ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβολής Φυσιογνωμίας Ρ/Φ Σταθμού JUST 96,4 Ν. Κορίνθου από Μη Ενημερωτικός σε Ενημερωτικός.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 156/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 29.5.2023 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «e:presence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία κλήθηκε νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1689/5.4.2023 αίτησης του Παναγιώτη Σουκαρά, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού με αριθμό μητρώου 801 και τον διακριτικό τίτλο «JUST 96,4» Ν. Κορινθίας, με την οποία ζητεί την αλλαγή της φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού σταθμού του από «μη ενημερωτικού» σε «ενημερωτικό».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 83/6.4.2023, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 359/ΕΣ/9.5.2023 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη, για λογαριασμό του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού, ο αιτών και ιδιοκτήτης του, Παναγιώτης Σουκαράς. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο ανωτέρω δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 28.6.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 3507/26.6.2023 υπόμνημα και στη συνέχεια το με αριθμό πρωτοκόλλου 3752/7.7.2023 συμπληρωματικό υπόμνημα.

Την 18.9.2023 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση την απούσα κατά τη συζήτηση Ευαγγελία Μήτρου, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και o ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Το άρθρο 39 του Ν. 4779/2021 ορίζει τα εξής: «Μέχρι την έκδοση προκήρυξης για χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι εποπτευόμενοι από το Ε.Σ.Ρ. ως νομίμως λειτουργούντες αντίστοιχοι σταθμοί επιτρέπεται να αλλάξουν μία (1) μόνον φορά τη φυσιογνωμία του προγράμματός τους, εφόσον πληρούν τις οικείες για τη φυσιογνωμία προϋποθέσεις. 2. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. αίτηση, καθώς και: α) αναλυτικό πρόγραμμα μιας εβδομάδας, που αντιστοιχεί στη νέα φυσιογνωμία προγράμματος, β) δήλωση, στην οποία αναφέρουν αναλυτικά και συγκεκριμένα τα στοιχεία στα οποία στηρίζουν την αίτησή τους και από τα οποία προκύπτει ότι έχουν και την υποδομή για τη λειτουργία σταθμού με την αιτούμενη φυσιογνωμία, γ) ονομαστική κατάσταση προσωπικού το οποίο: γα) απασχολήθηκε για τη λειτουργία του σταθμού από την 1η.1.2019 και μετά, γβ) απασχολείται για τη λειτουργία του σταθμού κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή δήλωση για το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, για να πληρουται η οικεία νόμιμη υποχρέωση. 3. Το Ε.Σ.Ρ. αποφαίνεται επί της αίτησης με αιτιολογημένη απόφαση μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής εκπομπής του αιτουντος, τη βιωσιμότητά του και την πληρότητα του προγράμματός του».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του αιτούντος είναι εγγεγραμμένος με αριθμό μητρώου 801 στον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών του ΕΣΡ ως μη ενημερωτικός και ως εκπέμπων από τη συχνότητα 96,4 FM του νομού Κορινθίας. Ο αιτών ζητεί τη μετατροπή του σε ενημερωτικό, προσκομίζοντας τα σχετικώς προβλεπόμενα από το άρθρο 39 του Ν. 4779/2021 στοιχεία.

III. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, το εν λόγω αίτημα αλλαγής φυσιογνωμίας προγράμματος πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει τη μεταβολή της φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού σταθμού με αριθμό μητρώου 801 και τον διακριτικό τίτλο «JUST 96,4» Ν. Κορίνθου, εκπέμποντος από τη συχνότητα 96,4 FM, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Σουκαρά, από «μη ενημερωτικού» σε «ενημερωτικό».

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 18η Σεπτεμβρίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                   H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Η ληφθείσα την 18.9.2023 απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό της 18.9.2023 και δόθηκε σε αυτήν ο ανωτέρω αριθμός (156/2023).

Δημοσιεύτηκε την 14η Νοεμβρίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                        H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ-ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 156/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 14η Νοεμβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία