Συμμετοχή-Συμπαραγωγή της ΕΡΤ στο ντοκιμαντέρ «AGORA ΙΙ», Παραγωγής της εταιρείας Small Planet Productions.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ για το Θέμα: Συμμετοχή - Συμπαραγωγή της ΕΡΤ στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «AGORA ΙΙ», παραγωγής της εταιρίας Small Planet Productions.

Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, η Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 17o : Συμμετοχή - Συμπαραγωγή της ΕΡΤ στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «AGORA ΙΙ», παραγωγής της εταιρίας Small Planet Productions. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ξένου Προγράμματος, της Διευθύντριας Προγράμματος και του Γενικού Διευθυντή Τηλεόρασης με αρ. πρωτ. : 108/2.7.2019, σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΡΤ σε ντοκιμαντέρ, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη συμμετοχή της ΕΡΤ ως συμπαραγωγού στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «AGORA II» της εταιρίας Small Planet Productions σε σκηνοθεσία Γιώργου Αυγερόπουλου και σε συμπαραγωγή με το WDR/ARTE και με το NRK, ως ακολούθως:


Ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 197 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-07-2019 - Αρ. Πρωτ.: 2862