώνηση του συγκεκριμένου τμήματος της εκπομπής και καταγγέλλει ότι «το θέμα αναπτύχθηκε εντός των ορίων της υπερβολής, της κινδυνολογίας, της παραπληροφόρησης, της απαξίωσης, της δυσφήμισης και της ανακρίβειας».

Στη συνέχεια, στις 1.8.2019, ο Σύλλογος απέστειλε καταγγελία για το θέμα αυτό στο ΕΣΡ. Στις 20.8.2019, το ΕΣΡ ζήτησε από τον σταθμό την «απάντησή του στο αίτημα απάντησης του Συλλόγου». Στις 21.8.2021 το ΕΣΡ ζήτησε από τον σταθμό αντίγραφο της επίμαχης εκπομπής και ο σταθμός το απέστειλε μετά από δυο ημέρες. Στις 4.9.2019 και στις 3.10.2019 το ΕΣΡ ξαναζήτησε την «απάντηση του σταθμού προς
τον Φαρμακευτικό Σύλλογο», σχετικά με το αίτημα απάντησής του. Στις 14.10.2019 ο σταθμός απάντησε ότι επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου, για να του απευθύνει πρόσκληση εμφάνισης στην εκπομπή του, για να εκθέσει τις απόψεις του, αλλά εκείνος απάντησε πως «δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο επί του παρόντος».

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν στοιχειοθετείται (κατά το υποκειμενικό στοιχείο τουλάχιστον) το αδίκημα που αποδόθηκε στην εγκαλουμένη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη δεν παραβίασε τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις, περί μη αποστολής εκζητηθέντων στοιχείων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 18η Ιουλίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                  H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Η ληφθείσα την 18.7.2023 απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό της 18.7.2023 και δόθηκε σε αυτήν ο ανωτέρω αριθμός (142/2023).
Δημοσιεύτηκε την 14η Μαρτίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ-ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 142/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 14η Μαρτίου 2024

Στην ίδια κατηγορία