ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Ραδιοφωνικού Σταθμού ΓΑΥΔΟΣ FM 88,8 ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ Ν. Χανίων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 138/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 17.7.2023 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «e:presence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης και Ευαγγελία Μήτρου, οι οποίοι κλήθηκαν νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.


Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης (λόγω πωλήσεως) της ατομικής επιχείρησης με τον τίτλο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΝΑΡΑΣ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού «ΓΑΥΔΟΣ FM 88,8 ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» Νομού Χανίων, από τον Βασίλειο Τζουνάρα Εμμανουήλ Νταουντάκη, δυνάμει του με αριθμό 2355/5.11.2018 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χανίων Ζωής Λαμπαθάκη του Ιωάννη, με τίμημα δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η εν λόγω μεταβίβαση γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 5872/13.11.2018 έγγραφο.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 390/3.12.2018, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Ανδρέα Παπανδρέου και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Χάρι Τσίγκου. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 996/ΕΣ/10.11.2021 έκθεσή του και η Νομικός την με αριθμ. πρωτ. 180/ΕΣ/17.3.2021 εισήγησή της.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

I.    Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Κατά το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν 4779/2021, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4995/2022: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Α’ 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α'159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».

3.    Επίσης, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4779/2021: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ., εποπτευόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέμπουν νόμιμα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Ως καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών ορίζεται η 30ή.6.2023».

4.    Περαιτέρω, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ’ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ. ΣτΕ 3515/2013) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ανωτέρω ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59/6.6.2006 ΒΝΛ του ΕΣΡ. Γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το υπ' αριθμόν 2355/5.11.2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χανίων Ζωής Λαμπαθάκη, δυνάμει του οποίου ο Βασίλειος Τζουνάρας του Βασιλείου μεταβίβασε (λόγω πωλήσεως) «κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή», την ατομική επιχείρηση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΓΑΥΔΟΣ FM 88,8 ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» Νομού Χανίων, στον Εμμανουήλ Νταουντάκη του Νικολάου, έναντι συνολικού τιμήματος δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό του συμφωνηθέντος τιμήματος τεκμηριώνεται με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του αποκτώντος (βλ. ιδίως την επί του θέματος έκθεση του Οικονομολόγου). Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 5872/13.11.2018 έγγραφο, εστάλη στο ΕΣΡ το ανωτέρω συμβολαιογραφικό έγγραφο, εκτιμάται δε ότι με τον τρόπο αυτό ζητείται η έγκριση της μεταβίβασης. Εξάλλου, ο νέος φορέας της επιχείρησης υπέβαλε τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις για την μη συνδρομή στο πρόσωπό του κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει τη μεταβίβαση της επιχείρησης του ραδιοφωνικού σταθμού «ΓΑΥΔΟΣ FM 88,8 ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» Νομού Χανίων, από τον Βασίλειο Τζουνάρα στον Εμμανουήλ Νταουντάκη, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 17η Ιουλίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                    H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Η ληφθείσα την 17.7.2023 απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό της 17.7.2023 και δόθηκε σε αυτήν ο ανωτέρω αριθμός (138/2023).

Δημοσιεύτηκε την 14η Νοεμβρίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                         H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ-ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 138/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 14η Νοεμβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία